• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی مدل کارآفرینی فناورانه در بانک کشاورزی
    محمدباقر  ربانی محمودرضا مستقیمی احمد  مهرابیان ابراهیم عباسی
    امروزه به‌کارگیری فناوری در سازمان‌ها به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل سازمانی مطرح و پیدایش مفهوم جدید «کارآفرینی فناورانه» را موجب شده است. بانک‌ها يکي از مهم‌ترين سازمان‌های اثرگذار در توسعه کارآفريني در کشور محسوب مي‌شوند و توسعه فناوری صنعت بانک‌داری را به‌ سوی به‌کارگی چکیده کامل
    امروزه به‌کارگیری فناوری در سازمان‌ها به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل سازمانی مطرح و پیدایش مفهوم جدید «کارآفرینی فناورانه» را موجب شده است. بانک‌ها يکي از مهم‌ترين سازمان‌های اثرگذار در توسعه کارآفريني در کشور محسوب مي‌شوند و توسعه فناوری صنعت بانک‌داری را به‌ سوی به‌کارگیری کارآفرینی فناورانه به ‌منظور بهبود کارایی سوق داده است. از این‌رو هدف پژوهش حاضر طراحی مدل کارآفرینی فناورانه در بانک کشاورزی بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و بر‌اساس روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری در مرحله کیفی 20 نفر از خبرگان بودند که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند و در مرحله کمی، کارکنان بانک کشاورزی استان گلستان به تعداد 250 نفر بودند که حجم نمونه مطابق جدول كرجسي و مورگان 152 نفر تعیین و براي نمونه‌گيري از روش تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی عوامل از روش دلفی و برای طراحی مدل از روش مد‌ل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج دلفی نشان داد عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه، شامل 36 مؤلفه در قالب 7 بعد (تعاملات بین سازمانی، ساختاری، نهادی، مهارتی، مدیریتی، بازار و مشتریان، فناوری) می‌باشند. همچنین نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد تعاملات بین سازمانی (792/0)، ساختاری (841/0)، نهادی (846/0)، مهارتی (726/0)، مدیریتی (628/0)، بازار و مشتریان (598/0) و فناوری (491/0) بر کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. در نهایت می‌توان گفت: کارآفرینی فناورانه به‌عنوان یک راهبرد مهم برای بانک‌ کشاورزی به‌منظور باقی ماندن در محیطی به شدت رقابتی، تلقی می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی و اولویت‌بندی فناوری‌های نوظهور در حمل و نقل جاده‏ای با روش تصمیم‌گیری چند معیاره
    مهرنوش بسته نگار رضا پویا نسرین سخائیان حاجی محمدی
    امروزه مسائلی از قبیل کاهش منابع انرژی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، افزایش خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، نظارت و مدیریت حمل و نقل برون‌شهری، افزایش زمان‌های تلف‌شده و روند رشد سریع تقاضای حمل و نقل در دنیا به یک مشکل جدی در بخش حمل و نقل جاده‏ای تبدیل شده ا چکیده کامل
    امروزه مسائلی از قبیل کاهش منابع انرژی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، افزایش خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، نظارت و مدیریت حمل و نقل برون‌شهری، افزایش زمان‌های تلف‌شده و روند رشد سریع تقاضای حمل و نقل در دنیا به یک مشکل جدی در بخش حمل و نقل جاده‏ای تبدیل شده است. این در حالی است که وجود حمل و نقل روان و ایمن از اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه و افزایش سطح بهزیستی و رفاه اجتماعی هر کشور است. از دیگر سو رشد سریع فناوری‏های نوظهور که نقش پیشران در صنایع و بخش‏های مختلف اقتصادی دارند و صنعت حمل و نقل را به سمت هوشمندسازی، افزایش کارایی و بالابردن سطح کیفیت خدمات رهنمون می‏شوند، مورد توجه سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان کشور قرار گرفته است تا با بهره‏گیری از این فناوری‏های نوظهور مشکلات جدی این حوزه را مرتفع نمایند. بدلیل محدودیت منابع طبیعتاً نخست شناخت فراگیر و سپس اولویت‏بندی این فناوری‏ها می‌تواند گامی برای برون‌شد از شرایط حاضر باشد. به همین منظور در این پژوهش تلاش شده تا با انجام مطالعات کتابخانه‏ای فناوری‏های نوظهور در حمل و نقل جاده‏ای شناسایی‌شده و سپس با استفاده از روش تصمیم‏گیری چند معیاره (تاپسیس) اولویت‏بندی آن‏ها صورت پذیرد. نتایج بیانگر آن است که با توجه به شاخص‏های اهداف راهبرد ملی در این بخش، فناوری «شبکه‏های ارتباطی هوشمند» در رتبه اول و پس از آن با اختلاف اندک فناوری‏های «اتوماسیون ترافیک» و «اتوبوس‏های هوشمند» در رتبه‏های دوم و سوم و با شاخصی نزدیک به رتبه اول قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسي تأثير اقتصاد ديجيتال در بازاريابي بر توسعه صادرات و رشد اقتصادي همدان رويکرد توابع کاپيولا
    علی پناهی فرد محمد پیری سعید کیان پور
    يکي از مهم‌ترين و اثرگذارترين حوزه‌هايي که هم از بعد تأثير آن بر بخش اقتصادي و پتانسيل‌هاي بازاريابي و هم با در نظر داشتن آثار فرهنگي- اجتماعي، تغييرات قابل‌توجهي را با خود به همراه داشته است، توسعه فناوري‌هاي حوزه ارتباطات و به‌تبع آن توسعه ابعادي همچون اقتصاد ديجيتال چکیده کامل
    يکي از مهم‌ترين و اثرگذارترين حوزه‌هايي که هم از بعد تأثير آن بر بخش اقتصادي و پتانسيل‌هاي بازاريابي و هم با در نظر داشتن آثار فرهنگي- اجتماعي، تغييرات قابل‌توجهي را با خود به همراه داشته است، توسعه فناوري‌هاي حوزه ارتباطات و به‌تبع آن توسعه ابعادي همچون اقتصاد ديجيتال است. اين گستره وسيع، بازاريابي‌هاي الکترونيک مبتني بر ICT، و زيرمجموعه آن تجارت الکترونيک، تصميم‌گيري الگوريتمي در بازاريابي؛ که در مجموع اقتصاد الگوريتمي ناميده مي‌شود؛ استفاده از فناوري‌هاي ديجيتال خودکار در توليد را پوشش مي‌دهد. در اين مطالعه به بررسي تأثير اقتصاد ديجيتال در بازاريابي بر توسعه صادرات و رشد اقتصادي همدان طي سال‌هاي 1399-1391 پرداخته شده است. براساس نتايج اين تحقيق بين اقتصاد ديجيتال و رشد اقتصادي و همچنين اقتصاد ديجيتال و صادرات در استان همدان بازدهي مثبت وجود دارد و به عبارت ديگر سرايت وجود دارد. در ارتباط با فرضيه اول، شاخص اقتصاد ديجيتال نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي استان دارد و اين نشان از آن دارد که با افزايش سرمايه‌گذاري در بخش اقتصاد ديجيتال، صادرات استان افزايش خواهد يافت ضمن اينکه در رابطه با فرضيه دوم هر‌گونه رونق از طريق نفوذ فناوري‌هاي ديجيتال بر توسعه صادراتي استان اثرگذار است و در ارتباط با وابستگي صادرات و اقتصاد ديجيتال مي‌توان گفت کاپيولاي Tawn انتخاب شد که از جمله کاپيولاهايي است که قادر به توصيف ساختار وابستگي نامتقارن است، و نهايتاً هر دو فرضيه مورد تأييد قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شناسایی سرمایه‌های سازمانی و ارزیابی آن در شرایط کرونایی
    حاجیه رجبی فرجاد
    پژوهش حاضر به دنبال شناسایی سرمایه‌های سازمانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و ارزیابی آن در دوران کرونایی بوده است. رویکرد این پژوهش کیفی- کمی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان ب چکیده کامل
    پژوهش حاضر به دنبال شناسایی سرمایه‌های سازمانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و ارزیابی آن در دوران کرونایی بوده است. رویکرد این پژوهش کیفی- کمی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شد. جامعه آماری تحقیق کارکنان در بخش کمی، 153 نفر ازکارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان که براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه‌ای نسبی طبق جدول انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه ودر بخش کمی، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن بررسی و تأیید گردید. اطلاعات بدست‌آمده در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون (تم) و در بخش کمی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با بکارگیری نرم افزارهای مکس‌کیودا و اسمارت. پی. ال. اس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، سیستم‌ها و فرایندهای مدیریت، ساختار سازمانی، مدیریت مالی، تحقیق و توسعه، تعاملات درون سازمانی، امنیت شغلی ادراک‌شده و سرمایه فیزیکی به‌عنوان سرمایه های سازمانی استخراج گردیدند. از سوی دیگر، نتایج آزمون تی نشان داد مقوله‌های امنیت شغلی، سرمایه فیزیکی، تعاملات درونی و فرایندهای مدیریت به شکل مناسبی مورد توجه قرار نگرفته است. هر چند میانگین سایر مؤلفه‌ها تا حدودی از وضعیت مناسب‌تری برخوردار هستند. لیکن وضعیتی در خور شایسته این اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان نمی‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - اثر زیباشناسی، رضایت از بازاریابی واقعیت افزوده بر قصد سفر در برند گردشگری غذا (مورد مطالعه شهر تهران)
    یزدان  شیرمحمدی زهرا  مهدی پور سولماز سینایی
    یکی از بخش‌های مهم در گردشگری، توجه به غذا است که رستوران‌ها باید در امور مختلف مانند تبلیغات به آن توجه کنند. در این پژوهش به بررسی تأثیر تجربه- اقتصادی و رضایت از بازاریابی واقعیت افزوده بر قصد سفر و تجربه اجتماعی مشترک در صنعت گردشگری غذا در تهران پرداخته شده است. ای چکیده کامل
    یکی از بخش‌های مهم در گردشگری، توجه به غذا است که رستوران‌ها باید در امور مختلف مانند تبلیغات به آن توجه کنند. در این پژوهش به بررسی تأثیر تجربه- اقتصادی و رضایت از بازاریابی واقعیت افزوده بر قصد سفر و تجربه اجتماعی مشترک در صنعت گردشگری غذا در تهران پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی می‌باشد که جامعه آماری آن گردشگران داخلی رستوران‌های گردشگرپذیر در تهران می‌باشد که با توجه به نامحدود‌بودن 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ بوده که روایی صوری آن با استفاده از خبرگان پژوهش و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی متغیرها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 961/0 به دست آمد. با استفاده از روش تصادفی در دسترس 384 پرسشنامه جمع‌آوری و قابل استفاده بود. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSS22 و Amos22 انجام شد. نتایج نشان داد که زیبایی‌شناختی تأثیر معناداری بر سرگرمی، آموزش و فرار از واقعیت دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنی‌دار سرگرمی، آموزش و فرار از واقعیت بر رضایت از واقعیت افزوده مورد تأیید قرار گرفت. نشان داده شد که فرار از واقعیت بر تجریه اجتماعی مشترک تأثیر معنی‌داری دارد؛ اما تأثیر فرار از واقعیت بر رضایت از واقعیت افزوده مورد تأیید نبود. در نهایت تاثیر مثبت و معنی‌دار رضایت از واقعیت افزوده و تجربه برند جدید بر تجربه اجتماعی مشترک و قصد خرید و اعتبار بر تجربه برند جدید مورد تأیید قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه مدل ترکیبی ماتریس سوات و تحلیل عاملی تأییدی در تعیین و اولویت‌بندی راهبردهای یک شرکت تولیدی
    محسن پورقاسم عاطیه صفردوست سید رضا سلامی
    با توجه به اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی برای پاسخگویی به محیط رقابتی، هدف از این پژوهش تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای یک شرکت تولیدی بزرگ در حوزه لوازم خانگی می‌باشد. بر این اساس به منظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق و شناسایی عوامل داخلی و خارجی و راهبردهای شرکت، کلیه چکیده کامل
    با توجه به اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی برای پاسخگویی به محیط رقابتی، هدف از این پژوهش تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای یک شرکت تولیدی بزرگ در حوزه لوازم خانگی می‌باشد. بر این اساس به منظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق و شناسایی عوامل داخلی و خارجی و راهبردهای شرکت، کلیه مدیران و کارشناسان ارشد مرتبط با حوزه در شرکت، که در حدود 70 نفر می‌باشند به‌عنوان جامعه مورد بررسی انتخاب شدند. برای تدوین ماتریس سوات به روش نمونه‌گیری هدفمند برخی از مدیران ارشد مجموعه انتخاب شدند و در مرحله بعد با روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 65 پرسشنامه توزیع و در نهایت 57 پرسشنامه برای انجام تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار Smart pls، جمع‌آوری و تحلیل گردید. یافته‌های بدست‌آمده از تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به اینکه شرکت از نظر نقاط قوت، جایگاه قابل قبولی است و در عین حال تهدیدهای محیطی نیز قابل توجه می‌باشد، راهبرد پیشنهادی به شرکت راهبرد رقابتی است و شامل چهار خرده راهبرد می‌باشد: طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولات راهبردی و انحصاری، استفاده از تجربه و دانش فنی متخصصین در راه‌اندازی شرکت‌های تولید قطعات یدکی پر مصرف خارجی با هدف داخلی‌سازی، تعریف پروژه‌های بهبود کیفیت محصول متناسب با نیازهای مشتری، و افزایش سرمایه‌گذاری مالی در بخش تحقیق و توسعه به منظور توسعه محصول. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تحلیل درون‌نگری به مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر نرم با تأکید بر مضامین کهن‌الگوها
    حمزه امین طهماسبی سیّد سینا معصومی
    کیفیت نمایانگر یک فلسفه، ترکیبی از روش‌ها و شیوه‌ها و همچنین تعهد به تعالی است و به‌عنوان یک محرک مهم مزیت رقابتی پایدار، مورد توجه در تحقیقات نظری بوده است. در طی زمان مفهوم کیفیت دچار تکامل شده و اکنون زمان مناسبی برای تأمل در فلسفه کیفیت است. مفاهیم مدیریت کیفیت امرو چکیده کامل
    کیفیت نمایانگر یک فلسفه، ترکیبی از روش‌ها و شیوه‌ها و همچنین تعهد به تعالی است و به‌عنوان یک محرک مهم مزیت رقابتی پایدار، مورد توجه در تحقیقات نظری بوده است. در طی زمان مفهوم کیفیت دچار تکامل شده و اکنون زمان مناسبی برای تأمل در فلسفه کیفیت است. مفاهیم مدیریت کیفیت امروزی همان یافته‌های انسان در طول تاریخ است که در مسیر رشد و بهبود تجربه شده و به خاطره سپرده شده است؛ لذا استفاده از کهن‌الگوها می‌تواند منجر به درک بهتر داده‌های بی‌واسطه، حاصل از تجربه روانی شود و فهم بهتر جریان‌های نرم و سخت مدیریت کیفیت ممکن شود. جهت تجزیه‌وتحلیل کهن‌الگوهای مرتبط با این دو رویکرد مسلط از روش کیفی درون‌نگری استفاده شد. از این‌رو با دوازده تن از خبرگان دانشگاهی در‌خصوص مفهوم مدیریت کیفیت نرم مصاحبه به عمل آمد و در نهایت مدلی بومی برای مدیریت کیفیت نرم ارائه شد. جهت سنجش مدل، از روش کمی تحلیل مسیر استفاده شده و مطابق با مؤلفه‌های استخراجی پرسشنامه‌ای تدوین گردید و در اختیار مدیران 64 واحد اقتصادی فعال در استان گیلان قرار گرفت. مؤلفه‌های استخراجی از منابع کتابخانه‌ای مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و سه متغیر «هنجاری» (بیانگر تعبیرها، تفسیرها و سیستم‌های معانی مشترک در میان گروه‌ها) «رابطه‌ای» (توصیف‌کننده روابط انسانی در داخل و خارج سازمان) و «ساختاری» (تعیین‌کننده الگوها در داخل سازمان) تبیین شد. طبق نظر خبرگان روابط علی- معلولی میان متغیرها تعریف شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه رهنمودهای مدیریتی و راهبردهای عملیاتی را منطبق با ابعاد تحلیل‌شده مدیریت کیفیت نرم در اختیار قرار می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های رضایت‌مندی مشتریان کسب وکارهای الکترونیکی نوپا در محیط فازی با استفاده از مدل ترکیبی BWM و TOPSIS
    حامد  محمدعلی زاده محمدجواد ارشادی آرمان ساجدی نژاد
    عدم شناخت صحیح کسب و کارهای الکترونیکی از عوامل رضایت‌مندی مشتریان و همچنین بازار هدف خود می‌تواند به عدم مدیریت صحیح منابع محدود آنها منجر شودکه در نهایت این عامل می‌تواند شکست و نابودی را برای این کسب وکارها به ارمغان آورد. این کسب و کارها در ابداع شیوه‌های جدیدی که ب چکیده کامل
    عدم شناخت صحیح کسب و کارهای الکترونیکی از عوامل رضایت‌مندی مشتریان و همچنین بازار هدف خود می‌تواند به عدم مدیریت صحیح منابع محدود آنها منجر شودکه در نهایت این عامل می‌تواند شکست و نابودی را برای این کسب وکارها به ارمغان آورد. این کسب و کارها در ابداع شیوه‌های جدیدی که به تغییرات فناوری و افزایش توانایی تولید منجر خواهد شد نقش مهمی ایفا می‌کنند. می‌توان گفت چنین واحدهایی در جستجوی تغییر و تحول و رقابت هستند، چون در حال دگرگون کردن ساختار کلی بازارند همچنین ایجاد و توسعه‌ی این کسب وکارها سیاستی مهم در ایجاد مشاغل جدید، تسریع در بهبود اوضاع اقتصادی و رشد کشورها بشمار می‌رود. از این‌رو باید توجه ویژه‌ای به کسب و کارهای نوپا گردد. لذا این پژوهش در ابتدا با بررسی مدل‌های مختلف رضایت‌مندی مشتریان به ارائه مدلی بومی و سپس با استفاده از روش بهترین- بدترین فازی عوامل رضایت‌مندی مشتریان کسب وکارهای الکترونیکی را وزن‌‌دهی و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی یکی از دسته‌های کسب و کارهای الکترونیکی یعنی فروشگاه‌های اینترنتی را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان‌ داد که این مدل با کارایی محاسباتی و سازگاری بالا اولویت‌دهی عوامل رضایت مشتریان را مشخص می‌کند. همچنین معیار ارتباطات و تعاملات به‌عنوان بهترین معیار و بعد از آن کیفیت محصول و خدمات، قیمت/ زمان، فروش و خدمات پس از فروش به ترتیب در رتبه‌های بعد قرار گرفتند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی نظام‌مند از رشد مفهوم همپایی فناورانه
    علی بنيادی نائينی ابراهیم سوزنچی کاشانی حسین قلیزاده
    مقاله حاضر یک بررسی نظام‌مند از رشد ادبیات همپایی فناورانه با استفاده تکنیک‌های کتاب‌سنجی پیشرفته و پایگاه ‌داده‌ حاصل از جمع‌آوری مطالعات اصلی براساس جستجوی داده‌های وب‌اف‌ساینس انجام داده ‌است. 5626 سند به‌دست ‌آمده با استفاده از معیارهای هم‌رخدادی و هم‌استنادی تحلیل چکیده کامل
    مقاله حاضر یک بررسی نظام‌مند از رشد ادبیات همپایی فناورانه با استفاده تکنیک‌های کتاب‌سنجی پیشرفته و پایگاه ‌داده‌ حاصل از جمع‌آوری مطالعات اصلی براساس جستجوی داده‌های وب‌اف‌ساینس انجام داده ‌است. 5626 سند به‌دست ‌آمده با استفاده از معیارهای هم‌رخدادی و هم‌استنادی تحلیل شد. نتایج نشان ‌داد که مسأله همپایی فناوری در ادبیات دانشگاهی در دهه 1960 ظاهر شد اما تنها در دهه 1980 به حجم قابل‌ ملاحظه‌ای دست ‌یافت. در دهه 1990 بیشتر شد و گسترش یافت. در ابتدای شکل‌گیری در دهه 80، دو جریان کاملاً مستقل رشد اقتصادی در سطح کلان و توانمندی‌های فناوری در کشورهای در حال توسعه وجود داشتند که این جریانات در دهه 90 به یکدیگر متصل شدند. اما در دهه بعدی مطالعات سطح بنگاه با تأکید بر توانمندی‌های سازمانی توسعه یافتند که مسیر را برای مطالعات گسترده در دهه 2010 باز کرد که در آن بین‌المللی‌شدن شرکت‌های متأخر به صورت جدی مورد بررسی قرار‌ گرفت. بنابراین به صورت مشخص مطالعات از اقتصاد سطح کلان با تأکید بر رشد اقتصادی به سمت مطالعات سطح صنعت با تأکید بر بین‌المللی‌شدن و ارتقای فناوری تغییر کرده است که در آن چهار خوشه فکری رشد اقتصادی، نظام نوآوری، مدیریت دانش و پویایی صنعتی با هم در حال تعامل هستند. حوزه‌های اصلی که در مورد همپایی فناوری تحقیق می‌کنند، اقتصاد، کسب و کار و مدیریت هستند. همچنین همپایی فناوری را می‌توان یک حوزه بین رشته‌‌ای از سایر حوزه‌ها مانند مطالعات منطقه‌ای، مطالعات محیطی، تحقیقات عملیاتی و علوم اجتماعی در نظر گرفت. کلیدواژه‌های اصلی را می‌توان نوآوری، تحقیق و توسعه و بهره‌وری دانست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد بهبود عملکرد سازمانی
    جواد متولی طاهر محمدرضا اقبال مجید فتاحی
    هدف این پژوهش طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد بهبود عملکرد سازمانی بود. این پژوهش به صورت توصیفی و آمیختۀ اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، جهت شناسایی مؤلفه‌ها به مصاحبه با 10 خبره دانشگاهی حوزه بازاریابی و کارآفرینی که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب گردیدند، چکیده کامل
    هدف این پژوهش طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد بهبود عملکرد سازمانی بود. این پژوهش به صورت توصیفی و آمیختۀ اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، جهت شناسایی مؤلفه‌ها به مصاحبه با 10 خبره دانشگاهی حوزه بازاریابی و کارآفرینی که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب گردیدند، پرداخته شد. نمونه آماري در بخش کمی شامل 174 نفر از مدیران (عالی، میانی، عملیاتی) سازمان تأمین اجتماعی بود که به روش نمونه‌گیري تصادفی ساده انتخاب گردیدند. یافته‌های بخش کیفی نشان می‌دهد این مدل دارای عوامل علی (جهت‌گیری کارآفرینانه، ذهنیت کارآفرینانه، نگرش‌های کارآفرینانه، تفکرات فرصت‌طلبانه)، عوامل مداخله‌گر (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ماهیت سازمان‌های دولتی)، عوامل زمینه‌اي (ارزش‌های فردی مدیران کارآفرین، قابلیت‌های کارآفرینی مدیران، بازاریابی نوآورانه، قابلیت نفوذ در ساختار، ساختار سازمانی، بستر فرهنگی کارآفرینانه)، راهبردها (مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی، ساختار سازمانی منعطف، ظرفیت‌سازی بازاریابی پویا، ایجاد سازمان مسئولیت‌پذیر اجتماعی، استفاده از بازاریابی شبکه‌های اجتماعی، ایجاد خدمات نوین) و پیامدها (بهینه‌سازی تصمیم‌گیری، تمایل به خطرپذیری، افزایش ارزش بازار سازمان، بهبود شهرت سازمانی، پویایی راهبردی، رشد و تعالی سازمان) است و بازاریابی کارآفرینانه دارای ابعاد (ارزش‌گرایی، مشتری‌گرایی، نوآوری‌گرایی و کارآفرینی‌گرایی) می‌باشد. همچنین یافته‌های بخش کمی، نشان می‌دهد ارزش‌گرایی، مشتری‌گرایی، نوآوری‌گرایی، کارآفرینی‌گرایی و عوامل علی به ترتیب به میزان 631/0، 741/0، 582/0، 489/0 و 551/0 بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارند و عوامل مداخله‌گر و زمینه‌ای و بازاریابی کارآفرینانه به ترتیب به میزان 350/0 و 363/0 و 328/0 بر راهبردها تأثیرگذار هستند و راهبردها نیز به میزان 719/0 بر پیامدها تأثیر می‌گذارند. پرونده مقاله