• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش و جايگاه اقتصاد دانش‌محور بر شکل‌گيري مناطق ويژه علم و فناوري؛ مطالعه موردي اقتصاد ايران
    روح اله شهنازی هما موذن جمشيدي نعمت اله  اکبری
    اقتصاد دانش‌محور به‌طور مستقيم مبتني بر تحصيل، توليد، توزيع و به کارگيري دانش در تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي است. در حال حاضر دست‌يابي به اقتصاد دانش محور از الزامات همه کشورها در دنیاست. در اين راستا يکي از راهبردهایي که تجربه موفقي را براي بسياري از کشورهاي توسعه يافته م چکیده کامل
    اقتصاد دانش‌محور به‌طور مستقيم مبتني بر تحصيل، توليد، توزيع و به کارگيري دانش در تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي است. در حال حاضر دست‌يابي به اقتصاد دانش محور از الزامات همه کشورها در دنیاست. در اين راستا يکي از راهبردهایي که تجربه موفقي را براي بسياري از کشورهاي توسعه يافته مبتني بر اقتصاد دانش‌محور به همراه داشته، تشکيل و گسترش مناطق ويژه يا کريدورهاي علم و فناوري است. منطقه ویژه علم و فناوري مجموعه‌اي متمركز از دانشگاه‌ها، پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز تحقيقي و پژوهشي، شرکت‌هاي با فناوري برتر و ... است كه در يك فضاي جغرافيايي و در يك منطقه اقتصادي با مديريت متمركز و ساختار حقوقي خاص تشكيل و به توليد محصولات و خدمات دانش‌محور مي‌پردازد. هدف اين مقاله تعیین الزامات مورد نياز براي تشکيل مناطق ويژه و يا همان کريدورهاي علم و فناوري با تأکيد بر اقتصاد دانش‌محور است. براساس نتایج مقاله مهمترین الزامات شکل‌گیری کریدورهای علم و فناوری عبارتند از: سيستم ابداعات ملي، پارك علمي و فناوري، دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي، سرمايه‌هاي مخاطره‌پذير و کارآفريني، سرمايه انساني، زيرساخت‌ها، بازار، بنگاه‌هاي با فناوري بالا، وجود مديريت خاص مناطق علم و فناوري، شکل‌گيري کريدور در مجاورت مناطق شهری. بنابراین تا این زير ساخت‌ها در کشور فراهم نگردد، دستیابی به مناطق علم و فناوري و رسیدن به اقتصاد دانش‌محور با تهيه و تصويب آيين‌نامه‌ها و بخشنامه غيرممکن خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسي و تحلیل اثرات شهرک علم و فناوري اصفهان بر توسعه اقتصادي منطقه
    رمضانعلي شورمیج مهسا اسدي عزيزآبادي
    تحقيقات گوناگون نقش شهرک‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري را در توسعه منطقه‌اي مورد تاکيد قرار داده‌اند. هدف اين تحقيق بررسي مهمترين اثرات شهرک علم و فناوري اصفهان بر توسعه منطقه مي‌باشد. اين پژوهش از لحاظ پاراديم، كمي و از لحاظ هدف، كاربردي است و به روش همبستگي اجرا گرديده ا چکیده کامل
    تحقيقات گوناگون نقش شهرک‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري را در توسعه منطقه‌اي مورد تاکيد قرار داده‌اند. هدف اين تحقيق بررسي مهمترين اثرات شهرک علم و فناوري اصفهان بر توسعه منطقه مي‌باشد. اين پژوهش از لحاظ پاراديم، كمي و از لحاظ هدف، كاربردي است و به روش همبستگي اجرا گرديده است. جامعه آماري تحقيق شرکت‌های عضو شهرک علم و فناوري اصفهان بوده که با استفاده از فرمول كوكران، 75 شرکت به عنوان حجم نمونه برآورد گرديد و با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي نمونه‌ها انتخاب شدند. ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه بود كه روايي آن به وسيله پانل متخصصان و پايايي ابزار تحقيق با ضريب آلفاي كرونباخ احراز گرديد (85/0). نتايج نشان داد که مهمترين اثر شهرک، توسعه خدمات بازاريابي است و بهبود وضعيت اقتصادي شرکت‌ها، افزايش سطح خدمات‌رساني در منطقه از ديگر اثرات مطرح است. در دسته‌بندي اثرات شهرک بر توسعه منطقه‌اي از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد که پنج عامل 37/58 درصد از واريانس مربوط به اثرات شهرک را تبيين مي‌نمايد. اين اثرات شامل اثرات توليدي- بازاري (02/31 درصد)، اثرات سرمايه‌گذاري (49/7 درصد)، اثرات خدماتي (29/7 درصد)، اثرات آموزشي و مشاوره (11/7 درصد) و اثرات ارتباطي (35/5 درصد) مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های وابسته به مراکز رشد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی؛ مطالعه موردي پارک علم و فناوری یزد
    سيد حبيب اله  میر غفوری حسین صيادي تورانلو مریم کریمی نیا
    در دنیای امروز، بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند و یکی از مراکز مهم جهت انجام فعالیت‌های نوآورانه، شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک‌های علم و فناوری هستند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤث چکیده کامل
    در دنیای امروز، بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند و یکی از مراکز مهم جهت انجام فعالیت‌های نوآورانه، شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک‌های علم و فناوری هستند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد می‌باشد. به این منظور برای شناسایی شاخص‌های مؤثر بر ارتقای نوآوری، از مقالات به روز دنیا، مطالعات صورت گرفته در این حوزه و همچنین از نظرات خبرگان در حوزه نوآوری استفاده شده است که در نهایت تعداد سی و هفت شاخص مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و پس از طراحی پرسشنامه، از شاخص‌های به دست آمده و تأیید روایی محتوایی و صوری آن توسط خبرگان، پرسشنامه‌ها در اختیار مدیران و کارکنان شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد قرار داده شد و تعداد 200 پرسشنامه تکمیل شد و داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها توسط تکنیک تاپسیس فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس سی و هفت شاخص موجود در پرسشنامه با توجه به پاسخ‌های ارائه شده توسط مدیران و کارکنان شرکت‌ها، به ترتیب اهمیت آنها رتبه‌بندی شدند که کسب دانش و اطلاعات جدید و دسترسی به فناوری‌های جدید و پیشرفته به عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد شناخته شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تبیین روش‌هاي تأمين مالي طرح‌هاي کارآفرينانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران
    حسنعلی آقاجانی محسن عباسقلی پور محدثه  فهیمی راد
    كارآفريني موتور محرك توسعه و پيشرفت اقتصادي و ايجاد شغل و اصلاح اجتماع محسوب مي‌شود. كارآفريني فرايند اشتغال‌زایی و كسب سود از تركيب ارزشمند منابع می‌باشد. اصطلاح كارآفرين به كسي اطلاق مي‌شود كه متعهد شود مخاطره‌هاي يك فعاليت اقتصادي را سازما‌دهي، اداره و تقبل كند. كارآ چکیده کامل
    كارآفريني موتور محرك توسعه و پيشرفت اقتصادي و ايجاد شغل و اصلاح اجتماع محسوب مي‌شود. كارآفريني فرايند اشتغال‌زایی و كسب سود از تركيب ارزشمند منابع می‌باشد. اصطلاح كارآفرين به كسي اطلاق مي‌شود كه متعهد شود مخاطره‌هاي يك فعاليت اقتصادي را سازما‌دهي، اداره و تقبل كند. كارآفرينان نقش مهمي در حركت چرخ‌هاي توسعه اقتصادي به عهده دارند و منشاء تحولات بزرگ در زمينه‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي در سطح سازمان‌ها محسوب می‌شوند. لذا يکي از مهمترین چالش‌هاي پیش روی کارآفرينان و یا شايد مهمترين مانع آنها براي راه‌اندازي و استمرار کسب ‌و کارشان، تأمین منابع مالی مورد نیاز است. هدف از اجراي تحقيق حاضر، مطالعه روش‌هاي چهارگانه تأمين مالي در طرح‌هاي کارآفرينانه استان مازندران مي‌باشد. جامعه آماري، 141 کارآفرین بوده‌اند که تعداد 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب، سپس با جمع‏آوري داده‏هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه‌ای با اجزاء استاندارد و ضريب پايايي 79%، به آزمون فرضيات چهار‌گانه پرداخته شده است. يافته‌ها نشان داده‌اند كه تمامي چهار روش تأمين مالي هر كدام با شدت و ضعف خاص خود مورد توجه كارآفرينان بوده‌اند. از اين نظر، روش سرمايه شخصي در اولويت اول و روش‌هاي استقراض، سهام و منابع داخلي در اولويت‌هاي بعدي بوده‌اند. به علاوه اينكه كارآفرينان مورد مطالعه، در مجموع آگاهي‌هاي كمتري از روش‌هاي مختلف و متنوع تأمين مالي دارند و تنها روش‌هايي را مورد توجه و تدقيق قرار داده‌اند كه در جامعه امروزين ما رايج و مصطلح بوده و همه به صورت عام مورد استفاده قرار مي‌دهند. در پايان نتيجه‌گيري شده كه لازم است نوآوري‌هايي در اين زمينه انجام شود و به ديگر روش‌هاي متنوع تأمين مالي نيز توجه شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر پذيرش تدارکات الکترونيکي در سازمان به روش آماري و تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي بررسي موردي شرکت راه آهن ج.ا.ا.
    فرزانه پورکیانی داوود وحدت رضا عسکری مقدم اسلام ناظمی علیرضا داداشی
    هدف از تهيه اين مقاله، رتبه‌بندي و تعيين درجه اهميت عوامل مؤثر بر پياده‌سازي تدارکات الکترونيک در سازمان‌ها (بررسي موردي راه آهن ج.ا.ا) به دو روش تجزيه و تحليل متفاوت مي‌باشد. براي رتبه‌بندي از روش آماري آزمون فريدمن و آزمون کروسکال-واليس (آزمون H) و همچنين از تکنيک فرا چکیده کامل
    هدف از تهيه اين مقاله، رتبه‌بندي و تعيين درجه اهميت عوامل مؤثر بر پياده‌سازي تدارکات الکترونيک در سازمان‌ها (بررسي موردي راه آهن ج.ا.ا) به دو روش تجزيه و تحليل متفاوت مي‌باشد. براي رتبه‌بندي از روش آماري آزمون فريدمن و آزمون کروسکال-واليس (آزمون H) و همچنين از تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) استفاده شده است. دو نوع پرسشنامه ليکرت و AHP در اين تحقيق طراحي گرديده است، پرسشنامه ليکرت توسط97 نفر از کارشناسان، مديران و مديران ارشد شرکت راه آهن که حدود 70% آنها داراي مدرک تحصيلي ليسانس و حدود 19% داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس هستند، تکميل شده است. نتايج روش آماري حاکي از اين است كه عامل «سازمان» با درجه 0585/4 ، «فناوري» با درجه7807/3 و «محيط» با درجه 6968/3 ، سه اولويت اول در بين عوامل مؤثر در پذيرش تدارکات الکترونيکي در شرکت راه آهن ج.ا.ا مي‌باشند. پرسشنامه AHP توسط 24 نفر از مديران و مديران ارشد شرکت راه‌آهن تکميل گرديده است که در تحليل سلسله مراتبي (AHP) نيز «سازمان»، «فناوري» و «محيط» به ترتيب با 389/0 ، 378/0 و 233/0 رتبه‌هاي اول تا سوم از بين عوامل مؤثر در پذيرش تدارکات الکترونيکي در شرکت راه آهن ج.ا.ا را دارند. بنابراين نتايج هر دو روش به کار رفته در اين تحقيق يكسان و حاکي از اين است كه مؤثرترين فاکتور در پذيرش تدارکات الکترونيکي در شرکت راه آهن ج.ا.ا عامل سازمان است و فناوري و محيط در اولويت دوم و سوم قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان
    حمیدرضا عليپور شيرسوار عفت مرزبان مقدم
    هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان است. كارآفريني، فراينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي‌گردد که عبارت اسـت از فراينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فر چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان است. كارآفريني، فراينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي‌گردد که عبارت اسـت از فراينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها. با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی مي‌باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان تشکیل مي‌دهد که در سال 1391، از بين 207 مدیر شرکت‌هاي تولیدی، 119 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌هاي هوش سازمانی آلبرخت و کارآفرینی رابینزاستفاده شد، پس از تأیید سنجش روایی پرسشنامه‌ها از طریق روش محتوایی و پایایی، از طریق آلفای کرونباخ (87/0= α)، اطلاعات به دست آمده با انجام محاسبات آماری توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین تک‌تک مؤلفه‌هاي هوش سازمانی (بينش راهبردي، سرنوشت مشترك، تمايل به تغيير، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، كاربرد دانش و فشار عملكرد) با مؤلفه‌هاي کارآفرینی (خلاقیت، ریسک‌پذیری، استقلال طلبی، انگیزش، عزم و اراده، اعتقاد به مقدسات) رابطه معنا داری وجود دارد. به نظر مي‌رسد برای توسعه شرکت‌هاي تولیدی علاوه بر ارتقاء ابزارهای هوشمند تولیدی و توجه به فناوری باید سعی در ایجاد تعامل بین نیروی انسانی (به عنوان سرمایه‌هاي هوش سازمانی) و ابزار هوشمند شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مروري بر مدل‌هاي خطي تجاري‌سازي
    آیدا متین شادی محمدزاده
    شاه ‌کليد دنياي امروز، خلق ارزش است. راهکار ورود به دنياي کسب و کار امروزي فناوري است و شاه کليد فناوري، تجاري‌‌سازي و ارزش افزوده ناشي از آن است. تجاري‌سازي، فرايند تبديل فناوري‌هاي جديد به محصولات موفق تجاري است و در برگيرنده آرايه‌هاي مختلفي از فرايندهاي مهم فني، تجا چکیده کامل
    شاه ‌کليد دنياي امروز، خلق ارزش است. راهکار ورود به دنياي کسب و کار امروزي فناوري است و شاه کليد فناوري، تجاري‌‌سازي و ارزش افزوده ناشي از آن است. تجاري‌سازي، فرايند تبديل فناوري‌هاي جديد به محصولات موفق تجاري است و در برگيرنده آرايه‌هاي مختلفي از فرايندهاي مهم فني، تجاري و مالي است که باعث تبديل فناوري جديد به محصولات يا خدمات مفيد مي‌شود. به عبارتي تجاري‌‌سازي يافته‌هاي پژوهشي، حلقه اتصال فناوري و بازار است و تمرکز آن بر حلقه‌هاي انتهايي زنجيره ارزش است. از آنجا که به بازار رسانيدن يک محصول مي‌تواند تضمين‌کننده موفقيت و بقاي سازمان باشد، تجاري‌‌سازي دانش فني به عنوان يک عامل حياتي مطرح شده است. در سازمان‌هاي تحقيقاتي بدون تجاري‌‌سازي يک محصول، تحقيقات معنايي ندارد؛ زيرا بدون دستيابي به مشتريان خاص يک محصول، توليد و يا انجام آزمايش در مورد يک ايده بي‌فايده به نظر مي‌رسد. جهت به‌کارگيري مفهوم تجاري‌سازي در سازمان‌ها، لازم است با مدل‌هاي آن آشنا شويم. در يک تقسيم‌بندي، مدل‌هاي تجاري‌سازي به دو دسته مدل‌هاي خطي و کارکردي دسته‌بندي مي‌شوند. با توجه به اهميت مدل‌هاي خطي، در اين مقاله پس از بررسي مفهوم تجاري‌سازي، مهمترين مدل‌هاي خطي تجاري‌سازي را بررسي خواهيم نمود. مدل‌هاي خطي که در اين مقاله بررسي شده‌اند عبارتند از مدل گلداسميت، مدل کوکوبو، مدل کوپر (مدل مرحله-دروازه)، مدل راث‌ول و زيگفيلد، مدل اندرو و سرکين، مدل جولي و مدل يونگ- دوک‌لي. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارائه يك چارچوب مفهومي به منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری به کمک یکپارچه‌سازی قابلیت‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری نوآورانه
    فرهاد شاهمیری ناصر امن پور
    یکی از دشوارترین چالش‌های پیش روی مدیران امروزی، مدیریت نوآوری فناورانه است که منجر به ارزش آفرینی، سودآوری، ایجاد رقابت‌پذیری پایدار، محیط‌های کاری فرح‌بخش و جذب و نگهداری نیرو‌های خلاق و بهره‌ور مي‌گردد. مدیریت موفقیت‌آمیز نوآوری فناورانه زمانی روی مي‌دهد که مجموعه گس چکیده کامل
    یکی از دشوارترین چالش‌های پیش روی مدیران امروزی، مدیریت نوآوری فناورانه است که منجر به ارزش آفرینی، سودآوری، ایجاد رقابت‌پذیری پایدار، محیط‌های کاری فرح‌بخش و جذب و نگهداری نیرو‌های خلاق و بهره‌ور مي‌گردد. مدیریت موفقیت‌آمیز نوآوری فناورانه زمانی روی مي‌دهد که مجموعه گسترده‌اي از عناصر و فعالیت‌های سازمانی به خوبی مدیریت شده و در چارچوب راهبرد نوآوری سازمان با یکدیگر یکپارچه گردند. یکی از مفاهیم مورد بحث در راهبرد نوآوری، قابلیت‌های نوآورانه است. قابليت‌هاي نوآورانه، به عنوان مجموعه الگوهاي مهارتي مورد استفاده شركت‌‌ها براي تدوين و پياده‌سازي راهبرد نوآوری تعریف مي‌گردد. در هر مرحله از این فرايند، ابزار‌های گوناگونی مورد استفاده قرار مي‌گیرد. انتخاب نوع ابزار مناسب، با توجه به معیار‌های گوناگونی صورت مي‌پذیرد. برخی از این معیار‌ها عبارتند از: ساده يا پيچيده بودن خدمات و محصولات شرکت و میزان عدم اطمینان نسبت به بازارهاي آتي احتمالي و محيط‌هاي رقابتي براي فناوري جديد. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد یکپارچه در روش تصمیم‌گیری و روش نوآورانه که مبتنی بر نوآوری فنی- مهندسی است ابزار‌های مناسب در هر مرحله از قابلیت‌های نوآورانه، معرفی مي‌شود. برخی از پرکاربردترین این ابزار‌ها عبارتند از ماتریس SWOT، تکنیک دلفی، نظریه خلاقانه حل مسأله (TRIZ)، پیش‌بینی‌هاي آماری، تحلیل سلسله مراتبی، روش تاگوچی، 6 سیگما و ساير. پرونده مقاله