• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقيت مدیریت دانش در پارک‌های علم و فناوری
    نسیبه سالاری داریوش  پورسراجیان محمدصالح اولیاء شهرام شکوهی
    هدف از مطالعه حاضر تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر مديريت دانش در يك پارك علم و فناوري به عنوان اولين قدم در پياده سازي فرآيند مديريت دانش در پاركهاي علم و فناوري مي باشد. در يك پارك علم و فناوري هدف اصلي، افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه نوآوری مبتني بر دانش و رقاب چکیده کامل
    هدف از مطالعه حاضر تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر مديريت دانش در يك پارك علم و فناوري به عنوان اولين قدم در پياده سازي فرآيند مديريت دانش در پاركهاي علم و فناوري مي باشد. در يك پارك علم و فناوري هدف اصلي، افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه نوآوری مبتني بر دانش و رقابت سازنده میان موسسات دانش محور مي باشد. بنابراين فرآيند مدیریت و توسعه دانش به عنوان ابزاری مهم در خلق، توسعه و به اشتراک گذاری دانش و پیوند دادن دانش و فناوری، به عنوان يكي از مهمترين فرآيندهاي مورد توجه، ارزيابي و پايش در پاركها در نظر گرفته مي‌شود. در اين راستا 31 عامل فرعي در قالب هفت عامل اصلي نيروي انساني، استراتژي، مديريت، ارزيابي، فرهنگ سازماني، فرايندها، فناوري اطلاعات كه همان عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش در يك پارك علم و فناوري مي باشند، بر اساس مطالعات مرتبط شناسايي شده است و به كمك فرايند تحليل سلسله مراتبي و با استفاده از نظران خبرگان و متخصصين وزن دهي شده است. بر اين اساس اولويت عوامل اصلي موثر بر موفقيت مديريت دانش به صورت: نيروي انساني، استراتژي، مديريت، فرهنگ سازماني، فرايندها، ارزيابي و فناوري اطلاعات تعيين شده است. با توجه به تعداد زياد عوامل فرعي موثر، از بين عوامل فرعي موثر بر هر عامل اصلي 2 عامل فرعي با بالاترين اولويت تاثير بر مديريت دانش انتخاب شده است. در نهايت مدل مذكور براي ارزيابي 9 مركز رشد فناوري وابسته به پارك علم و فناوري يزد مورد استفاده قرار گرفته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحليل تأثير تكنولوژي در كارايي صنايع با رهیافت تحلیل پوششی داده ها
    عزت الله  عباسیان محمدرضا دهقان پور بابک ده موبد
    روند روزافزون رقابت، ارتقای فني و تكنيكي اقتصاد را به امري اجتناب ناپذير تبديل نموده و بهبود كيفيت و كاهش هزينه را به عنوان شرط بقا در بازار معرفي نموده است. آنچه موجب اين وضعيت مي‌گردد و آنرا سهولت مي‌بخشد تحولات فني، بالا بردن كارايي و بهره‌وري است. از سویی در نظريه‌ه چکیده کامل
    روند روزافزون رقابت، ارتقای فني و تكنيكي اقتصاد را به امري اجتناب ناپذير تبديل نموده و بهبود كيفيت و كاهش هزينه را به عنوان شرط بقا در بازار معرفي نموده است. آنچه موجب اين وضعيت مي‌گردد و آنرا سهولت مي‌بخشد تحولات فني، بالا بردن كارايي و بهره‌وري است. از سویی در نظريه‌هاي مربوط به رشد اقتصادي، تكنولوژي جايگاه ويژه‌اي دارد و به سطوح مختلفي با ويژگي‌ها و تأثیرات متفاوتي تقسیم می‌شود. يكي از اين تأثيرات تفاوت كارايي در بين سطوح مختلف تكنولوژي است كه این مقاله در نظر دارد تا کارایی صنایع با فناوری متفاوت را مورد مقايسه قرار دهد. بدين منظور از داده‌هاي مربوط به بنگاه‌های صنعتي با 10 نفر کارکن و بیشتر در ایران كه توسط سرشماري مركز آمار ايران جمع‌آوري گرديده است، استفاده مي‌شود. در این مطالعه کارایی صنایع با تکنولوژی مختلف (صنايع با فناوري برتر، متوسط و پايين) با استفاده از روش ناپارامتریک تحليل پوششی داده‌ها (DEA) مورد سنجش قرار گرفته است. از آنجا كه صنایع با تکنولوژی‌های مختلف از توابع تولید متفاوتی برخوردارند، به منظور تخمين توابع توليد اين صنايع با استفاده از روش اقتصادسنجي پانل ديتا، توابع توليد برآورد مي‌گردند. نتایج نشان مي‌دهد كه كارایی مدیریتی در صنایع با فناوری ساده نسبت به ساير صنايع در سطح نازل‌تري قرار دارد و سطح كارايي فني در صنايع با فناوري برتر در مقايسه با ساير سطوح تكنولوژي پايين‌تر مي‌باشد. اين در حالي است كه صنايع با سطح تكنولوژي متوسط بر اساس كارايي فني، تكنولوژيكي، مديريتي و همچنين صرفه‌هاي ناشي از مقياس از سطح مناسبي برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی الگویی به منظور بررسی توانمندی های واحد تحقیق و توسعه مطالعه موردی کارخانه شیمیایی مهد تابان(تاژ) بر مبنای مهندسی معکوس
    ندا خادم گرایلی رضا رادفر
    امروزه تحقیق و توسعه و فعالیت های مرتبط با دستیابی به تکنولوژیهای جدید در سراسر دنیا یک فعالیت عمده صنعتی شده است . علی رغم اینکه تحقیق و توسعه صنعتی در کشورهای توسعه یافته در سی سال گذشته ، فعالیتی بوده که اهمیت آن پیوسته رو به افزایش بوده است ، در عین حال کشورهای چکیده کامل
    امروزه تحقیق و توسعه و فعالیت های مرتبط با دستیابی به تکنولوژیهای جدید در سراسر دنیا یک فعالیت عمده صنعتی شده است . علی رغم اینکه تحقیق و توسعه صنعتی در کشورهای توسعه یافته در سی سال گذشته ، فعالیتی بوده که اهمیت آن پیوسته رو به افزایش بوده است ، در عین حال کشورهای در حال توسعه به تازگی به اهمیت آن پی برده اند . تکنولوژی محصولی است که در کارخانه تحقیق و توسعه به وجود می آید و واحدهای تحقیق و توسعه ، رکن زیر بنای تکنولوژی دانسته شده و بزرگترین منبع یگانه نو آوری ، تحقیق و توسعه است. برای دستیابی به تکنولوژی روشهای گوناگونی وجود دارد و یکی از مهمترین روشهای دسترسی به تکنولوژی مخصوصا ً در بین کشورهای در حال توسعه ، مهندسی معکوس می باشد ، که روشی آگاهانه از روی تکنولوژی موجود می باشد . در این مقاله ضمن بررسی و مرور پیشینه تحقیق و توسعه ( R&D) و مهندسی معکوس ، مدل نرم افزاری شبیه سازی شده جهت دستیابی به موثرترین پارامتر ها و عوامل موثر R&D و روابط آنها و ارائه ی استراتژیهای بهینه در واحد تحقیق و توسعه و دستیابی به تکنولوژیهای نوین مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین جامعه مورد مطالعه در واحد R&D کارخانه شیمیایی مهد تابان ( تا ژ) که یکی از کارخانجات صنعتی مهم در ایران است، می باشد. برخی از عوامل موثر کلیدی مورد بررسی در واحد تحقیق و توسعه کارخانه تا ژ عبارتند از: تعداد پروژه های انجام شده در واحد R&D ، ورودی های سیستم اعم از(مواد اولیه و نیاز جدید) ، نیروی انسانی متخصص و ماهر ، مدیریت متبحر واحد تحقیق و توسعه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه واحد تحقیق و توسعه R&D)) پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - عوامل موثر بر انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی صنعت پلاستیک
    فرهاد شاه میری سید رضا سلامی
    انتقال فناوری ، مقوله ای چندبعدی است كه هم از نظر علمی و هم از ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی، سالهاست نه فقط كشورهای در حال توسعه، بلكه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. برای كاستن از فاصله تكنولوژیکی میان كشورهای پیشرفته و چکیده کامل
    انتقال فناوری ، مقوله ای چندبعدی است كه هم از نظر علمی و هم از ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی، سالهاست نه فقط كشورهای در حال توسعه، بلكه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. برای كاستن از فاصله تكنولوژیکی میان كشورهای پیشرفته و كمتر توسعه یافته، انتقال فناوری یك لازمه انكار ناپذیر است. انتقال فناوری باروشهای متفاوت و وسائل مختلف امكانپذیر است كه با توجه به موقعیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده فناوری مشخص می‌شود. وارد کردن محصولات دارای فناوری پیشرفته، به کارگیری فناوری خارجی و به کارگیری نیروی کار بین المللی روش هایی برای انتقال فناوری بین المللی است . اما در کنار این روش ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) که عمدتا"به وسیله شرکتهای فراملی(یا چند ملیتی) انجام می شود، روش اصلی دسترسی به فناوریهای پیشرفته به وسیله کشورهای در حال توسعه است. سرمایه گذاری خارجی معمولا" دربر گیرنده سه عنصر سرمایه، تکنولوژی و مدیریت است که هر سه برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه مورد نیاز است. دراین مقاله پس از بررسی ادبیات انتقال فناوری و FDI، و شناسایی مشکلات پیش روی صنعت پلاستیک درایران، 40 متغیر اثرگذار بر انتقال فناوری از طریق FDI شناسایی گشت. پس از توزیع پرسشنامه ای حاوی متغیرهای مذکور، میان 3 طیف درگیر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یعنی فعالان حوزه پلاستیک، کارشناسان سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران و متخصصان انتقال فناوری، و انجام تکنیک آماری تحلیل عاملی اکتشافی، 13عامل عمده اثرگذار شناسایی شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی چالش های توسعه محصول جدید(NPD) در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) (مطالعه موردی صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس)
    رضا طالعی فر سید حسن  حاتمی نسب
    موفقیت در پروژه های توسعه محصول جدید، چالشی مهم برای مدیران گذشته و امروزی است. در واقع پیدایی پاسخی برای این سوال که چرا هنوز نرخ شکست در این پروژه‌ها بالاست، ذهن محققان را به خود مشغول کرده است. شکست این پروژه‌ها در شرکت های کوچک و متوسط، مساله ی حادتری در مقام قیاس ب چکیده کامل
    موفقیت در پروژه های توسعه محصول جدید، چالشی مهم برای مدیران گذشته و امروزی است. در واقع پیدایی پاسخی برای این سوال که چرا هنوز نرخ شکست در این پروژه‌ها بالاست، ذهن محققان را به خود مشغول کرده است. شکست این پروژه‌ها در شرکت های کوچک و متوسط، مساله ی حادتری در مقام قیاس با شرکت های بزرگ دارد. به گونه ای که برخی از این شکست‌ها عملا امکان حیات شرکت های مزبور را سلب مي‌کند. لذا در این تحقیق بررسی چالش های توسعه محصول بطور خاص در مورد این شرکت‌ها انجام شده است. برای این منظور با استفاده از تحقیقی پیمایشی نظریات مدیران و کارشناسان ارشد بنگاه های کوچک و متوسط صنایع منتخب غذایی استان فارس مورد مداقه قرار گرفته و با عنایت به آن راهکارها و پیشنهادات کاربردی مطرح شده‌اند. در تحقیق حاضر پس از بازنگری گسترده ادبیات تحقیق، چالش های موثر شناسایی و سپس با عنایت به نظریات دریافتی از مدیران، معنی داری به همراه میزان اهمیت آنها در بنگاه های تحت مطالعه مشخص شده است. نتایج حکایت از آن دارد که از دیدگاه مدیران این واحدها در ارتباط با چالش های موثر بر توسعه محصول جدید بین وضعیت موجود و وضعیت ایده آل شکاف معنی دار وجود دارد. ضمن اینکه چالش هایی چون تخمین نادرست بازار ، عدم توجه كافي به تحقيق و توسعه، عدم وجود كانال‌هاي توزيع مناسب ، عدم وجود تبليغات مناسب پيرامون محصول جديد ارايه شده به عنوان چالش های مساله ساز مطرح شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها
    عاطفه ذوالفقاری سید رضا حجازی آرتا فرهودی
    در اين مقاله به بررسي جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها خواهيم پرداخت. روند رو به افزايش توجه به كارآفريني در ايران و نقش پررنگ شركت‌هاي زايشي در انتقال دانش و فن‌آ‌وري، اهميت روز افزون شركت‌هاي زايشي را نمودار مي‌كند. توجه به تشكيل و رشد ش چکیده کامل
    در اين مقاله به بررسي جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها خواهيم پرداخت. روند رو به افزايش توجه به كارآفريني در ايران و نقش پررنگ شركت‌هاي زايشي در انتقال دانش و فن‌آ‌وري، اهميت روز افزون شركت‌هاي زايشي را نمودار مي‌كند. توجه به تشكيل و رشد شركت‌هاي زايشي در آينده توسعه صنعتي و افزايش درآمدزايي دانشگاه‌ها در ايران موضوع مهمي است. اين مقاله يك مطالعه كيفي است كه با مطالعه اسناد، بانك‌هاي اطلاعاتي و مقالات كارآفريني و انتقال تكنولوژي و مقالات شركت‌هاي زايشي شكل گرفته است و بر اساس يافته‌هاي حاصل از مصاحبه عميق با خبرگان دانشگاهي و مؤسسان شركت‌هاي زايشي داخلي انسجام يافته‌است. بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده شكل‌گيري مناسب هسته‌هاي كارآفريني در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي پايه‌هاي موفقيت شركت‌هاي زايشي را تحكيم خواهد كرد. كارآفرينان مؤسس اين شركت‌ها با تشكيل شرايط سازماني مناسب در شركت باعث رشد مناسب و افزايش ميزان درآمد و استخدام در شركت‌هاي زايشي خواهند‌بود كه اين خود باعث افزايش توجه به كارآفريني در دانشگاه‌ها خواهد شد. اين مقاله به بررسي تحولات عظيمي كه در نظام‌هاي دانشگاهي براي توسعه فرهنگ و آموزش كارآفريني در دانشگاه‌ها وفعاليت‌هاي آموزشي و پژوهش انجام شده‌است خواهد‌پرداخت و تبيين مي‌كند كه توجه به تعامل با صنعت از راه شركت‌هاي زايشي بسيار حياتي است. در نهايت اين تعامل و كنش متقابل محيط‌هاي دانشگاهي و پژوهشي كشور با بنگاه‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي صنعتي، چنانچه سازمان‌يافته و با مكانيزم‌هاي اثربخش همچون ايجاد شركت‌هاي زايشي همراه باشد، حاصلي جز اشتغال‌زايي و بهره‌وري بيشتر از منابع به‌دنبال نخواهدداشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تحلیل اثربخشی پارک‌های علم و فناوری به کمک نتایج فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری
    حمید مهدوی محمود شیخ زین الدین لیلا خدابنده
    یکی از شاخص های تعیین میزان موفقیت پارک‌های علم و فناوری، سنجش وضعیت عملکرد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک هاست. بهترین شیوه برای تحقق این موضوع، بالا بردن مهارت های مورد نیاز در مدیران پارک های فناوری به کمک پیاده‌سازی سیستم‌های ارزیابی عملکرد واقع بینانه و عملیاتی چکیده کامل
    یکی از شاخص های تعیین میزان موفقیت پارک‌های علم و فناوری، سنجش وضعیت عملکرد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک هاست. بهترین شیوه برای تحقق این موضوع، بالا بردن مهارت های مورد نیاز در مدیران پارک های فناوری به کمک پیاده‌سازی سیستم‌های ارزیابی عملکرد واقع بینانه و عملیاتی دراین حوزه است. در حال حاضر ماموریت پارک فناوری از دید مدیریت اجرایی، در ایجاد زنجیره یکپارچه از تحقیق تا تولید تجلی می یابد. حذف فاصله بین تبدیل ایده‌های علمی و تحقیقاتی به محصولات و خدمات، هدایت شرکت‌های دانش بنیان مستقر، تامین نیازهای واقعی و ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا تا مرحله تجاری سازی، ماموریتی است که پارک فناوری حول آن فعالیت دارد.. از مهمترین ساز و کارهای اجرایی برای توسعه علم و فناوری که در کشور ما کمتر مورد توجه واقع شده است، وجود مدل و الگویی برای تحلیل نقش و وضعیت مولفه‌های تاثیر گذار از طریق فرایند اجرای ارزیابی است. بر این اساس کسب آمار و اطلاعاتی از سطح فناوری، ارتباط عناصرتشکیل دهنده نظام علم و فناوری، وضعیت دارایی‌‌های فکری، شیوه‌های همکاری فی مابین مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی با صنایع و سازمان‌ها، تنوع منابع مالی و میزان درآمدها، سرمایه های جذب شده، دامنه شمول خدمات یا محصولات، تعداد مشتریان و بسیاری عوامل دیگر که در یک شرکت دانش بنیان از جمله معیارهای کلیدی بحساب می آیند در فرایند ارزیابی مورد سنجش قرار می گیرد. در این مقاله تلاش می شود، بهترین الگوی ارزیابی و مدل‌ سنجش کارایی و عملکرد شرکت های دانش بنیان که بیشتر بر بعد دانش ضمنی( tacit knowledge ) بدست آمده است، در قالب انتقال تجارب چند ساله شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با هدف بومی سازی فرایندهای اجرایی منطبق با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشور، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک در صنایع فلزی با مدل نیاز تکنولوژیک (تحقیق موردی سازه های فلزی یاسان)
    عباس خمسه سبکتکین شفقت
    یکی از عوامل اساسی در عدم موفقیت بکارگیری تکنولوژی برای کسب مزیت رقابتی در بنگاههای کشورهای در حال توسعه ، عدم آگاهی و شناخت سطح قابلیت های تکنولوژیک بنگاه و استفاده از آنها در جهت مزیت های نسبی می باشد. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت ه چکیده کامل
    یکی از عوامل اساسی در عدم موفقیت بکارگیری تکنولوژی برای کسب مزیت رقابتی در بنگاههای کشورهای در حال توسعه ، عدم آگاهی و شناخت سطح قابلیت های تکنولوژیک بنگاه و استفاده از آنها در جهت مزیت های نسبی می باشد. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت های موردنیاز برای اجرای الویت های تکنولوژیک بکار می رود. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک نه تنها حوزه های ضعیف و مشکل ساز بنگاه را شناسایی می کند، بلکه به مزیت های نسبی بنگاه نیز توجه داشته و آنها را مشخص می سازد. در این مقاله سعی داریم با استفاده از مدل ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ، سطح توانمندی های تکنولوژیک شرکت سازه های فلزی یاسان را مورد بررسی و تحلیل قراردهیم.این مدل از 9 بعد سطح توانمندی بنگاه را مورد ارزیابی قرار داده و در هر یک وضعیت بنگاه را مشخص می نماید و پیشنهاداتی در جهت کاهش شکاف موجود ارائه می نماید. پرونده مقاله