• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزيابي ميزان موفقيت فرايند انتقال فناوري و تعيين بهترين روش انتقال فناوري با مدل AHP؛ مطالعه موردي صنايع آذرآب
    عباس خمسه آزاده آزادی
    یکی از مشکلات صنایع کشورهای در حال توسعه عدم اثربخشی فناوري انتقال یافته وارداتی می باشد. که مهمترین عامل این امر عدم طی کامل فازهای انتقال فناوري و یا عدم استفاده از روش انتقال فناوري مناسب می باشد. امروزه در شركتها و كشورهاي درحال توسعه به جهت كمتر نمودن فاصله خود ب چکیده کامل
    یکی از مشکلات صنایع کشورهای در حال توسعه عدم اثربخشی فناوري انتقال یافته وارداتی می باشد. که مهمترین عامل این امر عدم طی کامل فازهای انتقال فناوري و یا عدم استفاده از روش انتقال فناوري مناسب می باشد. امروزه در شركتها و كشورهاي درحال توسعه به جهت كمتر نمودن فاصله خود با كشورهاي توسعه يافته در زمينه نوآوري و ايجاد مزيت رقابتي متوسل به روشهاي گوناگوني مي شوند يكي از مهمترين آنها انتقال فناوري‌هاي جديد است که از آن طريق توانسته اند تا حدي فاصله خود را با توجه به شتاب كشورهاي صنعتي كمتر نمايند. انتقال فناوري باروشهاي مختلف امكانپذير است كه با توجه به موقعيت انتقال دهنده فناوري وانتقال گيرنده فناوري مشخص مي‌شود . اما اين روش علي رغم داشتن فرصتهاي بالقوه و آشكار داراي تهديدات ضمني است كه اگر فناوري به درستي انتخاب نشود و از مسير صحيح، انتقال نيابد منجر به خسارتهاي جبران ناپذيري خواهد شد فرآیند انتقال فناوري شامل 6 فاز عمده می باشد که در صورت طی موفقیت آمیز کلیه این فازها تجاری سازی فناوري انتقال یافته میسر می گردد. این 6 فاز اصلی عبارتند از : گزینش و اکتساب ،انطباق فناوري وارداتي:، جذب فناوري وارداتي ، كاربرد فناوري انتقالي ، توسعه و بهبود فناوري وارداتي ، اشاعه(انتشار) فناوري . از آنجا که شرکت آذرآب از بزرگترین و مهمترین شرکت های درگیر در امر انتقال فناوري در کشور می باشد، در این پژوهش در پی آن هستیم که میزان موفقیت پروژه های انتقال فناوري صنایع آذرآب را مورد بررسی قرار داده و در نهایت روش های مناسب انتقال فناوري برای این شرکت را به ترتیب اولویت بوسیله مدل AHP مشخص نمائیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مديريت نوآوري با رويکرد بنگاهي؛ همراه با تحليل مقايسه‌اي شرکت‌هاي ژاپني و کره‌اي
    جعفر  باقری نژاد فهیمه سادات حسینی بهارانچی
    نوآوري توانايي شناسايي فرصت‌ها، مشاهدة روابط و استفاده از مزاياي آنهاست كه اين فرصت ها نه تنها در خصوص گشودن بازارهاي جديد، بلكه شامل روش هايي نوآورانه براي بازارهاي موجود نيز شامل هست. نوآوري ذاتاً امري پرمخاطره و داراي ريسك است و حتي شركت‌هاي رشد يافته و قوي نيز نمي ت چکیده کامل
    نوآوري توانايي شناسايي فرصت‌ها، مشاهدة روابط و استفاده از مزاياي آنهاست كه اين فرصت ها نه تنها در خصوص گشودن بازارهاي جديد، بلكه شامل روش هايي نوآورانه براي بازارهاي موجود نيز شامل هست. نوآوري ذاتاً امري پرمخاطره و داراي ريسك است و حتي شركت‌هاي رشد يافته و قوي نيز نمي توانند ريسك هاي نامحدود انجام دهند. در واقع سوال اين نيست كه آيا بايد نوآوري صورت گيرد يا نه، بلكه چگونه اين نوآوري به شكل موفقيت-آميزي انجام شود و چه درس هايي از موفقيت يا شكست آن می توان دریافت و اینکه آيا الگويي را مي توان براي آن به وجود آورد كه در فعاليت هاي آتي مورد بهره برداری قرار گیرد ؟ ازطرفی همواره اين پرسش بزرگ مطرح بوده است كه آيا مي توان آنچه را كه به عنوان نوآوري شناخته شده است، كنترل و مديريت كرد يا خير؟ در نگاه اول ممكن است مديريت نوآوري، فرايندي بسيار پيچيده و غيرممكن به نظر برسد؛ اما ما برين باوريم كه عليرغم ماهيت غيرقابل پيش بيني و تصادفي نوآوري، امكان يافتن يك الگوي اساسي موفقيت وجود دارد. چرا كه نوآوري، خود يك مسئله مديريتي است؛ از آن لحاظ كه بايد در خصوص منابع، جابجايي، تركيب و هماهنگي ميان آن ها تصميماتي اتخاذ گردد. در اين مقاله پس از شرح مطالبي پيرامون مفاهيم نوآوري و مديريت آن، يك مدل مفهومي و چگونگي استفاده از آن براي تمركز بر جنبه هاي كليدي مديريت نوآوري تشریح شده است. در ادامه، خلق و حفظ يك بافت سازماني خلاق مورد بحث قرار گرفته و در نهايت به تحليل مقايسه اي پيرامون مديريت نوآوري در شركت‌هاي ژاپني و كره اي پرداخته مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسي شاخص‌هاي فردي مؤثر مديران شرکت‌هاي فناور نوپا
    غلامرضا ملک زاده آزاده کیانی نژاد
    در اين مقاله به ويژگي هاي رفتاري و فردي مديران شركت هایي پرداخته شده است که در شركت هاي فناور نوپا بوده و در محيط هاي حمايتي به فعاليت مشغولند. در اين تحقيق تلاش شده است شاخص هاي فردي موثر در موفقيت اين گروه از مديران شناسايي و ارائه گردد. همچنين اين تحقیق تلاش می کند و چکیده کامل
    در اين مقاله به ويژگي هاي رفتاري و فردي مديران شركت هایي پرداخته شده است که در شركت هاي فناور نوپا بوده و در محيط هاي حمايتي به فعاليت مشغولند. در اين تحقيق تلاش شده است شاخص هاي فردي موثر در موفقيت اين گروه از مديران شناسايي و ارائه گردد. همچنين اين تحقیق تلاش می کند ويژگي ها و شاخص های موثر در انتخاب و انتصاب صحيح مديران و در نتيجه پيشرفت و بهبود صنعت كشوررا تعیین كند. براي مطالعه ي موردي شركت هاي مستقر در پارك علم وفناوري خراسان در نظر گرفته شده اند. بر مبناي نتايج اين تحقيق از ميان ويژگي هاي متعدد شخصيتي افراد، 6 ويژگي و شاخص فردي برجسته انتخاب شد كه عبارتند از: داشتن اعتماد به نفس، توانايي رهبري، خلاقيت وابتكار، مشاركت و تفويض اختيار، مهارت هاي روابط انساني و كنترل دروني. شاخص ها و ويژگي هاي پيش گفته بر اساس نتايج تحقيقات و مطالعات ديگر محققين شنايايي و تعیین شده اند. آنگاه از طريق بررسی نتايج به دست آمده از توزيع پرسشنامه بين مديران، اطلاعات لازم به دست آمد و از این رهگذر، شاخص هاي فردي موثر در موفقيت مديران مورد بحث شناسايي گرديد. نتايج اين تحقيق، نشان می دهد که فرضيه های اول و ششم مطرح شده در تحقيق درست هستند يعني اعتماد به نفس و كنترل دروني به عنوان شاخص هاي موثر در موفقيت این مديران مورد تأييد قرار می گیرد. در این تحقیق به بحث رضایتمندی کارکنان پرداخته نشده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شناسايي و رتبه‌بندي عوامل حياتي موفقيت در انتقال فناوري سيستم‌هاي اطلاعاتي در صنايع خودروسازي
    منصور ثابتی سید محمد رضا  رضوی
    اطلاعات نيروي محرکه اقتصاد و دانش امروزي است و ابزار بکارگيري آن سيستمهاي اطلاعاتي ميباشد. با وجود منافع زياد بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي، هنوز ريسک بالاي شکست بر پياده سازي اين پروژه ها سنگيني مي نمايد. عوامل حياتي موفقيت وجود دارند و بايد آنها را شناسائي و کشف کرد. عد چکیده کامل
    اطلاعات نيروي محرکه اقتصاد و دانش امروزي است و ابزار بکارگيري آن سيستمهاي اطلاعاتي ميباشد. با وجود منافع زياد بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي، هنوز ريسک بالاي شکست بر پياده سازي اين پروژه ها سنگيني مي نمايد. عوامل حياتي موفقيت وجود دارند و بايد آنها را شناسائي و کشف کرد. عدم توجه به اين عوامل کل سيستم و فرآيند را با خطر اساسي و شکست پروژه در اجرا مواجه می سازد. در اين تحقيق با شناسايي چارچوب هاي موجود براي انتقال تکنولوژي سيستمهاي اطلاعاتي و شاخص هاي هر کدام از طبقات اين چارچوبها، سعي بر آن شده است که اين عوامل را در سازمانهاي ايراني که تمايل به انتقال اين تکنولوژي را دارند ارزيابي و رتبه بندي گردد. طبقاتي که براي اين شاخصها ميتوان در نظر گرفت شامل سه طبقه عوامل سازماني، عوامل تاکتيکي و عوامل فني ميباشد. بعضي از عوامل کليدي موفقيت که شناسايي شدند عبارتند از : تعهد و حمايت مديريت ارشد سازمان، درک واضح از اهداف کسب و کار و نيازمنديهاي سازمان، آمادگي سازمان و زيرساخت مناسب IT (عوامل سازماني)- مدير پروژه قوي، تيم مناسب و متخصص (عوامل تاکتيکي)- آموزش کافي ، مشارکت کاربران در پروژه و حفظ نيروي متخصص و آموزش ديده (عوامل فني). اين تحقيق در میان کارشناسان حوزه IT و IS شرکتهای مرتبط با صنعت خودروسازی نظیر شرکتهای پارس خودرو، سایپا و سازه گستر سایپا صورت گرفته است. این شرکتها تجربه انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی نظیر MES و ERP را در سازمان خود داشته اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - کارآفريني شرکتي شيوه‌اي براي تجاري‌سازي دستاوردهاي فناورانه سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مستقل
    رضا بندريان
    سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مسئوليت پيشبرد توسعه فناوري و اجراي فرايند پيچيده تجاري‌سازي را براي آنها بر عهده دارند. فرايند تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري فرايندي بسيار پرهزينه و سرمايه‌بر است و اغلب سازمان‌هاي پژوهش و فناوري به تنهايي چکیده کامل
    سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مسئوليت پيشبرد توسعه فناوري و اجراي فرايند پيچيده تجاري‌سازي را براي آنها بر عهده دارند. فرايند تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري فرايندي بسيار پرهزينه و سرمايه‌بر است و اغلب سازمان‌هاي پژوهش و فناوري به تنهايي از عهده اجراي آن برنمي‌آيند. از سوي ديگر صنايع به علت حضور در محيط رقابتي و براي بقا و رشد در اين فضا نيازمند محصولات و فناوري‌هاي نوين و برتر مي‌باشند كه ياري‌گر آنها در عرصه رقابت باشد. مزيت صنايع در فرايند تجاري‌سازي است، چرا كه آنها اغلب داراي منابع مالي و انساني فراواني مي‌باشند و اين دارايي‌ها امكان پذيرش ريسك‌هاي بزرگ را براي آنها فراهم مي‌كند. در اين ميان حلقه مفقوده، پيوند ميان سازمان‌هاي پژوهش و فناوري و صنايع بكارگيرنده فناوري است. يكي از راهكارهايي كه براي برطرف‌كردن اين مشكل و ايجاد حلقه مفقوده در برقراري پيوند سازمان‌هاي پژوهش و فناوري و صنايع وجود دارد بهره‌گيري از كارآفريني شركتي مي‌باشد. كارآفريني شركتي يكي از انواع كارآفريني است كه در آن، در درون شركت‌هاي موجود كارآفريني صورت مي‌گيرد. كارآفريني شركتي به دنبال معرفي محصولات جديد و نظام‌هاي سازماني نوين در چارچوب شركت مي‌باشد. كارآفريني شركتي پنج شيوه مختلف و متفاوت دارد و هر يك از شيوه‌هاي آن به گونه‌اي اين فرايند را اجرا مي‌كنند كه از ميان آنها كارآفريني تحصيلي و كارآفريني فرصتي بيشترين تناسب را براي تقويت رابطه همزيستي صنايع و سازمان‌هاي پژوهش و فناوري براي تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - نقش به‌کارگيري سيستم مديريت فرايند کسب و کار در بهبود عملکرد سازمان‌ها
    حسین صفرزاده معصومه قریشی
    امروزه فرایندهای کسب ‌و کار، کلید موفقیت هر سازمان می‌باشند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرایند کسب و کار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است، و سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرایند کسب و کار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. مدیریت فرای چکیده کامل
    امروزه فرایندهای کسب ‌و کار، کلید موفقیت هر سازمان می‌باشند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرایند کسب و کار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است، و سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرایند کسب و کار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. مدیریت فرایند کسب و کار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان‌ها، روشی یکپارچه و نظام‌مند را برای طراحی، اجرا و مدیریت فرایندهای کسب و کار سازمان‌ها ارائه می‌نماید. در هر یک از فرایندها، افراد و سامانه‌ها نقش دارند. با توجه به اینکه سیستم مدیریت فرایند کسب و کار، بستری را فراهم می‌آورد تا انجام کلیه فرایندها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه راه‌ها در حال منتهی‌شدن به سیستم مدیریت فرایند کسب و کار به‌عنوان هسته اصلی سیستم‌های سازمانی جهت بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌باشد. در این مقاله انواع داده‌های مربوط به یک فرایند عنوان شده و سپس یک مدل یکپارچه برای هماهنگی این داده‌ها با مدیریت فرایند کسب و کار، بیان می‌گردد، پس از آن سیستم مدیریت فرایند کسب و کار معرفی می‌گردد. در نهایت به بررسی همسوسازی مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت استراتژیک پرداخته می‌شود، زیرا که تدوین استراتژی مناسب و مهم‌تر از همه پیاده‌سازی مطلوب آن با استفاده از مدیریت فرایند باعث بهبود عملکرد و ارتقا اثربخشی سازمان شده و رضایت ذینفعان را سبب می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - عوامل مؤثر بر انتشار و گسترش فناوري مديريت دانش مبتني بر وب، مطالعه موردي شرکت مشانير
    ایمان مخلصی مصطفی ترابی
    امروزه فناوری های پیچیده، مثل سیستم‌های فناوری اطلاعات تقاضاهای جدیدی را برای درک ما از تکنولوژی‌ها و تغییر آنها به ‌‌وجود می‌آورند. با افزایش تمایل به استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب برای پیشتیبانی و افزایش عملکرد شغلی، سیستم‌های فناوری اطلاعات به یک بخش حیاتی از چکیده کامل
    امروزه فناوری های پیچیده، مثل سیستم‌های فناوری اطلاعات تقاضاهای جدیدی را برای درک ما از تکنولوژی‌ها و تغییر آنها به ‌‌وجود می‌آورند. با افزایش تمایل به استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب برای پیشتیبانی و افزایش عملکرد شغلی، سیستم‌های فناوری اطلاعات به یک بخش حیاتی از عملیات‌ کسب و کار بدل شده اند. در این پژوهش، نتایج بدست آمده از لحاظ توسعه سازمانی درباره فاکتورهای تعیین کننده در رابطه با دست‌یابی به انتقال اثر بخش تکنولوژی ‌مدیریت دانش مبتنی بر وب مورد توجه واقع شده است. دو فرآیند، گسترش و انتشار از طریق پذیرفتن اثربخشی تکنولوژی‌ مدیریت دانش مبتنی بر وب در سیستم‌های سازمانی برای تغییر ارزیابی می‌شوند. انتقال و پذیرش آغازین یک ابزار فناوری اطلاعات در فرایندهای کسب و کار سیستم در حال پذیرش، لزوماً تغییر را به شکل مقصود طراحان یا کاربرانش تضمین نمی‌کند. این مهم فقط هنگام گسترش آشکار می‌شود که سیستم‌های فناوری اطلاعات سبب تغییر شوند. با یک‌بار مستقر شدن این تکنولوژی، نیاز برای به‌دست آوردن و سپس اندازه‌گیری یکپارچگی به‌وجود می‌آید؛ این موضوع اشاره می دارد که نیازی برای اندازه‌گیری درجه گسترش به عنوان منبع تغییر در این سیستم وجود دارد. هر یک از این فرآیندها (انتشار و گسترش) توسط مجموعه‌های تعیین‌کننده‌ تحت تاثیر واقع می‌شوند. در این پژوهش، از مدل‌های تجربی انتشار و گسترش در تکنولوژی‌ مدیریت دانش مبتنی بر وب استفاده می‌شود. منشا تغییر در انتقال این تکنولوژی‌ها در این مطالعه بررسی می‌شود. این مطالعه همچنین برای انتقال اثربخش تکنولوژی مدیریت دانش مبتنی بر وب در سازمان‌ها، توصیه‌هایی را ارایه می‌دهد. این پژوهش به دنبال این است که چه عواملی بر روی فرایند انتقال تکنولوژی و پذیرش تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات تاثیر می‌گذارد و چه‌کاری باید به منظور تسهیل انتقال موفق این تکنولوژی‌ها انجام شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - عوامل کاهنده اثر شلاقي و نقش کسب و کار الکترونيک بر آن در صنعت خودروي ايران
    لعیا الفت محسن شفیعی نیک آبادی
    عدم اطمينان موجود پيرامون زنجيره تامين و اجزاء متعدد آن باعث تغيير پذيري تقاضا در طول زنجيره مي شود، به طوريکه با فاصله گرفتن از مشتري نهايي و تقاضاي واقعي، نوسان بيشتري در مقدار سفارشات ديده مي شود که اين امر مي تواند آثار سوئي در پي داشته باشد. اين پديده موسوم به اثر چکیده کامل
    عدم اطمينان موجود پيرامون زنجيره تامين و اجزاء متعدد آن باعث تغيير پذيري تقاضا در طول زنجيره مي شود، به طوريکه با فاصله گرفتن از مشتري نهايي و تقاضاي واقعي، نوسان بيشتري در مقدار سفارشات ديده مي شود که اين امر مي تواند آثار سوئي در پي داشته باشد. اين پديده موسوم به اثر شلاقي است. عوامل متعددي در بروز اين مسئله نقش دارند که راهکارهايي براي مقابله با آنها ذکر شده اند. در اين مقاله پس از تعريف اثر شلاقي و آنچه که موجب بروز آن در زنجيره تامين مي شود، عوامل موثر در کاهش اين اثر بررسي و نظر کارشناسان صنعت خودرو در اين زمينه مورد مطالعه قرار مي گيرد. در نهايت با عنايت به قابليتهاي کسب و کار الکترونيک، نقش آن در مقابله با اين پديده بيان خواهد شد. اين مقاله از لحاظ هدف، کاربردي بوده و از ابزار پرسشنامه(با 26 سوال) براي تحليل هاي خود در استفاده کرده است. در اين مقاله با استفاده از آزمون ميانگين به بررسي هر يک از فرضيه ها پرداخته شده است و در نهايت براي بررسي يکسان بودن رتبه هاي عوامل کاهنده اثر شلاقي، از آزمون فريدمن استفاده شده است. جنبه نوآورانه تحقيق را مي توان در بررسي و شناسايي عوامل موثر در ايجاد اثر منفي اثر شلاقي و تاثير کسب و کار الکترونيک در کاهش اين اثر منفي دانست. پرونده مقاله