• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مروری بر مدل‌های آمادگی هوش کسب‌وکار
    آزاده لیلی مینا رنجبر فرد
    پیاده‌سازی سیستم‌های هوش کسب‌و‌کار (BI)1 نیاز به مقدار زیادی منابع و زمان دارد. آمارها نشان می‌دهند که میلیاردها دلار برای پیاده‌سازی سیستم‌های هوش کسب‌و‌کار (BIS) صرف می‌شود. با این وجود، بیش از نیمی از پروژه‌های BI به مزایای مورد انتظار نمی‌رسند. یکی از دلایلی که سازم چکیده کامل
    پیاده‌سازی سیستم‌های هوش کسب‌و‌کار (BI)1 نیاز به مقدار زیادی منابع و زمان دارد. آمارها نشان می‌دهند که میلیاردها دلار برای پیاده‌سازی سیستم‌های هوش کسب‌و‌کار (BIS) صرف می‌شود. با این وجود، بیش از نیمی از پروژه‌های BI به مزایای مورد انتظار نمی‌رسند. یکی از دلایلی که سازمان‌ها قادر به تحقق بخشیدن به مزایای واقعی سیستم‌های BI نیستند، عدم آمادگی آن‌ها برای پیاده‌سازی این پروژه‌هاست. BI یک مفهوم پیچیده است و معماری چندلایه دارد، به همین دلیل است که نیاز به مدل آمادگی BI وجود دارد. ارزیابی آمادگی BI بخش‌های خاصی از ریسک اجرا را شناسایی می‌کند تا خطرات را مدیریت نموده و لذا احتمال موفقیت BI را افزایش می‌دهد. تاکنون چندین مدل برای آمادگی سیستم‌های BIارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه مدل‌ها و عوامل مؤثر بر آمادگی هوش کسب‌و‌کار انجام شده است. در این مقاله مدل‌های بدست آمده از مطالعات کتابخانه‌ای معرفی می‌شود و سپس این مدل‌ها براساس عوامل تأثیرگذار در آمادگی BI مورد مقایسه قرار می‌گیرند. سازمان‌هایی که قصد پیاده‌سازی سیستم‌‌های BI را دارند می‌توانند با استفاده از نتایج این پژوهش و با توجه به عوامل مهم شناسایی شده، آمادگی سازمان خود را سنجیده و از این طریق ریسک اجرای پروژه BI را کاهش دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی تعیین‌کننده‌بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
    فرشته صادقی یعقوب مهارتی علیرضا خوراکیان
    امروزه، سازمان‌های دولتی از جمله دانشگاه‌ها برای کارآفرین‌شدن با مشکلاتی روبه رو هستند. ولی این سازمان‌ها دارای پتانسیل و توانی ویژه برای کارآفرینی هستند که در صورت فراهم‌نمودن زمینه‌های لازم به نتایجی بهینه در این زمینه می‌توان دست یافت. برای فراهم‌نمودن این زمینه‌ها، چکیده کامل
    امروزه، سازمان‌های دولتی از جمله دانشگاه‌ها برای کارآفرین‌شدن با مشکلاتی روبه رو هستند. ولی این سازمان‌ها دارای پتانسیل و توانی ویژه برای کارآفرینی هستند که در صورت فراهم‌نمودن زمینه‌های لازم به نتایجی بهینه در این زمینه می‌توان دست یافت. برای فراهم‌نمودن این زمینه‌ها، تغییرات اساسی در ساختار این سازمان‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 151 نفر می‌باشد. طبق جدول مورگان تعداد 114 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه بصورت حضوری بین اعضای جامعه توزیع گردید و در نهایت 120 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به کمک نرم‌افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج نشان داد از نظر مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی و تمرکز، از عوامل تعیین‌کننده آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه هستند. علاوه بر این نشان داده شد که از بین ابعاد ساختار سازمانی، عامل رسمیت بالاترین میزان تأثیر را بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی رابطه کیفیت روابط مشتری- تأمین‌کننده و احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون‌سپاری فناوری اطلاعات
    حسین شعبانی رضا احتشام راثی
    در این پژوهش به بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه‌ای دولت در دستیابی به نوآوری راهبردی از طریق برون‌سپاری فناوری اطلاعات پرداخته شده است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی کیفیت روابط مشتری ـ تأمین‌کننده و احتمال دستیابی به نوآوری راهبردی است. روش اجراي پژوهش حاضر توص چکیده کامل
    در این پژوهش به بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه‌ای دولت در دستیابی به نوآوری راهبردی از طریق برون‌سپاری فناوری اطلاعات پرداخته شده است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی کیفیت روابط مشتری ـ تأمین‌کننده و احتمال دستیابی به نوآوری راهبردی است. روش اجراي پژوهش حاضر توصيفي (غيرآزمايشي) و طرح پژوهشي همبستگي از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری در اين تحقيق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد قزوین می‌باشد، با توجه به حجم جامعه آماري، برای تعیین تعداد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. 317 نفر از کارکنان در شهر قزوین به‌عنوان نمونه پژوهش از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردیدند. روش‌هاي گردآوري اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای، میدانی و پرسشنامه استاندارد بوده و براي بررسي روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده ‌شده است. ضريب آلفاي کرونباخ براي يک مقياس بيش از 7/0 محاسبه گردید و در نهایت پايايي آن مقياس مطلوب ارزيابي شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، هر دو فرضیه مورد پذیرش واقع گردیده که نشان از وجود ارتباط معنادار مابین کیفیت ارتباط مشتری- تأمین‌کننده و نوآوری راهبردی با در نظر گرفتن نقش میانجی قراردادی و رابطه‌ای دولت در آن است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود بازدهی اقتصادی مصرف برق (مورد مطالعه: کشورهای منتخب در حال توسعه)
    موسی خوشکلام
    وجود پیشرفت‌های مختلف در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و بکارگیری این پیشرفت‌ها توسط جوامع بشری، دارای آثار دوگانه‌ای بر مصرف یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی یعنی انرژی الکتریسیته است. بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات از يكسو باعث جانشين‌نمودن فناوری‌‌هاي جديد چکیده کامل
    وجود پیشرفت‌های مختلف در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و بکارگیری این پیشرفت‌ها توسط جوامع بشری، دارای آثار دوگانه‌ای بر مصرف یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی یعنی انرژی الکتریسیته است. بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات از يكسو باعث جانشين‌نمودن فناوری‌‌هاي جديد با فناوری‌هاي قديمي شده و لذا منجر به بهبود بهره‌وري و كارايي مصرف انرژی الکتریسیته و در نتيجه كاهش مصرف آن مي‌شود (اثر جانشيني) از سوي ديگر نصب، راه‌اندازي و بهره‌برداري از تجهيزات جديد فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزايش تقاضا براي مصرف انرژی الکتریسیته مي‌شود (اثر درآمدي). بنابراين اثر كلي فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی الکتریسیته تابعي از قدرت نسبي يكي از اثرات جانشيني و درآمدي است. بر همین اساس در مقاله حاضر، رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و مصرف انرژی الکتریسیته در 15 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2015-1994 مورد بررسی قرار گرفت و برای این منظور از روش‌شناسی مبتنی بر الگوی پانل پویا با رویکرد PMG استفاده گردید. داده‌های مربوط به مصرف برق، رشد اقتصادی، تعداد استفاده‌کنندگان از اینترنت و تعداد مشترکین تلفن‌همراه نیز از پایگاه‌های آماری WDI و داده‌هاي سازمان ملل اقتباس شدند. نتایج تحقیق در قالب دو مدل جداگانه نشان می‌دهند که افزایش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می‌شود تا مصرف سرانه انرژی الکتریسیته هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت در کشورهای منتخب در حال توسعه افزایش یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که در كشورهاي منتخب در حال توسعه، رشد اقتصادي علت مصرف انرژی الکتریسیته بوده ضمن اینکه رابطه عليت يك‌طرفه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مصرف برق و رشد اقتصادي وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تعیین معیارهای شایستگی و ارزیابی کیفی منتورها در شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
    مهدیه مهدیخانی مرتضی راستی برزکی
    سازمان‌های امروزی در محیطی کاملاً متغیر و پیچیده فعالیت می‌کنند و پیوسته در تلاش هستند برای باقی‌ماندن در عرصه رقابت، رویکردهای نوینی در پرورش، حفظ و نگهداری منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمانی اتخاذ کنند. منتورینگ، هنر تسهیل کردن اجرای فعالیت‌ها، فرايند یادگی چکیده کامل
    سازمان‌های امروزی در محیطی کاملاً متغیر و پیچیده فعالیت می‌کنند و پیوسته در تلاش هستند برای باقی‌ماندن در عرصه رقابت، رویکردهای نوینی در پرورش، حفظ و نگهداری منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمانی اتخاذ کنند. منتورینگ، هنر تسهیل کردن اجرای فعالیت‌ها، فرايند یادگیری و پیشرفت فردی است و به‌طور مداوم بر فرايندهای پیشرفت و رشد افراد تمرکز می‌کند. منتورینگ رویکردی نوین پیش روی سازمان‌ها در جهت هدایت صحیح نیروی انسانی در رسیدن به اهداف سازمانی است بنابراین منتورینگ، فرد باتجربه را قادر می‌سازد که فردی کم‌تجربه را از طریق توسعه شایستگی‌هایش هدایت و حمایت کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد منتورینگ، تعیین معیارهای شایستگی و ارزیابی کیفی منتورها در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان است. در آزمودن منتورها ابتدا پروتکل مربوط به ارزیابی و اولویت‌بندی شایستگی‌ها به‌منظور استخراج معیارهای پراهمیت در اختیار منتورها قرار گرفت که براساس نظرات ایشان و معیارهای بااهمیت بالاتر، پرسشنامه محقق ساخته‌ای تدوین و مطابق با جامعه مورد پژوهش از 20 شرکت تولیدی - خدماتی از بین شرکت‌های مستقر در شهرک سنجش شد. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تأیید می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و به‌منظور انجام آزمون‌های آماری از نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است. نتایج نشان داد منتورها در چهارچوب رویکرد منتورینگ به‌طورکلی در سطح متوسط و خوبی عمل کرده‌اند. با توجه به آزمون t تک گروهی تمامی معیارها به غیر از برخی از آن‌ها با اختلاف ناچیز در ارزیابی عملکرد منتورها مناسب هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیت‌ها و چالش‌ها
    مونا کاردانی ملکی نژاد محمد مهدی فراحی
    در طی چند سال گذشته، ظهور فناوری رایانش ابری به‌طور چشمگیری پیشرفتی در صنعت فناوری اطلاعات با ارائه ایده‌ی «همه چیز به‌عنوان یک سرویس» ایجاد کرده است. رایانش ابری به‌عنوان یک فناوری جذاب در حال رشد در بین شرکت‌ها در سراسر جهان شناخته شده است. از جمله مهم‌ترین کاربردهای چکیده کامل
    در طی چند سال گذشته، ظهور فناوری رایانش ابری به‌طور چشمگیری پیشرفتی در صنعت فناوری اطلاعات با ارائه ایده‌ی «همه چیز به‌عنوان یک سرویس» ایجاد کرده است. رایانش ابری به‌عنوان یک فناوری جذاب در حال رشد در بین شرکت‌ها در سراسر جهان شناخته شده است. از جمله مهم‌ترین کاربردهای فناوری رایانش ابری در استقرار نظام‌ها و سیستم‌های مدیریت منابع در سازمان‌ها به ویژه نظام‌هایی که اجرا و استقرار آن با هزینه‌های بالایی مواجه است، می‌باشد. به ویژه برخی نظام‌های مدیریت از جمله نظام مدیریت منابع انسانی علاوه بر آنکه دارای مزایای متعدد برای سازمان‌ها است با این حال برای سازمان‌های کوچک و متوسط این سازمان‌های را با هزینه‌های متعدد اداری و بروکراتیک مواجه می‌سازد هدف از این مطالعه، بررسی و ارائه کابردها، مزیت‌ها و چالش‌های فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط، و در ادامه ارائه الزامات و چگونگی کاربست آن در این سازمان‌ها است. مطالعه به روش کتابخانه‌ای و مرور ادبیات صورت گرفته است. به این صورت که نسبت به مرور و بررسی ادبیات حوزه رایانش ابری، مدیریت منابع انسانی و ویژگی‌های آن در سازمان‌های کوچک و متوسط پرداخته شده است و در ادامه با مرور و جمع‌بندی ادبیات و پیشینه پژوهش‌ها در این خصوص، چگونگی کاربست و الزامات رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی ارائه شده است. براساس یافته‌های این مطالعه کاربردهای رایانش ابری در نظام‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط گسترده است. این فناوری می‌تواند در استعدادیابی و جذب استعدادها، آموزش و توسعه منابع انسانی، نظام‌های مدیریت جبران خدمات و مدیریت و ارزیابی عمکلرد منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. هم‌چنین مزیت‌ها و چالش‌های این فناوری در مدیریت منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط در دو دسته کلی شامل عوامل داخلی و خارجی معرفی شده است. مزیت‌ها و چالش‌های داخلی شامل عوامل فنی، امنیتی، منابع انسانی، و مالی می‌باشد و عوامل خارج از سازمان شامل عوامل محیطی و قانونی بوده است. در ادامه نیز کاربردها و مزیت‌ها و چالش‌های این فناوری در نظام‌های منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط به تفصیل توضیح داده شده است. یافته‌های این تحقیق می‌تواند مبنایی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های کوچک در مدیریت استفاده و بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری در سیستم‌های مدیریت منابع انسانی قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی تطبیقی، کاربردها و چالش‌های فناوری‌های تحلیل بزرگ داده
    یاسر قاسمی نژاد سید عباسعلی کتابچی
    امروزه سازمان‌ها، با به‌کارگیری فناوری بزرگ داده‌، از طریق دریافت و به اشتراک‌گذاری ساده‌تر و ارزان‌تر اطلاعات، قادر به اداره حجم زیادی داده‌ها، با سرعت و تنوع زیاد شده‌اند. فناوری داده‌های عظیم، در صورت حل صحیح مشکلات مرتبط، فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کنند. فناوری‌های چکیده کامل
    امروزه سازمان‌ها، با به‌کارگیری فناوری بزرگ داده‌، از طریق دریافت و به اشتراک‌گذاری ساده‌تر و ارزان‌تر اطلاعات، قادر به اداره حجم زیادی داده‌ها، با سرعت و تنوع زیاد شده‌اند. فناوری داده‌های عظیم، در صورت حل صحیح مشکلات مرتبط، فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کنند. فناوری‌های گذشته، در پردازش داده‌های موجود برای مواجهه با مقادیر زیاد داده‌های تولید شده، مناسب نیستند. درصورتیکه قالب‌های پیشنهادی برای کاربردهای بزرگ داده، به ذخیره، تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌های عظیم کمک می‌کنند. در این تحقیق، ابتدا تعاریف و چالش‌های بزرگ داده، بررسی شده و سپس تعدادی از چارچوب‌های بزرگ دادۀ موجود ( هادوپ، فلینک، استورم، اسپارک و سمزا)، مورد مطالعه و مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. چارچوب بزرگ داده‌های مورد مطالعه، به طور کلی در دو دسته طبقه‌بندی می‌شود: (۱) حالت دسته‌ای و (۲) حالت جریانی.‌ چارچوب ‌ هادوپ،‌ داده‌ها را در حالت دسته‌ای پردازش می‌کند، در حالی که چارچوب‌های دیگر، اجازۀ پردازش جریانی یا بلادرنگ را می‌دهند. نهایتاً مهم‌ترین کاربردهای فناوری بزرگ داده تشریح شده است. مهم‌ترین کاربردهای تحلیل بزرگ داده عبارتند از: کاربردهای برنامه‌های بهداشتی، سیستم‌های توصیه‌گر، شهر هوشمند و تحلیل شبکه‌های اجتماعی. با توجه به رشد دستگاه‌‌ها‌ی متصل به اینترنت، داده‌‌ها‌ی شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده در حال رشد بوده و نیاز بیشتری به فناوری بزرگ داده دارند. همچنین مهم‌ترین چالش‌های کاربرد بزرگ داده‌ها، شامل محرمانگی در سیستم‌های ذخیره‌سازی، كمبودهاي نرم‌افزاري و محدوديت ابزارها و امكانات سخت‌افزاری موجود، لزوم سرمايه‌گذاري بزرگ اوليه و فقدان مهارت‌هاي تكنيكي و نيروي كار خبره می‌باشد. پرونده مقاله