• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا
    كسب و كارهاي كوچك و متوسط، نقش محوري در توسعه اقتصادي كشورها دارند و حدود 80% رشد اقتصادي جهان را شامل مي شوند. با اين وجود درصد بالايي از بنگاه هاي كوچك در سال هاي اوليه تأسيس با شكست مواجه مي شوند. در اين ميان در حوزه فناوري هاي برتر به دليل وابستگي زياد به فناوري در چکیده کامل
    كسب و كارهاي كوچك و متوسط، نقش محوري در توسعه اقتصادي كشورها دارند و حدود 80% رشد اقتصادي جهان را شامل مي شوند. با اين وجود درصد بالايي از بنگاه هاي كوچك در سال هاي اوليه تأسيس با شكست مواجه مي شوند. در اين ميان در حوزه فناوري هاي برتر به دليل وابستگي زياد به فناوري در حال تغيير و هم چنين نياز به سرمايه اوليه بالا، بنگاه ها با وضعيت دشوارتري روبه رو هستند. ضعف دانش و مهارت هاي بازاریابی یکی از دو علت اصلی شکست این شرکت ها شناسایی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش هاي بازاریابی شرکت هاي کوچک و متوسط فناوري محور با بهره گیری از مطالعات پیشین انجام گرفته است تا به مدیران این شرکت ها یادآوری کند تنها موفقیت حاصل از یک فناوری ناب متضمن موفقیت یک شرکت نخواهد بود و بازاریابی به عنوان یکی از عناصر اصلی و مولفه های مهم موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور می بایست در اولویت های فعالیت آن ها قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه یک ساختار سلسله مراتبی تحلیلی فازی (FAHP)¬ برای ارزیابی و انتخاب مناسب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی
    انتخاب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) به جهت محدودیت‌ منابع، پیچیدگی نرم افزاریِ برنامه‌ریزی منایع سازمان، و تنوع گزینه‌های انتخابی، زمان بَر می باشد. این تحقیق یک مدل گام به گام را برای تصمیم گیری گروهی به منظور انتخاب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی چکیده کامل
    انتخاب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) به جهت محدودیت‌ منابع، پیچیدگی نرم افزاریِ برنامه‌ریزی منایع سازمان، و تنوع گزینه‌های انتخابی، زمان بَر می باشد. این تحقیق یک مدل گام به گام را برای تصمیم گیری گروهی به منظور انتخاب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانیِ مطلوب، بصورت اثربخش و کارا ارائه می دهد. وجود یک سیاست جامعِ انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی، برای موفقیت پروژه‌ی برنامه‌ریزی منابع سازمان بسیار پر اهمیت می باشد. در این مقاله، ما یک روش فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی فازی (F-AHP) را به منظور ارزیابی و انتخاب گزینه‌های سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی، پیشنهاد و ارائه می دهیم. معیارهای انتخابِ سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان، متعدد و غیر قطعی هستند، پس چگونگی انتخاب یک سیستم شایسته در فاز‌های اولیه یک پروژه برنامه‌ریزی منابع سازمان، حیاتی است. در ساختار ارائه شده، انتخاب بهترین گزینه سیستم ERP به چهار عامل اصلیِ محصول، سیستم، مدیریت و فروشنده، تفکیک می گردد. هدف اصلی این مقاله، انتخاب بهترین گزینه ای می باشد که کلیه نیازهای سازمان را در نظر داشته باشد. عامل های فرعیِ مرتبط با انتخاب سیستم ERP، در سیزده عامل فرعی، دسته بندی می شوند. این عامل ها، ابتدا وزن دهی و سپس اولویت-بندی شده و در پایان با استفاده از یک ساختار مبتنی بر روش AHP فازی، بهترین گزینه سیستم ERP ، انتخاب می شود. همچنین یک مطالعه موردی با استفاده از این رویکرد ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نقش سرمایه گذاری جمعی در تامین سرمایه کارآفرینان نوپا
    همواره تامین سرمایه مورد نياز در استارتاپ ها، به عنوان يکی از چالش ها براي کارآفرينان مطرح شده است. از طرفی به دلیل ريسك سرمايه گذاري های خطرپذیر، موسسات مالي و بانک ها اغلب تمایل کمتري به سرمايه گذاري دراين فعاليت ها نشان مي دهند. با گسترش روزافزون اينترنت و شبکه های ا چکیده کامل
    همواره تامین سرمایه مورد نياز در استارتاپ ها، به عنوان يکی از چالش ها براي کارآفرينان مطرح شده است. از طرفی به دلیل ريسك سرمايه گذاري های خطرپذیر، موسسات مالي و بانک ها اغلب تمایل کمتري به سرمايه گذاري دراين فعاليت ها نشان مي دهند. با گسترش روزافزون اينترنت و شبکه های اجتماعی مرزها در ارتباطات حذف شده و مفاهیم جدیدی نظیر شبکه سازی و بهره برداری از سرمایه های اجتماعی مطرح شده است. در این مقاله به معرفی سرمایه گذاری جمعی به عنوان جدیدترین روش تامین سرمایه از طریق اینترنت برای بهره برداری از سرمایه های اجتماعی، به جای استفاده از وام های بانکی، فرشتگان کسب و کار و سرمایه گذاری مخاطره پذیر پرداخته شده است. به دلیل کم بودن تحقیقات علمی در این زمینه، با استفاده از روش استنتاجی مفهوم پدیده سرمایه گذاری جمعی، بسط و گسترش ادبیات در این حوزه، اهداف و انگیزه مشارکت کنندگان، بیان مدل ها، پتانسیل های بالقوه، موانع و محدودیت ها تبیین شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده سرعت رشد این مفهوم در جهان به خصوص، کشوهای در حال توسعه می باشد که می توان با فراهم کردن بسترهای فرهنگی، تکنولوژی، قانونی و اجتماعی در کشور، مدل سرمایه گذاری جمعی را عملیاتی کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده توسط پارک های فناوری بر عملکرد رشد و نوآوری شرکت های مستقر(مورد مطالعه پارک فناوری پردیس)
    با توجه به رویکرد جهانی اقتصاد دانش بنیان در اکثر کشورها، ایجاد سازمان هایی همچون پارک های علم و فناوری با توجه به تأثیر بسیاری که در رشد و توسعه علم و فناوری دارند ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت خدماتی که پارک های علم و فناوری ارائه می دهند بر ع چکیده کامل
    با توجه به رویکرد جهانی اقتصاد دانش بنیان در اکثر کشورها، ایجاد سازمان هایی همچون پارک های علم و فناوری با توجه به تأثیر بسیاری که در رشد و توسعه علم و فناوری دارند ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت خدماتی که پارک های علم و فناوری ارائه می دهند بر عملکرد رشد و نوآوری شرکت های مستقر در این پارک ها می باشد. این تحقیق کاربردی در پارک فناوری پردیس به عنوان بزرگترین و مهم ترین پارک علم و فناوری کشور و به صورت پیمایشی و با کمک بیش از 30 مدیر فعال در این پارک صورت گرفته است. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و میزان واریانس استخراج شده برای بررسی روایی استفاده شده است. همچنین برای پاسخگویی به سوالات از تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم و آزمون همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شده است. جنبه نوآوری تحقیق را می توان نگاهی جدید به تأثیر خدمات ارائه شده توسط پارک های علم و فناوری بر رشد و نوآوری شرکت های مستقل مستقر در این پارک ها دانست. مهم ترین عامل از نظر مدیران فعال در این پارک قابلیت اطمینان ارباب رجوع به پارک می باشد. همدلی کارکنان پارک با ارباب رجوع نیز از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نقش توسعه كارآفريني در ارتقاي بهره‌وري نیروی‌کار: مقایسه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب
    علیرضا امینی سیدآرش ولی نیا یونس سلمانی زهرا انصاری
    ارتقای بهره وری نیروی‌کار یکی از اهداف اصلی بنگاه های اقتصادی است و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از سوی اقتصاددانان مورد تأکید بوده است؛ از مهمترین عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار می‌توان به توسعه کارآفرینی اشاره داشت؛ به‌طوریکه کارآفرینی با سوق جامعه به سمت تغ چکیده کامل
    ارتقای بهره وری نیروی‌کار یکی از اهداف اصلی بنگاه های اقتصادی است و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از سوی اقتصاددانان مورد تأکید بوده است؛ از مهمترین عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار می‌توان به توسعه کارآفرینی اشاره داشت؛ به‌طوریکه کارآفرینی با سوق جامعه به سمت تغييرات تکنولوژیکی و مبتكرانه، شرایط لازم برای تبدیل دانش جديد به خدمات و محصولات جديد و نهایتا بهره‌وری بالای نیروی کار را فراهم می کند. با توجه به اهمیت این مسئله، تحقیق حاضر براساس داده های سال 2011 و 2012 به بررسی تاثیر توسعه کارآفريني بر بهره‌وري نيروي‌کار در دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش رگرسیون GLSپرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در هر دو گروه کشورهای مورد بررسی، سرمایه ی انسانی تاثیر نسبتاً برابری در ارتقای بهره‌وری نیروی کار دارد حال آنکه درخصوص تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر بهره‌وری نیروی کار تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. شایان ذکر است، شاخص کلی کارآفرینی، نگرش کارآفرینی و فعالیت کارآفرینی بر ارتقای بهره‌وری نیروی‌کار کشورهای درحال‌توسعه وتوسعه‌یافته تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین، تأثیر شاخص انگیزه کارآفرینی بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار مثبت است و معنادار نیست. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مولفه ها ی مربوط به دو شاخص نگرش و فعالیت کارآفرینی در گروه کشورهای در حال توسعه از سطح تاثیرگذاری پایین تری بر بهره وری نیروی کار نسبت به کشورهای توسعه‌یافته برخوردار هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - عوامل موثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوري تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن؛ مورد مطالعه کشور ايران
    بیتا کمالی حجت‌اله حاج حسینی مهدی  الیاسی
    هدف از اين مقاله بررسي عوامل موثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوري تلفن همراه در خارج و داخل کشور مي باشد که با رويکرد تحقيقات ترکيبي و با استفاده از مطالعه موردي، انجام شده است. با توجه به اينکه صنعت مخابرات یكی از صنایع كلیدی كشور از منظر اقتصادي و فناوري است و می‌تواند چکیده کامل
    هدف از اين مقاله بررسي عوامل موثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوري تلفن همراه در خارج و داخل کشور مي باشد که با رويکرد تحقيقات ترکيبي و با استفاده از مطالعه موردي، انجام شده است. با توجه به اينکه صنعت مخابرات یكی از صنایع كلیدی كشور از منظر اقتصادي و فناوري است و می‌تواند موتور محرك بسیاری از فناوری‌های پیشرفته دیگر در كشور باشد اين بررسي می تواند يافته‌هاي مناسبي براي صنعت مخابرات کشور به صورت عام و شرکت هاي اپراتوري کشور به صورت خاص داشته باشد. در نتيجه در اين تحقيق به بررسی عوامل موثر بر نوآوری پذیری اپراتورهاي کشور در گذار نسلي از نسل 2 به سمت موبايل باند پهن پرداخته شده است. در ابتدا با مرور ادبيات تحقيق اهميت نوآوري در صنعت بيان شده و سپس عوامل موثر بر نوآوري پذيري در قالب چاچوب مفهومي نشان داده شده است که شامل عوامل دروني؛1) ساختار زنجيره ارزش 2) مدل کسب و کار 3) همگرايي و هم سويي سازماني و 4) همگرايي فني(تجهيزات قديم و جديد) و عوامل بيروني؛ 1) پذيرش تکنولوژي توسط بازار و 2) نهادهاي تنظيم مقررات مي باشد. و در نهايت از طريق مصاحبه با خبرگان صنعت صحت مدل و عوامل آن سنجيده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریّتی در مؤفّقیّت شرکتهای دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان)
    مرتضی اسدپور مهناز کارگر
    امروزه نوآوری، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می‌رود. نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تأکید دارد، به دنبال فرصتهای استثنایی است و تعیین می کند که آیا مسیر استراتژیک سازمان من چکیده کامل
    امروزه نوآوری، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می‌رود. نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تأکید دارد، به دنبال فرصتهای استثنایی است و تعیین می کند که آیا مسیر استراتژیک سازمان مناسب است یا خیر. نوآوری معیارهای مؤفقیت را معلوم می کند و نیز به دنبال فرصتهای جدید است. از طرفی توسعۀ شرکت‌ های دانش‌ بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است و این شرکتها نقش تأثیرگذاری در توسعۀ اقتصاد دانش بنیان دارند. در این تحقیق تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در مؤفقیت شرکتهای دانش بنیان بررسی شد. هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در مؤفقیت شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان می باشد. بررسی و توصیف اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از شاخص‌های فراوانی و درصد فراوانی، بررسی فرضیه های پژوهش و وجود روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون برازش مدل با استفاده از شاخص های برازندگی نرم افزار LISREL انجام شد. تحلیلها بیانگر تأیید تمامی فرضیه های این تحقیق بود. نتایج نشان داد که نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در مؤفقیت شرکتهای دانش بنیان تأثیر دارند. نتایج همچنین نشان داد نوآوری سازمانی تأثیر غیر مستقیم بیشتری را از طریق شدت نوآوری بر مؤفقیت شرکتها دارد و شدت نوآوری بیشترین تأثیر را بر مؤفقیت شرکتها دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - اثرات اقتصادی مناطق ویژه ی علم و فناوری بر توسعه ی منطقه ای: مطالعه موردی سيليکون والي
    روح اله شهنازی زهرا دهقان شبانی
    يکي از راهبردهایي که تجربه موفقي را براي بسياري از کشورهاي توسعه يافته مبتني بر اقتصاد دانش محور به همراه داشته، تشکيل و گسترش مناطق ويژه يا کريدورهاي علم و فنآوري است. این مناطق از مسیرهای متعددی تاثیر مثبت بر رشد منطقه ای دارند که هدف این مقاله تعیین آنها است. همچنین چکیده کامل
    يکي از راهبردهایي که تجربه موفقي را براي بسياري از کشورهاي توسعه يافته مبتني بر اقتصاد دانش محور به همراه داشته، تشکيل و گسترش مناطق ويژه يا کريدورهاي علم و فنآوري است. این مناطق از مسیرهای متعددی تاثیر مثبت بر رشد منطقه ای دارند که هدف این مقاله تعیین آنها است. همچنین در این مقاله اثرات سیلیکون والی به عنوان اولین و بزرگترین کریدور علم و فناوری دنیا بر شاخص های رشد منطقه ای بررسی شده است. نتایج تئوریک مقاله نشان می دهد کریدورهای علم و فناوری از مسیرهایی چون حل مشکل بنگاه های کوچک و متوسط، بهبود رقابت پذیری، افزایش نوآوری و ارتقاء فناوری، بهبود کارآفرینی، افزایش سرمایه گذاری مخاطره پذیر بر رشد منطقه ای اثر گذار است. نتایجی که تجربه سیلیکون والی موید آن است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - نقش سرمایه‌گذاری جمعی در تأمین سرمایه کارآفرینان نوپا
    سجاد عساکره سعید زرندی محسن افشارپور
    همواره تأمین سرمایه مورد نياز در استارتاپ‌ها، به عنوان يکی از چالش‌ها براي کارآفرينان مطرح شده است. از طرفی به دلیل ريسك سرمايه‌گذاري‌های خطرپذیر، مؤسسات مالي و بانک‌ها اغلب تمایل کمتري به سرمايه‌گذاري در اين فعاليت‌ها نشان مي‌دهند. با گسترش روزافزون اينترنت و شبکه‌های چکیده کامل
    همواره تأمین سرمایه مورد نياز در استارتاپ‌ها، به عنوان يکی از چالش‌ها براي کارآفرينان مطرح شده است. از طرفی به دلیل ريسك سرمايه‌گذاري‌های خطرپذیر، مؤسسات مالي و بانک‌ها اغلب تمایل کمتري به سرمايه‌گذاري در اين فعاليت‌ها نشان مي‌دهند. با گسترش روزافزون اينترنت و شبکه‌های اجتماعی مرزها در ارتباطات حذف شده و مفاهیم جدیدی نظیر شبکه‌سازی و بهره‌برداری از سرمایه‌های اجتماعی مطرح شده است. در این مقاله به معرفی سرمایه‌گذاری جمعی به عنوان جدیدترین روش تأمین سرمایه از طریق اینترنت برای بهره‌برداری از سرمایه‌های اجتماعی، به جای استفاده از وام‌های بانکی، فرشتگان کسب و کار و سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر پرداخته شده است. به دلیل کم بودن تحقیقات علمی در این زمینه، با استفاده از روش استنتاجی مفهوم پدیده سرمایه‌گذاری جمعی، بسط و گسترش ادبیات در این حوزه، اهداف و انگیزه مشارکت‌کنندگان، بیان مدل‌ها، پتانسیل‌های بالقوه، موانع و محدودیت‌ها تبیین شده است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده سرعت رشد این مفهوم در جهان به‌خصوص، کشورهای در حال توسعه می‌باشد که می‌توان با فراهم کردن بسترهای فرهنگی، فناوري، قانونی و اجتماعی در کشور، مدل سرمایه‌گذاری جمعی را عملیاتی کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - ارائه یک ساختار فرآیند تحلیل شبکه‌ای برای انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی در محیط فازی
    حجت‌اله  حميدي
    سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) با یکپارچه کردن فرآیندهای کسب و کار بر روی یک زیرساخت سیستم اطلاعاتی، سازمان را کاراتر می‌کنند. انتخاب سیستمERP مناسب، که همه‌ استراتژی‌های تجاری و اهداف شرکت را تأمین کند یک مسئله‌ حیاتی است. شرکت‌ها باید یک سیستمERP انعطاف‌پذ چکیده کامل
    سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) با یکپارچه کردن فرآیندهای کسب و کار بر روی یک زیرساخت سیستم اطلاعاتی، سازمان را کاراتر می‌کنند. انتخاب سیستمERP مناسب، که همه‌ استراتژی‌های تجاری و اهداف شرکت را تأمین کند یک مسئله‌ حیاتی است. شرکت‌ها باید یک سیستمERP انعطاف‌پذیر که پاسخگوی نیازمندی‌های مشتری باشد را انتخاب کنند. دلیل عمده شکست اجرای ERP، انتخاب سیستم نامناسب می‌باشد. فرآیند انتخاب نامناسب ERP، به‌طور قابل توجهی می‌تواند نه تنها بر اجرا، بلکه بر عملکرد شرکت نیز تأثیر بگذارد. بنابر این، اهمیت انتخاب یک سیستم ERP مناسب قابل تأکید است. این مقاله یک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM)، برای انتخاب سیستم ERP براساس فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)، معرفی کرده و کاربرد فرآیند تحلیلی شبکه فازی (FANP) را برای ارزیابی انتخاب‌های مختلف ERP مورد بررسی قرار می‌دهد. مزیت استفاده از روش FANP برای ارزیابی معیارها، وزن‌دهی و اولویت‌بندی واضح میان گزینه‌های‌ انتخاب می‌باشد. انتخاب مناسب سیستم ERP، می‌تواند باعث صرفه‌جویی زیادی هم در هزینه‌ها و هم در زمان شود. فرآیند تحلیلی شبکه فازی، اولویت انتخاب‌ها را با توجه به معیارهای ارزیابی مشخص می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که نادیده گرفتن تعاملات میان معیارها ممکن است به تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر شود. به این منظور ابتدا، براساس نیازمندی‌ها و درخواست‌های اجرایی شرکت، معیارهای انتخابERP تعیین شدند. بعد از تعیین معیارها و بررسی گزینه‌های سیستم‌های ERP و پیشنهادات آنها، از روش فرایند شبکه تحلیلی فازی، که ابهام فرآیند تصمیم‌گیری را در نظر می‌گیرد، بهترین گزینه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان، انتخاب می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا
    نرگس خنده رو تورج صادقی غلامرضا ملک زاده
    توسعه برنامه‌های بازاریابی راهبردی موفق برای تجاری‌سازی فناوری‌های جدید، به چالشی برای شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری تبدیل شده است. سازوکار توسعه راهبردهای بازاریابی موفق برای نوآوری‌های فناورانه فرایندی پیچیده از طراحی تا پیاده‌سازی است. شرکت‌های کوچک و متوسط ف چکیده کامل
    توسعه برنامه‌های بازاریابی راهبردی موفق برای تجاری‌سازی فناوری‌های جدید، به چالشی برای شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری تبدیل شده است. سازوکار توسعه راهبردهای بازاریابی موفق برای نوآوری‌های فناورانه فرایندی پیچیده از طراحی تا پیاده‌سازی است. شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور نقش مهمی در تسهیل اقتصاد دانش‌بنیان یا اقتصاد هوشمند بازی می‌کنند با این حال، برتری‌های فناورانه تضمینی برای موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناورمحور نیست. در عوض، شانس موفقیت می‌تواند با ترکیبی از برتری فناوری و قابلیت بازاریابی به حداکثر برسد. در این مقاله با توجه به مطالعات کلیدی منتشر شده در حوزه شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور، ابتدا ویژگی شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور مورد بررسی قرار گرفته و عوامل و موانع موفقیت این شرکت‌ها به اختصار بیان گردیده و با توجه به اینکه بازایابی به عنوان یکی از دو عامل موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور تشخیص داده شده است، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای بازاریابی فناوری پرداخته شده است تا به مدیران این شرکت‌ها یادآوری کند تنها، موفقیت حاصل از یک فناوری ناب متضمن موفقیت یک شرکت نخواهد بود و بازاریابی به عنوان یکی از عناصر اصلی و مؤلفه‌های مهم موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور می‌بایست در اولویت فعالیت آن‌ها قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده توسط پارک های فناوری بر عملکرد رشد و نوآوری شرکت های مستقر(مورد مطالعه پارک فناوری پردیس)
    محسن شفیعی نیک آبادی سعيده قوچکانلو
    با توجه به رویکرد جهانی اقتصاد دانش‌بنیان در اکثر کشورها، ایجاد سازمان‌هایی همچون پارک‌های علم و فناوری با توجه به تأثیر بسیاری که در رشد و توسعه علم و فناوری دارند ضروری به نظر می‌رسد. هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت خدماتی که پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌دهند بر ع چکیده کامل
    با توجه به رویکرد جهانی اقتصاد دانش‌بنیان در اکثر کشورها، ایجاد سازمان‌هایی همچون پارک‌های علم و فناوری با توجه به تأثیر بسیاری که در رشد و توسعه علم و فناوری دارند ضروری به نظر می‌رسد. هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت خدماتی که پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌دهند بر عملکرد رشد و نوآوری شرکت‌های مستقر در این پارک‌ها می‌باشد. این تحقیق کاربردی در پارک فناوری پردیس به صورت پیمایشی و با کمک بیش از 30 مدیر فعال در این پارک صورت گرفته است. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و میزان واریانس استخراج شده برای بررسی روایی استفاده شده است. همچنین برای پاسخگویی به سؤالات از تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم و آزمون همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شده است. جنبه نوآوری تحقیق را می‌توان نگاهی جدید به تأثیر خدمات ارائه شده توسط پارک‌های علم و فناوری بر رشد و نوآوری شرکت‌های مستقل مستقر در این پارک‌ها دانست. مهم‌ترین عامل از نظر مدیران فعال در این پارک قابلیت اطمینان ارباب رجوع به پارک می‌باشد. همدلی کارکنان پارک با ارباب رجوع نیز از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. پرونده مقاله