• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - چالشهاي اساسي سياستگذاري تکنولوژي‌هاي نوظهور در ايران نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال
    رضا انصاري سید حبیب الله طباطبائیان
    امروزه در كشورهاي صنعتي و بطور فزاينده‌اي در كشورهاي تازه توسعه يافته سياستگذاران به اين نتيجه رسيده اند كه مفهوم سيستم ملي نوآوري به عنوان رويکردي سيستمي چارچوبي مفيد براي تدوين سياست تكنولوژي مي‌باشد. در اين مقاله با مروري بر ادبيات سياستگذاري تکنولوژي و مفهوم نظام مل چکیده کامل
    امروزه در كشورهاي صنعتي و بطور فزاينده‌اي در كشورهاي تازه توسعه يافته سياستگذاران به اين نتيجه رسيده اند كه مفهوم سيستم ملي نوآوري به عنوان رويکردي سيستمي چارچوبي مفيد براي تدوين سياست تكنولوژي مي‌باشد. در اين مقاله با مروري بر ادبيات سياستگذاري تکنولوژي و مفهوم نظام ملي نوآوري به عنوان چارچوبي براي تدوين سياست تكنولوژي، تجربه سياستگذاري تکنولوژيهاي نوظهور در کشور (نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و چالشهاي اساسي و همچنين چند پيشنهاد به منظور بهبود وضعيت سياستگذاري ارائه گرديده و نهايتا با توجه به ادبيات و ملاحظات اساسي مطرح شده ضرورت طراحي رويكردي سيستمي در مواجهه با تكنولوژيهاي نوظهور تبيين شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - پيوند سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملكرد؛ سيستم موثر منابع انساني
    سعید حسین رفعتی
    مديريت دانش و مديريت منابع انساني دو مقوله مهم در مديريت سازمان‌ها مي‌باشند. علي‌رغم ادبيات گسترده‌اي كه در خصوص هر يك وجود دارد، كاربردي نمودن آن‌ها همچنان محل چالش است. از يك‌سو در بسياري از سازمان‌ها به مديريت دانش به‌عنوان يك روال كاري جانبي نگري چکیده کامل
    مديريت دانش و مديريت منابع انساني دو مقوله مهم در مديريت سازمان‌ها مي‌باشند. علي‌رغم ادبيات گسترده‌اي كه در خصوص هر يك وجود دارد، كاربردي نمودن آن‌ها همچنان محل چالش است. از يك‌سو در بسياري از سازمان‌ها به مديريت دانش به‌عنوان يك روال كاري جانبي نگريسته مي‌شود كه اين نگاه عمدتا ناشي از عدم ملموس بودن ارزش افزوده‌هاي مديريت دانش در كوتاه مدت است و از سوي ديگر مديريت منابع انساني در اغلب سازمان‌ها به مديريت پرسنلي و انجام امور اداري كاركنان محدود شده‌ است و اركان مهم آن، مانند ارزيابي عملكرد در بسياري از موارد بيش از آن‌كه موجبات ارتقاء سطح دست‌يابي به اهداف سازماني را فراهم آورد، به‌عنوان ابزاري براي تشويق و تنبيه كاركنان شناخته مي‌شود. در اين مقاله تلاش بر آن است تا با بررسي ابعاد مختلف مديريت دانش و مديريت منابع انساني چارچوبي معرفي شود كه در آن، اين دو مقوله به‌گونه‌اي در تعامل با يكديگر قرار گيرند كه با ايجاد يك سيستم مجتمع، موجبات كارايي و موفقيت هر دو مقوله فراهم گشته و با ايجاد هم‌افزايي ميان آن‌ها، نقاط ضعف هر يك با قوت ديگري پوشانده شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - چارچوب فرايندي استراتژي نوآوري در سازمانها با ديدگاه آينده نگاري
    فاطمه ثقفی کلثوم  عباسی شاهکوه اکبر  کاری دولت آبادی
    ظهور فناوريهاي نو انتظارات بشر را از سطح رفاه و كيفيت زندگي به شدت ارتقا داده است. تحقيقات نشان داده است که نوآوري مبتني بر فناوريهاي نو باعث ايجاد بازارهاي جديد و افزايش اندازه بازار مي شود. تقاضاي بازار از يك طرف و فناوريهاي نو از طرف ديگر باعث شده تا چارچوب تدوين است چکیده کامل
    ظهور فناوريهاي نو انتظارات بشر را از سطح رفاه و كيفيت زندگي به شدت ارتقا داده است. تحقيقات نشان داده است که نوآوري مبتني بر فناوريهاي نو باعث ايجاد بازارهاي جديد و افزايش اندازه بازار مي شود. تقاضاي بازار از يك طرف و فناوريهاي نو از طرف ديگر باعث شده تا چارچوب تدوين استراتژي نواوري به عنوان یک ضرورت سازمان مطرح باشد. به این منظور در اين مقاله ابتدا فرايند هاي معتبر نوآوري بررسي مي شود. با توجه به اینکه تفکر استراتژيک و کشف فرصتهای آینده نیازمند شناخت روندهاي آينده و آينده نگاري است. لذا در گام دوم آينده نگاري و کاركردهاي آن معرفی می شود. سپس با استفاده از روش فراتلفيق ميزان تاثير گذاري کارکردهاي آينده نگاري در فرآيندهاي نوآوري تحلیل میشود. در گام سوم، چارچوبي فرايندي براي نوآوري در سازمانها مبتنی بر ساختار فرآيندي استراتژي اثربخش ارائه و گامهاي آن تشريح مي شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - هوش سازمانی ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور
    غلامرضا ملک زاده
    شرکت های دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیط های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. واکنش موفق این سازمان ها در محیط به شدت پویا و خصمانه ی تجاری امروز بستگی به توانائی تهیه ی اطلاعات لازم و یافتن راه حل در حد کفایت برای این مسائل بستگی دار چکیده کامل
    شرکت های دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیط های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. واکنش موفق این سازمان ها در محیط به شدت پویا و خصمانه ی تجاری امروز بستگی به توانائی تهیه ی اطلاعات لازم و یافتن راه حل در حد کفایت برای این مسائل بستگی دارد. توجه مدیران باید بر طراحی هوش سازمانی و توانمندی ها هوشمندانه نظیر یادگیری،ارتباطات و حافظه ی سازمانی متمرکز گردد. در نتیجه ی این روند، یک مفهوم نسبتاً جدید در نظریه سازمان با عنوان هوش سازمانی مطرح گردیده است. هدف این مقاله این است که ضمن توضیح مفهوم هوش سازمانی، مفاهیم هوش سازمانی و یادگیری سازمانی به عنوان ابزارهایی قدرتمند در مدیریت شرکت ها و سازمان های دانش محور بپردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تعيين معيارهاي کليدي در ارزيابي کسب وکارهاي الکترونيک
    محسن شفیعی نیک آبادی اعظم جلیلی بولحسنی سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی
    امروزه استفاده از اينترنت و کسب و کارهاي حاصله از اين فناوري توسط شرکت‌ها به وسيله‌اي براي کسب مزيت رقابتي در کسب و کارها تبديل شده است. همين امر باعث ايجاد يک روند رو به رشد روي آوري شرکتها به انجام فعاليت در زمينه کسب و کار الکترونيک شده است. در اين مقاله سعي بر آن ا چکیده کامل
    امروزه استفاده از اينترنت و کسب و کارهاي حاصله از اين فناوري توسط شرکت‌ها به وسيله‌اي براي کسب مزيت رقابتي در کسب و کارها تبديل شده است. همين امر باعث ايجاد يک روند رو به رشد روي آوري شرکتها به انجام فعاليت در زمينه کسب و کار الکترونيک شده است. در اين مقاله سعي بر آن است که با تدوين مجموعه معيارهاي کليدي در زمينه کسب و کار الکترونيک، به دسته بندي آنها بر اساس امتياز بندي متوازن پرداخته شود. سپس بر اساس مجموعه اطلاعات شش شرکت بين المللي فعال در زمينه کسب و کار الکترونيک، به ارزيابي و رتبه بندي اين شرکتها بر مبناي سه روش تصميم گيري پرامتي، TOPSIS و SAW پرداخته خواهد شد. در نهايت اين شش شرکت با کمک روش ميانگين رتبه‌ها و قاعده اکثريت رتبه بندي مي‌شوند. جنبه نوآوري تحقيق را مي‌توان در تدوين تدوين معيارهاي ارزيابي کسب و کار الکترونيک و استفاده از ابزارهاي رتبه بندي در بررسي اينگونه کسب و کارهاي نوين است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - انتقال فناوري از طريق مدل چرخش مغزها در پارک‌هاي علم و فناوري
    کوروش خسروی مرتضی راستی برزکی حمید مهدوی
    در فرايند جهاني شدن و ظهور جامعه شبكه‌اي، موضوع فرارمغز‌ها، جاي خود را به بحث چرخش مغزها داده است. فرار مغزها لزوماً يك تهديد براي جوامع درحال توسعه‎ نيست بلكه اتفاقاً مي‎تواند فرصتي نيز باشد تا آن‌ها با درك مفهوم شبكه و شراكتي شدن جريان دانش، با بهره‎وري از سرمايه انسا چکیده کامل
    در فرايند جهاني شدن و ظهور جامعه شبكه‌اي، موضوع فرارمغز‌ها، جاي خود را به بحث چرخش مغزها داده است. فرار مغزها لزوماً يك تهديد براي جوامع درحال توسعه‎ نيست بلكه اتفاقاً مي‎تواند فرصتي نيز باشد تا آن‌ها با درك مفهوم شبكه و شراكتي شدن جريان دانش، با بهره‎وري از سرمايه انساني نخبگان خود در‌اين جريان سهمي داشته باشند. بنابراين با به کارگيري مدل چرخش مغزها هيچ نيازي به مقيم شدن نخبگان در مرز‌هاي ملّي نيست بلكه مي‎توان زمينه‎‌هاي نهاديني را فراهم آورد كه دانش‎‌ها از طريق نخبگان به سهولت در ميان مرز‌ها در تحرّك باشند و از افزايش بهره‎وري آن‌ها در شبكه جهاني دانش، جامعه ملّي نيز نصيب خود را ببرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسي تاثير سرمايه¬گذاري¬هاي فناوري اطلاعات روي رضايت مشتري
    بهتاج رسولی پشته جعفر  باقری نژاد
    سالانه تقريبا دو تريليون دلار در جهان بر روي پروژه هاي فناوري اطلاعات سرمايه گذاري و هزينه مي شود. بيش از يک دهه است که محققان ارزش تجاري سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات را مورد بحث و بررسي قرار داده اند. همچنين سرمايه گذاري هاي زيادي براي جلب رضايت و تکرار تجربه خريد م چکیده کامل
    سالانه تقريبا دو تريليون دلار در جهان بر روي پروژه هاي فناوري اطلاعات سرمايه گذاري و هزينه مي شود. بيش از يک دهه است که محققان ارزش تجاري سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات را مورد بحث و بررسي قرار داده اند. همچنين سرمايه گذاري هاي زيادي براي جلب رضايت و تکرار تجربه خريد مشتري در زمينه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات منظور شده است. براي نمونه سرمايه گذاري هاي سبک نظير فراهم کنندگان خدمات شبکه و سرمايه گذاري هاي سنگين نظير سيستم هاي اطلاعات جامع در خصوص پياده سازي و اجراي برنامه ريزي منابع انساني بنگاه تجربه شده است. اين مقاله حاصل يک پژوهش در اين زمينه است و قصد دارد به بررسي سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات و تکنولوژيهايي مانند مديريت ارتباط با مشتري بپردازد و تاثير آن را بر رضايت مشتري تعيين نمايد، در ضمن تحليل مقايسه اي يافته ها نشان مي دهند که رابطه مستقيم بين سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات سازمان و رضايت مشتريان در ابعاد گسترده اي وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مدل مرحله اي نولان، ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات
    محمد جواد  قربانی عبدالرضا شاکری
    در دنياي كسب و كار امروزي كه رقابت به صورت افسار گسيخته اي توسعه پيدا كرده، بكارگيري فناوري اطلاعات براي دستيابي به مزيت رقابتي و به منظور مقابله با رقبا اجتناب ناپذير شده و عاملي براي تضمين بقا محسوب ميگردد. از آنجاييكه استفاده از فناوري اطلاعات مستلزم هزينه‌هاي هنگفتي چکیده کامل
    در دنياي كسب و كار امروزي كه رقابت به صورت افسار گسيخته اي توسعه پيدا كرده، بكارگيري فناوري اطلاعات براي دستيابي به مزيت رقابتي و به منظور مقابله با رقبا اجتناب ناپذير شده و عاملي براي تضمين بقا محسوب ميگردد. از آنجاييكه استفاده از فناوري اطلاعات مستلزم هزينه‌هاي هنگفتي براي شركت‌ها مي‌باشد، بكارگيري بي‌برنامه و بدون جهت فناوري اطلاعات، در مواردي نه تنها مشكلات پيش روي شركتها را رفع نميكند بلكه ممكن است علاوه بر تحميل هزينه منجر به بروز مشكلات جديدي نيز گردد. از اينرو سازمانها به منظور برخورداري از مزاياي ناشي از استفاده فناوري اطلاعات بايد به صورت هدفمند و با برنامه عمل كنند. شركتها بايد از ويژگيهاي خاص خود در كنار شرايط محيطي كه منجر به بروز فرصتها و تهديدهايي براي استقرار فناوري اطلاعات ميگردد شناخت حاصل نمايند و از اين طريق احتمال شكست خود را كاهش و موفقيت خود را افزايش دهند. اگر چه مدلها و متدلوژيهاي متعددي براي حوزه‌هاي مختلف و مراحل مختلف بكارگيري فناوري اطلاعات ارايه شده است ولي بين آنها مدل مرحله اي نولان به عنوان يكي از متدلوژيهاي اصلي در مرحله برنامه ريزي شناخته ميشود. لذا در اين مقاله تلاش شده تا ضمن معرفي كامل اين متدلوژي به بررسي ارتباط بين سبكهاي مديريتي و ميزان مشاركت كاربران و ميزان موفقيت سيستم در مراحل مختلف مدل پرداخته شود تا به عنوان ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد و ميزان موفقيت شركتها در بكارگيري و استقرار فناوري اطلاعات افزايش يابد. پرونده مقاله