• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحي مدل کسب و کار مرکز رشد مجازي در ايران
    امير مانيان مريم خداداد برمي ايوب محمديان
    مرکز رشد کسب‌وکار، یک ابزار توسعه اقتصادی است که به تسریع رشد و موفقیت شرکت‌های کارآفرینانه از طریق ارائه مجموعه‌ای از خدمات و منابع حمایتی کسب‌وکار کمک می‌نماید. امروزه با پیشرفت اینترنت و حرکت کسب‌وکارها به سمت فضای مجازی، راه‌اندازی یک مرکز رشد مجازی می‌تواند بسیار م چکیده کامل
    مرکز رشد کسب‌وکار، یک ابزار توسعه اقتصادی است که به تسریع رشد و موفقیت شرکت‌های کارآفرینانه از طریق ارائه مجموعه‌ای از خدمات و منابع حمایتی کسب‌وکار کمک می‌نماید. امروزه با پیشرفت اینترنت و حرکت کسب‌وکارها به سمت فضای مجازی، راه‌اندازی یک مرکز رشد مجازی می‌تواند بسیار مهم باشد، به‌گونه‌ای که در سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به رقابت روزافزون بنگاه‌هاي اقتصادي در صنايع مختلف و پويايي موجود در محيط‌هاي کسب و کار، طراحي مدل کسب و کار را مي‌توان مقدمه‌اي براي شروع يک کسب و کار موفق دانست. متناسب با این امر، توجه به مدل کسب‌و‌کار مراکز رشد مجازي کسب‌و‌کار نيز اهميت می‌یابد. در اين مقاله به طراحی مدل کسب و کار مرکز رشد مجازي کسب و کار در ايران پرداخته شده است. اين طراحي به کمک مطالعه ادبيات مرتبط، نتايج حاصل از مصاحبه با خبرگان و الگوگيري از چند مرکز رشد مجازي موفق در دنيا طراحي شده است. در حال حاضر مدل‌های بسیاری برای شناسایی اجزا مدل کسب‌وکار و روابط بین آن طراحی و انتشار یافته که معروف‌ترین و کامل‌ترین آن‌ها مدل 9 عنصری استروالدر می‌باشد. در اين تحقيق نیز از آنتولوژی استروالدر به‌منظور طراحی مدل کسب و کار مرکز رشد مجازي کسب‌وکار استفاده شده است. اين طراحي مي‌تواند به‌عنوان گامي اثربخش براي شروع عملياتي‌سازي اين طرح ملي محسوب شود و بهره‌وري و ارتقا عملکرد سازماني و در نهايت سودآوري آن را به دنبال داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی
    رویا حجازی نیا
    در شرایط حاضر با مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعات روبرو هستیم و عدم تقارن اطلاعات در بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فساد و آسیب رسیدن به اقتصاد مقاومتی باشد، لازم است تدابیری برای کاهش عدم تقارن اندیشیده شود. یکی از این راهکارها استفاده از سیستم‌های مدیریت دانش چکیده کامل
    در شرایط حاضر با مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعات روبرو هستیم و عدم تقارن اطلاعات در بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فساد و آسیب رسیدن به اقتصاد مقاومتی باشد، لازم است تدابیری برای کاهش عدم تقارن اندیشیده شود. یکی از این راهکارها استفاده از سیستم‌های مدیریت دانش است. ولی با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در دوران تحریم، پیاده‌سازی موفق این سیستم‌ها با موانعی روبرو شده است؛ بنابراین شناسایی عواملی که منجر به پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز سیستم‌های مدیریت دانش می‌شود، می‌تواند بسیار مؤثر باشد؛ زیرا چه در دوره‌ تحریم و چه در دوره پسا تحریم همچنان باید تلاش‌ها در زمینه برپایی اقتصاد مقاومتی ادامه یابد. بر این اساس هدف مقاله حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها در شرایط اقتصاد مقاومتی هست. در نتیجه با مرور تحقیقات انجام‌شده در حوزه‌ مدیریت دانش 15 متغیر شناسایی گردید. به‌منظور بررسی فرضیه‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0.81) محاسبه گردید. برای آزمون سؤالات تحقیق از نرم‌افزارهای SPSS18 و MATLAB و آزمون‌های TOPSIS و T تک نمونه‌ای استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که همه‌ متغیرها به‌عنوان متغیرهای مؤثر بر موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش در شرایط اقتصاد مقاومتی مطرح هستند و وجود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بیشترین اهمیت و انجام ارزیابی‌های دوره‌ای کم‌ترین اهمیت را دارا می‌باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی چالش‌های قانونی وحقوقی مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری
    سهراب آقازاده کاميار غفوريان عاطيه صفردوست مهدي اوجاني محمد  نقی زاده
    فقدان قوانین و مقررات منسجم و یکپارچه درخصوص حقوق مالکیت فکری و چگونگی اعطای آن به ابتکارات و اختراعات و حق امتیاز در زمینه موجودات زنده شامل گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و بافت‌های انسانی یکی از چالش‌های کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مشکلات و تردیدهای فراوانی را پیش روی آ چکیده کامل
    فقدان قوانین و مقررات منسجم و یکپارچه درخصوص حقوق مالکیت فکری و چگونگی اعطای آن به ابتکارات و اختراعات و حق امتیاز در زمینه موجودات زنده شامل گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و بافت‌های انسانی یکی از چالش‌های کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مشکلات و تردیدهای فراوانی را پیش روی آن‌ها در ارتباط با حوزه زیست‌فناوری قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش‌های قوانین و حقوق مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات حوزه زیست‌فناوری در کشور می‌باشد. روش پژوهش ترکیبی برای انجام یافتن این مطالعه انتخاب گردید. در مرحله کیفی با جهت شناسایی چالش‌های قانونی و حقوقی مالکیت فکری، استفاده از بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با 11 خبره فعال در حوزه تجاری‌سازی حوزه‌های زیستی، چالش‌های اصلی شناسایی شد. در بخش کمی، پرسشنامه مربوط به چالش‌های حقوق مالکیت فکری در بین 21 فعال در صنعت زیست‌فناوری که به قوانین و حقوق مالکیت فکری آشنایی داشتند، توزیع گردید و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن به بررسی وضعیت چالش‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها در حوزه زیست‌فناوری پرداخته شد. یافته‌های بدست آمده حاکی از آن است که مهم‌ترین چالش‌های قوانین و حقوق مالکیت فکری شناسایی شده در حوزه زیست‌فناوری عبارتند از: موانع موجود در بخش مالکیت فکری طرح‌ها، ناقص بودن برخی قوانین، استانداردها و سیاست‌های موجود یا عدم اجرای آن‌ها، وابستگی شدید شرکت‌ها به محافظت از پتنت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شناسایی عوامل بحرانی مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط
    مرتضي جبله سجاد رنجکش محمدرضا قياسي حسينعلي  حسن‌پور
    بحث مدیریت‌ زنجیره‌ تأمین الکترونیکی (e-SCM) یکی از حوزه‌های رقابتی صنعت کشور است. وجود شبکه اینترنت و اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین، ضمن توانمندسازی و رقابت‌پذیر ساختن شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، باعث تداوم آنها در صحنه رقابت امروزی است. مدیریت‌ زنجیره‌ تأمین الکترو چکیده کامل
    بحث مدیریت‌ زنجیره‌ تأمین الکترونیکی (e-SCM) یکی از حوزه‌های رقابتی صنعت کشور است. وجود شبکه اینترنت و اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین، ضمن توانمندسازی و رقابت‌پذیر ساختن شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، باعث تداوم آنها در صحنه رقابت امروزی است. مدیریت‌ زنجیره‌ تأمین الکترونیکی در بهبود عوامل زنجیره تأمین، صحت اطلاعات، کاهش اثر شلاق چرمی و رساندن محصول در زمان و مکان مناسب با سرعت و دقت بالا به دست مشتری، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. توجه به این عوامل می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای ارتقای شرکت و یا سازمان توسط مدیران مربوطه، سودمند باشد. هدف این مقاله شناسائی عوامل بحرانی موفقیت زنجیره‌ تأمین ‌الکترونیکی و بررسی تأثیر آنها بر پیاده‌سازی e-SCM در شرکت‌های کوچک و متوسط است. در همین رابطه سیزده سؤال طراحی شده است و از تکنیک رگرسیون خطی چند متغیره در نرم‌افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه استفاده شد. رگرسیون چندگانه به بررسی متغیر وابسته‌ای می‌پردازد که بصورت خطی، به چند متغیر مستقل کنترل شده ارتباط دارد. متغیرهای مستقلx_(k ) ها، همان زیر معیارها برای معیار اصلی هستند و متغیر وابسته‌‌Y بیانگر پیاده‌سازیe-SCM است. تجزیه و تحلیل بدست آمده نشان داد، چهار عامل بحرانی "راهبرد حمایت از ظرفیت تأمین‌کننده، سازگاری e-SCM، مقیاس سازمانی، خلاقیت مدیر عالی اجرائی" مهم‌ترین عوامل در پیاده‌سازی e-SCM در شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. مدیریت با تمرکز روی چهار عامل، باعث پیشرفت و حرکت رو به جلو سازمان در آینده خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - یکپارچه‌سازی مشتریان در مقدمات نوآوری (FEI) به کمک رویکرد نوآوری باز: تولید و انتخاب ایده‌های نوآورانه محصول
    علی اصغر ملایی بابک شيرازي جواد سلطان‌زاده
    نوآوری یک عنصر کلیدی برای موفقیت شرکت‌ها در محیط رقابتی می‌باشد. نوآوری‌ها با ایده‌های نوآورانه آغاز می‌شوند که در مراحل اولیه فرایند نوآوری - که اصطلاحاً به آن مقدمات نوآوری (FEI) گفته می‌شود- شکل می‌گیرند. بنابراین، برای دسترسی به اطلاعات از منابع مختلف، به ویژه منابع چکیده کامل
    نوآوری یک عنصر کلیدی برای موفقیت شرکت‌ها در محیط رقابتی می‌باشد. نوآوری‌ها با ایده‌های نوآورانه آغاز می‌شوند که در مراحل اولیه فرایند نوآوری - که اصطلاحاً به آن مقدمات نوآوری (FEI) گفته می‌شود- شکل می‌گیرند. بنابراین، برای دسترسی به اطلاعات از منابع مختلف، به ویژه منابع خارجی، فعالیت‌های اولیه فرایند نوآوری باید در قالب یک رویکرد نظام‌مند سازماندهی شوند. مشتریان به‌عنوان مهم‌ترین منبع ایده‌های نوآورانه در فرایند محصول جدید هستند که شرکت‌ها می‌توانند از آنها استفاده نمایند. برای انتفاع از ایده مشتریان نیاز به وجود مدلی جهت یکپارچه‌سازی آنها با منابع درونی سازمان است. در این مقاله، مدلی برای یکپارچه‌سازی مشتریان برگرفته از پاردایم نوآوری باز در مقدمات نوآوری مبتنی بر ادغام هم‌زمان مشتریان، رقبا و صنایع حاشیه‌ای به منظور افزایش خلاقیت و موفقیت نوآوری ارائه شده است. این مدل پیشنهادی به کمک توسعه مدل یولویک بدست آمده است که در صنعت ادوات کشاورزی برای "سیستم آبیاری قطره‌ای" پیاده‌سازی شد. هدف اصلی این مقاله، تولید ایده‌های نوآورانه محصول و سپس انتخاب نوآورانه‌ترین ایده (نیاز واقعی و برآورده‌نشده) مشتریان در فاز FEI به کمک مدل پیشنهادی، به منظور کاهش نرخ شکست محصولات جدید در بازار می‌باشد. داده‌ها طی یک مطالعه میدانی از 30 مشتری، به‌عنوان نمونه تحقیق، بدست آمده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که گشودن فاز FEI و به دنبال آن یکپارچه‌سازی مشتریان مختلف در این فاز، به منظور تولید ایده‌های نوآورانه، تاثیر مثبتی بر روی موفقیت محصول جدید خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - شاخص‌های توانمندی تحقيق و توسعه در كشورهاي BRICS (‌برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي‌جنوبي)
    سينا لاله
    امروزه تحقيق و توسعه و فعاليت‌هاي مرتبط با دستيابي به فناوري‌هاي جديد در سراسر دنيا يک فعاليت عمده صنعتي محسوب می‌گردد. علي‌رغم اينکه تحقيق و توسعه صنعتي در کشورهاي توسعه‌يافته در سي سال گذشته، از اهميت فزاینده‌ای برخوردار بوده است، در عين حال کشورهاي در حال توسعه به تا چکیده کامل
    امروزه تحقيق و توسعه و فعاليت‌هاي مرتبط با دستيابي به فناوري‌هاي جديد در سراسر دنيا يک فعاليت عمده صنعتي محسوب می‌گردد. علي‌رغم اينکه تحقيق و توسعه صنعتي در کشورهاي توسعه‌يافته در سي سال گذشته، از اهميت فزاینده‌ای برخوردار بوده است، در عين حال کشورهاي در حال توسعه به تازگي به اهميت آن پي برده‌اند. فناوري محصولي است که در کارخانه تحقيق و توسعه به‌وجود مي‌آيد و واحدهاي تحقيق و توسعه، رکن زيربناي فناوري دانسته شده و بزرگ‌ترين منبع يگانه نوآوري، تحقيق و توسعه هستند. براي دستيابي به فناوري، روش‌هاي گوناگوني وجود دارد که يکي از مهم‌ترين آن‌ها (به ویژه در کشورهاي در حال توسعه)، مهندسي معکوس است. در اين مقاله ضمن مرور پيشينه "تحقيق و توسعه" و بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی‌های آن، اقدام به بررسی تجارب کشورهای پیشتاز در این عرصه شده است. در این بین مطالعه موردی حول محور کشورهای بریکس انجام شده، به نحوی که توانمندی‌ها و مؤلفه‌های کلیدی که در این کشور ها لحاظ شده است اقتباس گردیده و براساس آنها نسبت به تدوین یک مدل مفهومی به منظور ارزیابی توانمندی تحقیق و توسعه، اقدام شده است. در نهایت نیز ضمن اشاره به مشکلات موجود در توسعه و رشد توانمندسازی تحقیق و توسعه در ایران، راهکارهایی به منظور کاهش این موانع و ارتقاء سطح کمی و کیفی توانمندی تحقیق و توسعه ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارائه یک چارچوب مفهومی به‌منظور تبیین نقش تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش شغلی کارکنان
    اسماعيل ملک اخلاق زهرا تاخيره آرمان پورعيسي
    محیط بسیار پیچیده و رقابتی امروز مستلزم توجه بیش ‌از پیش سازمان به کارکنان داخلی سازمان به‌عنوان مشتریان داخلی است. کارکنان زمانی می‌توانند به‌واسطه ارائه خدمات، مشتریان را راضی نگه ‌دارند که نیازهای خودشان نیز از سوی سازمان برآورده شده باشد و احساس رضایت در خود آنان نس چکیده کامل
    محیط بسیار پیچیده و رقابتی امروز مستلزم توجه بیش ‌از پیش سازمان به کارکنان داخلی سازمان به‌عنوان مشتریان داخلی است. کارکنان زمانی می‌توانند به‌واسطه ارائه خدمات، مشتریان را راضی نگه ‌دارند که نیازهای خودشان نیز از سوی سازمان برآورده شده باشد و احساس رضایت در خود آنان نسبت به سازمان وجود داشته باشد. این موضوع همان منطقی است که در مطالعه بری، هنسل و بورک بدان اشاره‌شده و به‌کارگیری بازاریابی داخلی را در جهت دستیابی به قابلیت‌های سازمانی در پاسخگویی به حمایت اثربخش از مصرف‌کننده، توصیه می‌نماید. از سوی دیگر، مهم‌ترین سرمایه هر سازمانی، نیروی انسانی آن است. هر چه کیفیت نیروی انسانی بالاتر باشد موفقیت و بقاء سازمان بیشتر خواهد بود و یکی از مهم‌ترین نگرش‌هایی که سعی در بهبود کیفی نیروی انسانی و تعدیل ارزش‌های افراد را دارد، تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی است. تعهد مدیریت به برنامه بازاریابی داخلی، فعالیتی خودجوش و داوطلبانه برای استفاده از برنامه‌های بازاریابی داخلی به‌منظور ارتقای وضعیت شغلی کارکنان و افزایش ارتباط با کارمند و رضایت‌مندی و در نهایت بهبود عملکرد کل سازمان است. ازاین‌رو، این مقاله با هدف بررسی ادبیات و پژوهش‌های انجام‌شده درخصوص بازاریابی داخلی، تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و نگرش شغلی کارکنان به تبیین روابط میان آن‌ها پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی با شیوه‌های بازاریابی داخلی که شامل ارتباطات داخلی رسمی و غیررسمی است، مرتبط است و تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباطات داخلی غیررسمی بر نگرش کارکنان تأثیر دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - لباس‌های هوشمند؛ از حل مسأله تا تولید دانش
    مرتضي پورمحمدي اعظم نعمتي
    محصولات فناوري‌محور و پیچیده با حجم مجهولات بالا نوعی از «مسائل خبیث» محسوب شده که محققان برای حل آنها استفاده از «تفکرطراحی» را پیشنهاد داده‌اند. هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی نقش تفکرطراحی اعمال شده در پروژه‌های طراحی، از حل مسأله تا تولید دانش است. در این مقاله ابتدا ت چکیده کامل
    محصولات فناوري‌محور و پیچیده با حجم مجهولات بالا نوعی از «مسائل خبیث» محسوب شده که محققان برای حل آنها استفاده از «تفکرطراحی» را پیشنهاد داده‌اند. هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی نقش تفکرطراحی اعمال شده در پروژه‌های طراحی، از حل مسأله تا تولید دانش است. در این مقاله ابتدا تفکرطراحی به‌عنوان یک پارادایم تبیین شده است. سپس فرصت‌ها و چالش‌های موجود در مرحله طراحی و توسعه لباس‌های هوشمند- به‌عنوان یک مسأله خبیث- با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در ادامه با بررسی نمونه موردی یک لباس هوشمند طراحی شده توسط نگارنگان، ابعاد تفکرطراحی موجود در آن واکاوی شده است. نتایج نشان می‌دهد استفاده این چنینی از تفکر طراحی- ضمن مدیریت فرایند طراحی و توسعه- به مثابه رویکردی جدید به روش‌های طراحانه کنونی است؛ بدین معنا که تفکرطراحی به‌عنوان تفکری نظام‌مند، خلاق و انسان‌محور؛ علاوه بر اینکه می‌تواند برای تحقیق و هسته مرکزیِ مدیریت یک فعالیت طراحی و توسعه‌ای استفاده شود؛ می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تولید دانش نیز محسوب شود. دانش تولید شده شامل در اینجا شامل بازتعریف و تشریح صورت مسأله، تعیین سطح ادغام تکنولوژی، مدل الزامات طراحی و نیازمندی‌های کاربر و مدل جریان کار بود که علاوه بر تسهیل فرایند حل مسأله و کاهش خطاهای طراحی، می‌تواند یکی از مصداق حل مسأله تعمیم‌پذیر و تولید تصمیم و الگو واقع شود. این رویکرد (تحقیق از طریق طراحی) بیان می‌کند دانش کلی (صورت مسأله، روش‌ها و فرايندها) برای طراحی در فعالیت‌های میان‌ رشته‌ای و پیچیده طراحی؛ نه تنها از قبل چندان مشخص نیست که ماهیت زاینده تفکر طراحی عهده‌دار این وظیفه است. به بیانی دیگر؛ شناخت مسأله با حل آن همراه می‌شود. پرونده مقاله