• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - پیاده سازی جدول SWOT برای پارک های علم و فناوری و تعیین بهترین استراتژِی جهت نیل به اهداف با استفاده از ANP فازی
    مهدی یوسفی نژاد عطاری انسیه  نیشابوری جامی
    سازمانها همواره از عوامل داخلي و خارجي تاثير گرفته و سعي دارند استراتژي هاي خود را بر اساس اين عوامل طراحي و پياده سازي نمايند. يکي از ابزارهايي که به سازمانها در جهت تدوين اين استراتژي ها ياري مي رساند استفاده از جدول SWOT است. با استفاده از اين جدول مي توان نقاط قوت چکیده کامل
    سازمانها همواره از عوامل داخلي و خارجي تاثير گرفته و سعي دارند استراتژي هاي خود را بر اساس اين عوامل طراحي و پياده سازي نمايند. يکي از ابزارهايي که به سازمانها در جهت تدوين اين استراتژي ها ياري مي رساند استفاده از جدول SWOT است. با استفاده از اين جدول مي توان نقاط قوت و ضعف را در حيطه عوامل داخلي، تهديدات و فرصت ها را در حيطه عوامل خارجي متمايز نموده و استراتژي هاي مرتبط را تدوين نمود. طراحي اين استراتژي ها لزوماً قابل کاربرد نبوده بلکه بایستی با یکی از تکنیک های مرتبط بهترين استراتژي جهت رشد و رسیدن به اهداف براي سازمان انتخاب شود. برای رسیدن به بهترین استراتژی ابتدا نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت های پیش روی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مشخص گردید. پس از تعیین نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت های پیش رو،7 استراتژی به عنوان استراتژی های مناسب برای پیشبرد اهداف پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مطرح گردید. در ادامه سعی شد با استفاده از ابزار کارآمد تصميم گيري چند معياره، تحليل شبکه اي فرآيند محيط فازي بهترين استراتژي انتخاب گردد. در نهایت با توجه به استراتژی های مختلف مطرح شده و جداول مقایسه ای، استراتژی ايجاد تفاهم نامه بين وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنايع و بهداشت و بانک ها جهت حمايت لازم از متخصصان به عنوان بهترین استراتژی انتخاب گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم و فناوری خراسان رضوی
    آرمان بهاری بهنوش مودی نورمحمد یعقوبی سید حسن علم اهدایی
    پارك هاي علم و فناوري به عنوان يكي از ساختار هاي مؤثر در توسعه فناوري و به تبع آن ، توسعه اقتصاد دانش محور و اشتغال زايي تخصصي ، مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده است . هدف بسیاری از این ساختارهای نوین، سامان دهی یک محیط فعال برای ایجاد و یا توسعه زنجیره های فنا چکیده کامل
    پارك هاي علم و فناوري به عنوان يكي از ساختار هاي مؤثر در توسعه فناوري و به تبع آن ، توسعه اقتصاد دانش محور و اشتغال زايي تخصصي ، مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده است . هدف بسیاری از این ساختارهای نوین، سامان دهی یک محیط فعال برای ایجاد و یا توسعه زنجیره های فناوری به منظور محصول گرایی تحقیقاتی ، ایجاد زمینه های ناشی از کار جمعی و حمایت از فعالیت های هدف‌ دار محققین ، نوآوران و شرکت های فعال در زمینه های برگزیده فناوری می باشد . از طرف دیگر هر سازمانی برای دست یابی به اهداف خود ، نیازمند عواملی است که الزاماً باید آن ها را فراهم سازد . در واقع برای هر سازمانی ، زمینه هایی از فعالیت وجود دارد که باید آنها را به بهترین شکل ممکن انجام دهد ، تا بتواند به اهدافی که برای خود تعریف کرده است ، نائل شود . این عوامل که در ادبیات مدیریت ، عوامل حیاتی موفقیت نامیده می شوند ، اجزا تفکیک ناپذیر توفیق سازمان در دست یابی به اهدافشان هستند. پارک های علم وفناوری نیز مانند هر سازمان و موسسه ی دیگری ، برای دست یابی به اهداف خود نیازمند فراهم کردن این عوامل هستند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم و فناوری خراسان رضوی و اولویت بندی این عوامل جهت توسعه پارک های علمی می باشد . برای این منظور عوامل کلیدی موفقیت پارک های علمی از طریق مطالعه ی متون و مصاحبه با خبرگان پارک علمی خراسان رضوی جمع آوری شده و با استفاده از پرسشنامه و آزمون فریدمن این عوامل رتبه بندی شده اند .جامعه آماری این پژوهش، شامل خبرگان پارک های علم و فناوری می باشد و نمونه آماری آن پارک علم و فناوری خراسان رضوی را در بر می گیرد. اولویت بندی این عوامل نشان می دهد که عامل حمایتی از موسسات دانش بنیان در جهت تولید فناوری ، عامل نیروی انسانی ، عوامل توسعه زیرساخت های مرتبط با فناوری ، و عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری ، به ترتیب از اهمیت ویژه ای در توسعه ی پارک های علمی برخوردارند . اهمیت و اولویت این عوامل کلیدی موفقیت را می توان راهنمایی برای مدیران و موسسان پارک های علم و فناوری در جهت موفقیت در ایجاد و توسعه پارک های علمی دانست . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - کاربرد شناسایی دوره عمر سازمان در انتخاب راهبردهای اکتساب فناوری
    مهرداد شفیعی
    پاسخ به این سوال که توسعه فناوری با استفاده از کدام یک از روش های توسعه داخلی، همکاری با سایر شرکتها یا خرید فناوری انجام شود،یکی از ابعاد اصلی راهبرد فناوری یک بنگاه را تشکیل می دهد.پس از تصمیم گیری در مورد انتخاب راهبرد توسعه فناوری،بسیاری از بنگاه ها در مراحل مختلف چ چکیده کامل
    پاسخ به این سوال که توسعه فناوری با استفاده از کدام یک از روش های توسعه داخلی، همکاری با سایر شرکتها یا خرید فناوری انجام شود،یکی از ابعاد اصلی راهبرد فناوری یک بنگاه را تشکیل می دهد.پس از تصمیم گیری در مورد انتخاب راهبرد توسعه فناوری،بسیاری از بنگاه ها در مراحل مختلف چرخه زندگی خود، با توجه به اقتضائات بازار، هدف و راهبردهای شرکتی از روش های متفاوتی جهت اکتساب فناوری استفاده می کنند. هر بنگاهی جهت حضور موفق در بازار، نیازمند به اکتساب فناوری به بهترین وجه می باشد و بنابراین شناسایی راهبردهای اکتساب فناوری و نقاط قوت و ضعف هر راهبرد از اهمیت به سزایی برخوردار است. از جمله مسائل مهمی که در این زمینه مطرح است انتخاب ترکیبی از راهبردهای مناسب اکتساب فناوری از میان راهبردهای مختلف است، به نحوی که بیشترین منفعت را برای بنگاه به همراه داشته باشد. در هر راهبرد نیزروش های مختلفی برای اکتساب فناوری و همکاری فناورانه وجود دارد که با توجه به نوع نیاز سازمان و محتوای فناوری و همچنین خصوصیات شرکت های اکتساب دهنده و اکتساب گیرنده ، بعضی از این روش ها کاراتر و اثربخش تر خواهند بود. از جمله ابزار ها که می تواند به تعیین درجه تناسب راهبرد کسب فناوری با وضعیت سازمان کمک کند، شناسایی محل قرارگیری سازمان بر روی منحنی دوره عمر آن است. در این مقاله سعی بر این است که بر پایه یک مطالعه تطبیقی و با ترکیب مفاهیم دوره عمر سازمان و راهبردهای اصلی اکتساب فناوری ،راهبردهای اصلی بالقوه مناسب برای بنگاه در هر یک از مراحل دوره عمر خود تعیین و معرفی گردد. در واقع هدف این مقاله عبارتست از برقراری تناظری بین شرایط سازمان در هر یک از مراحل دوره عمر خود و شرایطی که به طور عمومی برای اتخاذ هر یک از راهبردهای اصلی اکتساب فناوری لازم است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - رابطه جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با نوآوري ايران در مقايسه با کشورهاي سند چشم انداز
    ابولفضل شاه آبادی نیما نیلفروشان
    در عصر کنوني نوآوري به عنوان ضرورتي جهت رشد و توسعه ي اقتصادي پايدار، ارتقاء سطح زندگي و رفاه افراد مورد توجه صاحب نظران اقتصادي قرار گرفته است. از سويي ديگر گسترش نوآوري در هر كشوري مستلزم تشكيل سرمايه براي تامين منابع مالي موردنياز است. اما كشورها بويژه کشورهاي درحال چکیده کامل
    در عصر کنوني نوآوري به عنوان ضرورتي جهت رشد و توسعه ي اقتصادي پايدار، ارتقاء سطح زندگي و رفاه افراد مورد توجه صاحب نظران اقتصادي قرار گرفته است. از سويي ديگر گسترش نوآوري در هر كشوري مستلزم تشكيل سرمايه براي تامين منابع مالي موردنياز است. اما كشورها بويژه کشورهاي درحال توسعه مي توانند از طريق جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي اقدام به جذب منابع مالي، انتقال فناوري و ايجاد بستر مناسب براي گسترش نوآوري نمايند. لذا با توجه به اهميت كليدي نوآوري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در افزايش قدرت رقابت پذيري، مطالعه حاضر به بررسي رابطه جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با نوآوري در اقتصاد ايران در مقايسه با کشورهاي سند چشم انداز طي دوره زماني 2008- 1995 مي پردازد. نتايج مطالعات تجربي بيانگر وجود رابطه دو طرفه ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نوآوري در اکثر کشورهاي سند چشم انداز مي باشد. تركيه، ايران و عربستان در بين کشورهاي سند چشم انداز در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و توسعه مولفه هاي نوآوري موفق تر عمل کرده اند، درحاليکه كشورهاي يمن و تاجيكستان از نظر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مولفه هاي نوآوري ضعيف ترين عملكرد را داشته اند. هم چنين بر اساس نتايج بدست آمده وضعيت کشورهاي سند چشم انداز در مقايسه با كل جهان در شاخص هاي نوآوري و سرمايه گذاري مستقيم مطلوب نمي باشد. که اين امر ممکن است ناشي از مشکلات آنان در خصوص ظرفيت جذب، ناهماهنگي مابين سياستهاي کلان اقتصادي با سياستهاي آموزش و پژوهشي و... دانست پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاهها برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش
    حسینعلی حسن پور حسین جهانشاهی مسعود احمدی قواقی حمزه دانش پایه
    امروزه دانش سازمانی از مهمترین سرمایه های سازمان ها محسوب می شود که مدیریت بهینه ی آن، موجب ارتقاء همه جانبه سازمان ها می شود. مدیریت دانش، ابزاری قدرتمند برای دستیابی به مزیت رقابتی محسوب می شود که تجربه نشان داده است کاربرد آن در محیط های دانشگاهی نیز دارای مزایای چکیده کامل
    امروزه دانش سازمانی از مهمترین سرمایه های سازمان ها محسوب می شود که مدیریت بهینه ی آن، موجب ارتقاء همه جانبه سازمان ها می شود. مدیریت دانش، ابزاری قدرتمند برای دستیابی به مزیت رقابتی محسوب می شود که تجربه نشان داده است کاربرد آن در محیط های دانشگاهی نیز دارای مزایای فراوان است، اما مسئله ی مهم قبل از پیاده سازی پروژه مدیریت دانش، شناسایی عوامل موثر در میزان آمادگی سازمان ها برای اجرای این پروژه است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تعیین اولویت این عوامل، در محیط های دانشگاهی است. این تحقیق از دو فاز اصلی تشکیل شده است که در فاز اول با بررسی مدل های پیشین سنجش آمادگی مدیریت دانش و همچنین کسب نظر خبرگان در مورد عواملی که در محیط های دانشگاهی موثرند، 10 عامل اصلی و 37 عامل فرعی، شناسایی کردیم. باتوجه به اینکه عوامل شناسایی شده اولویت یکسانی ندارند، در فاز دوم، در قالب پرسشنامه ای برای تعیین اولویت و اهمیت عوامل از دیدگاه خبرگان تحقیق، از ماتریس تصمیم فازی استفاده می کنیم. مجموعه های فازی نیز برای تفسیر ارزیابی های ذهنی به متغیرهای زبانی مورد استفاده قرار می گیرند. بعد از اجرای روش پیشنهادی، عوامل "حمایت مدیریت ارشد از پیاده سازی مدیریت دانش" و "اشتراک مناسب دانش میان اعضاء،" از بیشترین اولویت و عوامل "عدم تمرکز" و "عدم رسمی سازی"، از کمترین اولویت برخوردار شدند. عوامل شناسایی شده در این تحقیق و اولویت بندی انجام شده از آنها، می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاههای کشور جهت اولویت بندی و تنظیم فعالیت های مدیریت دانش، مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - نقش حقوق مالکیت فکری در نوآوری کشورهای در حال توسعه
    ندا گرشاسبی نیا کمر الدین بدری ویج
    بحث‌های زیادی در زمینه حقوق مالکیت فکری و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها در جریان است. در این مقاله از میان چهار متغیر مهم اقتصادی که از این حقوق تاثیر می‌پذیرند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت و نوآوری، همینطور زمینه‌های کلیدی مانند سلامت عمومی و دانش سنتی به بحث در چکیده کامل
    بحث‌های زیادی در زمینه حقوق مالکیت فکری و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها در جریان است. در این مقاله از میان چهار متغیر مهم اقتصادی که از این حقوق تاثیر می‌پذیرند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت و نوآوری، همینطور زمینه‌های کلیدی مانند سلامت عمومی و دانش سنتی به بحث در ارتباط با نوآوری پرداخته‌شده‌است. نوآوری در این مقاله مفهوم کلی آن براساس تعریف OECD در نظر گرفته ‌شده ‌است. نوآوری ایجاد یک محصول جدید و یا ارتقاء یافته (محصول یا سرویس)، فرایند، روش بازاریابی جدید یا یک روش سازماندهی جدید در فعالیت های تجاری یا سازمان محل کار یا روابط خارج سازمانی است. به سبب هزینه بالای تحقیق و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه کشورها برای تشویق نوآوری سیاست‌های مختلفی را اجرا نموده‌اند. تقویت حفاظت از حقوق مالکیت فکری از مهمترین این سیاست‌ها است. در این مقاله یک مطالعه تجربی بر روی 118 کشور جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده‌است. نتیجه‌گیری شده‌است که این حقوق در نوآوری و توسعه کشورهای در حال توسعه تأثیر مستقیم و قدرتمندی ندارد. در حالیکه این تأثیر در کشورهای توسعه یافته مشهود است. نقش مثبت این حقوق در اقتصاد کشورهای در حال توسعه را نمی‌توان نادیده گرفت و با توجه به فشار کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه برای الحاق به قراردادهای حقوق مالکیت فکری، این کشورها بایستی قوانین مربوطه را متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی خود به منظور حداکثر نمودن بهره‌وری از آن‌ها تدوین نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - دسترسی عمومی به اطلاعات اختراع در ايران: چرايي و چگونگی
    سید کامران باقری مریم کبریایی حمید عزیزی مرادپوری
    نظام ثبت اختراع در سطح ملی داراي کارکردها و اهداف گوناگونی است که تشويق افشاي اطلاعات اختراعات ثبت شده برای عموم مردم جامعه از جمله آنهاست. در تمامی کشورهای پيشرو در زمينه علم و فناوری، اطلاعات اختراعات با فاصله زمانی مشخصی از زمان درخواست ثبت، فارغ از اين‌که با ثبت آن چکیده کامل
    نظام ثبت اختراع در سطح ملی داراي کارکردها و اهداف گوناگونی است که تشويق افشاي اطلاعات اختراعات ثبت شده برای عموم مردم جامعه از جمله آنهاست. در تمامی کشورهای پيشرو در زمينه علم و فناوری، اطلاعات اختراعات با فاصله زمانی مشخصی از زمان درخواست ثبت، فارغ از اين‌که با ثبت آن موافقت شود يا خير، در اختيار عموم مردم قرار می‌گيرد. بنابراين بايد پرسيد که چرا دسترسی عمومی به اطلاعات نهفته در دل اختراعات ثبت شده در سطح ملی امری مطلوب است؟ جامعه چگونه از اين اطلاعات بهره‌مند می‌شود؟ در اين مقاله چرايي لزوم افشای اختراعات ثبت شده به عنوان يکی از کارکردهای اصلی نظام ثبت اختراع مورد کاوش قرار می‌گيرد. در ادامه چگونگی افشای اختراعات در ايران بر اساس قانون و همچنين در عمل بررسی و تحليل می‌شود. اين مقاله با ارائه نتايج يک پژوهش انجام شده در اين زمينه نشان می‌دهد که اگر چه در طراحی نظام ثبت اختراعات ايران و تدوين قانون مربوطه، تشويق افشای اطلاعات اختراع مورد توجه بوده است اما اين کارکرد مهم در ايران در مقايسه با آنچه که بر پايه استانداردها و معاهدات پذيرفته‌شده بين‌المللی انجام می‌شود تفاوت‌هاي چشمگيري دارد. اين پژوهش بيان می‌دارد که در صورت بهبود ندادن کارکرد افشای اختراعات در ايران، پايه‌های نظام ثبت اختراع ملی همچنان متزلزل مي ماند و اين نظام جايگاه شايسته خود را در راه پيشرفت علم و فناوری کشور پيدا نمی‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - همکاریهای فناورانه ؛ مفاهیم کلیدی و عوامل موفقیت
    رضا انصاری
    در دنیای امروز، به ویژه پس از توسعه پارادایم نوآوری باز، همكاريهاي تکنولوژیک از جمله مهم‌ترین منابع نوآوری محسوب می شود، چرا که در فضای جدید رقابت، سازمان‌ها نیازمند منابع نوآوری هستند و مزیت‌های رقابتی فعلی و منابع داخلی آنها برای رقابت‌پذیری کافی نمی‌باشد و بر این اسا چکیده کامل
    در دنیای امروز، به ویژه پس از توسعه پارادایم نوآوری باز، همكاريهاي تکنولوژیک از جمله مهم‌ترین منابع نوآوری محسوب می شود، چرا که در فضای جدید رقابت، سازمان‌ها نیازمند منابع نوآوری هستند و مزیت‌های رقابتی فعلی و منابع داخلی آنها برای رقابت‌پذیری کافی نمی‌باشد و بر این اساس همکاریهای تکنولوژیک به عنوان ابزاری اثربخش برای توسعه مزیت رقابتی و از بین بردن شکاف میان توانمندی‌های موجود و مطلوب به شمار می‌آیند و این باعث شده که همكاريهاي تکنولوژیک به عنوان موتور رشد و بهره وري در بازارهاي محلي و بين المللي و يکي از مهمترين ابزارهای مديريت كسب وكار براي بهبود رقابت پذيري سازمانها و مانورهاي استراتژيك در محيطهاي پيچيده و پویا نقش خود را ایفا نماید. گسترش همكاريها در سالهای اخير به حدی رسیده که 500 کسب وکار رده اول جهاني، بيش از 60 درصد اتحادهای استراتژيک را داراست. اين مشارکتها الزاما همواره موفقيت آميز نيستند و نرخ شکست در آنها در برخی منابع 70 تا80 درصد گزارش شده است و این موجب شده تا تلاشهای علمی صاحب نظران بر این امر استوار گردد که راهکارهای افزایش اثربخشی همکاریها، روشهای مناسب همکاری، ریسکهای همکاری و عوامل موفقیت برخی همکاریها چه می باشد؟ در این مقاله تلاش می شود، با مروری بر مفاهیم کلیدی همکاری‌های تکنولوژیک شامل روند مقالات مرتبط با همکاری تکنولوژیک، پاراديم هاي تئوريك شكل گيري همكاري هاي تكنولوژيك، اهداف و انگیزه‌های همکاری تکنولوژیک، ریسک‌های همکاری، انواع همکاری، الگوها و معیارهای انتخاب روش همکاری و عوامل موثر بر موفقيت همكاري های تکنولوژیک، بینشی برای مدیران و سیاستگذاران در این زمینه فراهم آورد. پرونده مقاله