• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی و اولویت‌بندی موانع"انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی" در صنعت پتروشیمی
    سید رکن الدین مرتضوی نژاد فریبا نظری
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت پتروشیمی کشور به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان مدیریتی و دانشگا چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت پتروشیمی کشور به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان مدیریتی و دانشگاهی در صنعت پتروشیمی بودند در فرایند انتخاب این گروه خبره، از روش "نمونه برداری قضاوتی" استفاده شد. بر همین اساس نیز، گروهی 35 نفره از خبرگان انتخاب و در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه‌هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی گردید ودر میان جامعه آماری مورد نظر توزیع شد. گفتنی است پرسشنامه اول با هدف شناسایی موانع و بصورت باز طراحی گردید، پرسشنامه دوم با غربالگری و دسته بندی موانع شناسایی شده به صورت بسته و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شد، و نهایتاً پرسشنامه سوم با هدف تعیین اوزان و رتبه هر یک از موانع و بصورت مقایسات زوجی طراحی گردید. بعد از توزیع و جمع آوری داده ها، انجام تجزیه و تحلیل های لازمه از طریق نرم افزار های اس.پی.اس.اس، متلب و اکسل در دستور کار قرار گرفت. در این فرایند، آنالیزهایی همچون آزمون تی (t)، آزمون کولموگراف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به انجام رسید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 3 مانع اصلی (موانع مربوطه به کشور میزبان، موانع مربوط به کشور میهمان، موانع مربوط به فناوری) و 20 مانع فرعی گردید و رتبه آنها تعیین شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی تطبیقی رويكردها و پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنيان و ارائه پیشنهاداتی برای ایران
    کیارش فرتاش محمدرضا  عطارپور امیرهادی عزیزی علی اصغر سعدآبادی
    در این مقاله، به بررسی تطبیقی تاریخچه و رویکردهای مختلف اقتصاد دانش‎بنیان به عنوان مفهومی تاثیرگذار در ارتقای تاب‎آوری ملی و توسعه پایدار، در ایران و چند کشور منتخب (از کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه) پرداخته شده است. در این راستا، ضمن مقایسه سیاستگذاری در کشورهای م چکیده کامل
    در این مقاله، به بررسی تطبیقی تاریخچه و رویکردهای مختلف اقتصاد دانش‎بنیان به عنوان مفهومی تاثیرگذار در ارتقای تاب‎آوری ملی و توسعه پایدار، در ایران و چند کشور منتخب (از کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه) پرداخته شده است. در این راستا، ضمن مقایسه سیاستگذاری در کشورهای مختلف در جهت استقرار اقتصاد دانش‎بنیان، درس‎آموخته‎هایی برای ایران به‎‏جهت نیل به اقتصاد مبتنی بر دانش ارائه کنیم. از مهم‌ترین نکاتی که از مطالعه کشورها به ‌عنوان نقاط تمرکز مشترک استخراج گردید، خاص و بعضاً منحصر به فرد بودن سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در هر کشور با توجه به شرایط زمینه‌ای صنعتی و فناورانه هر کشور می‌باشد. بر این اساس سیاست‌هایی که در یک کشور در حال توسعه و یا توسعه یافته موجب توسعه اقتصاد دانش‌بنیان شده است، الزاماً در دیگر کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته منجر به نتایج مشابه نمی‌شوند و حتی ممکن است نتایج اقتصادی مخربی نیز به همراه داشته باشند. نکته بعدی لزوم توجه به این مسئله می‌باشد که اقتصاد دانش‌بنیان فقط به حوزه فناوری‌های پیشرفته اختصاص ندارد و عامل اصلی نیل به اقتصاد دانش‌بنیان، علاوه‌بر فناوری‌های پیشرفته، توجه به نوآوری به‌عنوان محور افزایش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی و ارتقاي رقابت‌پذیری است که می‌تواند طیف وسیعی از فعالیت‌های با فناوری‌ پایین و متوسط را نیز شامل شود. به علاوه، هماهنگی و یکپارچگی بین بازیگران، مخصوصاً سیاستگذاران و بازیگران (نهادها و سازمان‌ها) دولتی در سطوح عالی الزامی کلیدی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در سطح ملی محسوب می‌شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - شناسایی و تحلیل روابط عوامل حیاتی موفقیت به روش دیمتل فازی، مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
    هادی حیدری قره بلاغ میثم غفاری
    عوامل حیاتی موفقیت در هر کسب و کار، شمار محدودی از حوزه هایی هستند که نتایج رضایت بخش در آن حوزه ها، عملکرد رقابتی موفقیت آمیز را برای سازمان ها تضمین نماید. در واقع عوامل حیاتی موفقیت گلوگاه‌های هر سازمان در دستیابی به منافع استراتژیک هستند. نقاط قوت و شایستگی کلیدی و چکیده کامل
    عوامل حیاتی موفقیت در هر کسب و کار، شمار محدودی از حوزه هایی هستند که نتایج رضایت بخش در آن حوزه ها، عملکرد رقابتی موفقیت آمیز را برای سازمان ها تضمین نماید. در واقع عوامل حیاتی موفقیت گلوگاه‌های هر سازمان در دستیابی به منافع استراتژیک هستند. نقاط قوت و شایستگی کلیدی و نقاط ضعف در این حوزه¬ها به عنوان گلوگاه شناخته می شود. در این مقاله روشی بر اساس تحلیل تم معرفی می¬گردد که بر اساس آن عوامل حیاتی موفقیت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همچنین عوامل حیاتی موفقیت مناطق شناسایی و تدوین شده است. سپس طی طراحی سیستم مدیریت عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در پی آن نیاز به طراحی شاخص های کلیدی عملکرد و نتیجه، عوامل حیاتی موفقیت به عنوان منابعی برای استخراج این شاخص ها، مورد توجه محققین این سیستم مدیریتی قرار گرفت. طی نتایج به دست آمده عوامل اجرای برنامه های خلاقانه و اثر بخش، تحدید ماموریت و اهداف فرهنگی سازمان، برخورداری از سیستم منابع انسانی و سیستم پاداش، شناخت نیازهای فرهنگی هنری مردم شهر تهران، بهره وری عناصر داخلی، افزایش میزان نفوذ در مردم شهر تهران و رضایتمندی مخاطبان به عنوان عوامل حیاتی موفقیت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شناسایی شد ودر انتها نیز برای تحلیل روابط میان عوامل حیاتی از روش دیمتل فازی بهره برده شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی تاثیر حمایت های مالی دولت بر نوآوری شرکت های دانش بنیان: مبتنی بر داده های پیمایش نوآوری ایران
    پریسا ستاری محمدصادق خیاطیان یزدی فرهاد پناهی فر
    در دنیای کنونی، بقای هر سازمان یا شرکت نیازمند توانایی رقابت پذیری آن با سایر سازمان¬ها می¬¬باشد و از آنجایی که نوآوری یکی از مهمترین محرکهای رقابتپذیری شرکتها محسوب می¬گردد، قادر است با ایجاد پویایی، بقای سازمان¬ها را حفظ کند؛ از طرفی یکی از چالش¬های هر سازمان برای انج چکیده کامل
    در دنیای کنونی، بقای هر سازمان یا شرکت نیازمند توانایی رقابت پذیری آن با سایر سازمان¬ها می¬¬باشد و از آنجایی که نوآوری یکی از مهمترین محرکهای رقابتپذیری شرکتها محسوب می¬گردد، قادر است با ایجاد پویایی، بقای سازمان¬ها را حفظ کند؛ از طرفی یکی از چالش¬های هر سازمان برای انجام نوآوری، بحث تامین مالی می¬باشد و از آنجایی که دولت¬های سراسر جهان برنامه¬هایی برای حمایت از نوآوری شرکت¬های کوچک و متوسط و دانش¬بنیان دارند، هدف از مقاله حاضر، بررسی تاثیر حمایت¬های مالی دولت بر نوآوری شرکت¬های دانش¬بنیان می¬باشد. برای تحلیل این موضوع از داده¬های پیمایش نوآوری ایران در بازه زمانی سال 1391 تا 1393 استفاده شده است. اجرای طرح ملی پیمایش نوآوری توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای ارتقای ظرفیت¬های نوآورانه و فناورانه در کشور و گذار به اقتصاد دانش¬بنیان انجام شده است. تعداد شرکت¬های دانش¬بنیان در این بازه زمانی، 1300 شرکت بوده که از این میان نمونه¬ای تصادفی به تعداد 306 شرکت از انتخاب شده است. روش تحقیق حاضر مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس می¬باشد و برای تحلیل داده¬ها از نرم¬افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. یافته¬های تحقیق نشان¬دهنده آن است که حمایت¬های مالی دولت بر نوآوری¬های فرآیندی، بازاریابی و سازمانی شرکت¬های دانش¬بنیان، تاثیر مثبتی داشته ¬است در حالی که این شرایط برای نوآوری محصولی وجود ندارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی عوامل تأثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی بر تصمیم گیری خرید بیمه
    محسن  قره خانی سیده ام سلمه پورهاشمی
    امروزه رسانه‌های اجتماعی به شدت بر نحوه دریافت اطاعات و اخبار تأثیر گذاشته اند. جستجوی اطلاعات از طریق رسانه‌های اجتماعی توسط مصرف کنندگان بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است. هدف از این مقاله بررسی عوامل تأثیرگذار در فرآیند تصمیم گیری خرید در صنعت بیمه است. در این تحقی چکیده کامل
    امروزه رسانه‌های اجتماعی به شدت بر نحوه دریافت اطاعات و اخبار تأثیر گذاشته اند. جستجوی اطلاعات از طریق رسانه‌های اجتماعی توسط مصرف کنندگان بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است. هدف از این مقاله بررسی عوامل تأثیرگذار در فرآیند تصمیم گیری خرید در صنعت بیمه است. در این تحقیق از روش کمی‌استفاده شده و داده‌ها از بین 223 کاربر عضو صفحات طرفداران بازیگران و ورزشکاران مشهور در رسانه اجتماعی جمع آوری شده است. برای بررسی مدل یک نظرسنجی آنلاین بین کاربرانی انجام شد که حداقل یک نفر از افراد تأثیرگذار را دنبال می‌کنند. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 23 و Smart PLS 3.0 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اثر پست‌های اینفلوئنسرها، اثر پست‌های دیگران ، اثر پست‌های خود شرکت بر قصد جستجوی اطلاعات و تأثیر ارزش ادراک شده، سودمندی ادراک شده، تصویر برند شرکت و آگاهی از طرح‌های فروش/جشنواره‌ها بر قصد خرید مصرف کننده در جامعه مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی (یعنی طرفداران صفحات نام تجاری فیس بوک) تأثیر مثبتی دارد. همچنین در این بررسی مشخص گردید که قصد جستجوی اطلاعات بر قصد خرید مصرف کننده نیز تأثیر مثبتی دارد. یافته‌های این مطالعه به درک اهمیت عوامل انتخاب شده در تأثیرگذاری بر تصمیم خرید مصرف کنندگان در صنعت بیمه کمک می‌کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی تاثیر مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات
    محسن حسنی علی لعل بار
    هدف تحقیق، بررسی نقش مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات بوده است. قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زما چکیده کامل
    هدف تحقیق، بررسی نقش مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات بوده است. قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی، بین سالهای 1384 تا 1396 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش، در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در بخش داده های پژوهش، جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 20 شرکت در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده ها، ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد بین کساد مالی و شدت سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات رابطه مثبت وجود دارد، به علاوه مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات تاثیر گذارند؛ نتایج به‌دست‌آمده، با مستندات اشاره‌شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - شناسایی کیفی موانع فرهنگی کارآفرینی ,ارزیابی ابعاد فرهنگی وشکست کارآفرینان
    رویا افراسیابی مریم حافظیان راضیه رضایی
    یکی از ابزارهای مهم رشدوتوسعه کارآفرینی وجودفرهنگ حامی کارآفرینی است.فرهنگ کارآفرینانه قوی به معنی تحمل بیشترشکست ومنعکس کننده میزانی است که جامعه عقاید کارآفرینان وابتکارات راحمایت میکند. ازاین رودراین تحقیق موانع فرهنگی کارآفرینی شناسایی شدند ودرادامه فرهنگ کارآفرینی چکیده کامل
    یکی از ابزارهای مهم رشدوتوسعه کارآفرینی وجودفرهنگ حامی کارآفرینی است.فرهنگ کارآفرینانه قوی به معنی تحمل بیشترشکست ومنعکس کننده میزانی است که جامعه عقاید کارآفرینان وابتکارات راحمایت میکند. ازاین رودراین تحقیق موانع فرهنگی کارآفرینی شناسایی شدند ودرادامه فرهنگ کارآفرینی وفرهنگ شکست درجامعه کارآفرینان مورد ارزیابی قرار گرفت.این مطالعه ازنوع تحقیقات آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری شامل کارآفرینان مراکزآموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی بودندکه به دلیل پراکندگی جامعه از روش نمونه گیری هدفمندگلوله برفی تعیین گردید. نتایج در بخش کیفی نشان دادکارآفرینان با موانع فرهنگی مانندنبودفرهنگ خلاقیت,نپذیرفتن شکست,نگرش منفی به ریسک,بی اعتقادی به توانمندی زنان,وجود فرهنگ مرد سالاری درجامعه و سازمان ها ومخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی دختران روبرو هستند. همچنین نتایج دربخش کمی نشان دادمیزان نپذیرفتن شکست درجامعه مطالعه شده بسیاراست و کارآفرینان با دادن فرصت دوباره به افرادشکست خورده موافق هستند.فرهنگ جمع گرایی ودوری از عدم قطعیت یا به عبارتی ریسک گریزی , دربین جامعه کارآفرینان خراسان رضوی غالب است.درمجموع تحلیل نتایج کیفی و کمی نشان میدهد زیرسیستم فرهنگی در اکوسیستم کارآفرینی اوضاع خوبی نداردوفرهنگ موجودحامی کارآفرینی نیست و حتی دربسیاری ازمواقع از ظهور کارآفرینی جلوگیری می کند. جزييات مقاله