• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین
    مهتاب  پورآتشی مرتضی پرهیزکار
    امروزه، کارآفرینی و مباحث مرتبط با آن از اهمیت خاصی در آموزش عالی برخوردار شده است و انتظار می رود که بعد از گذشت چند سال آموزش دانشگاهی، دانش آموختگان دارای تفاوت معنی داری با افرادی باشند که امکان بهره مندی از تجارب یادگیری دانشگاهی را نداشته اند. از آنجا که برای سوق چکیده کامل
    امروزه، کارآفرینی و مباحث مرتبط با آن از اهمیت خاصی در آموزش عالی برخوردار شده است و انتظار می رود که بعد از گذشت چند سال آموزش دانشگاهی، دانش آموختگان دارای تفاوت معنی داری با افرادی باشند که امکان بهره مندی از تجارب یادگیری دانشگاهی را نداشته اند. از آنجا که برای سوق دادن افراد به سوی کارآفرینی، ایجاد و توسعه صلاحیت های کارآفرینی ضروری است؛ به منظور موفقیت دانشگاه ها در پرورش دانش آموختگانی شایسته، لازم است تا صلاحیت های دانش آموختگان دانشگاه های کارآفرین مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. با توجه به آنچه ذکر شد، هدف مقاله حاضر که به صورت مروری و اسنادی نگاشته شده، طراحی مدل مفهومی صلاحیت های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین می باشد. صلاحیت های کارآفرینی را می توان براساس موارد زیر مورد مطالعه قرار داد: مولفه های تشکیل دهنده صلاحیت کارآفرینی، پیش بین های صلاحیت کارآفرینی، و برآمدهای صلاحیت کارآفرینی. براساس نتایج حاصله، صلاحیت های کارآفرینی دانش آموختگان در شش گروه شامل صلاحیت فردی و شناختی، صلاحیت ارتباطی، صلاحیت رهبری و کار تیمی، صلاحیت ایجاد و مدیریت کسب و کار، صلاحیت اقتصادی و بازاریابی، و صلاحیت پژوهشی دسته بندی می شود. ماموریت دانشگاه به عنوان پیش بین صلاحیت کارآفرینی در سه دسته: آموزشی، پژوهشی، و خدمات حمایتی در نظر گرفته شد و نیت کارآفرینی به عنوان برآمد صلاحیت های کارآفرینی مطرح شد. در نهایت و بر اساس مولفه های بیان شده، مدل مفهومی سنجش صلاحیت های دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین، به همراه پیش بین ها و برآمد ارایه گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه مدل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل
    عطیه حقیقت
    در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها برای رشد و توسعه موقعیت خود باید شیوه جدید مقتضی با این میزان تغییرات و پیشرفت سریع را اتخاذ کنند. یکی از الزامات توسعه بخشیدن و پیشرو بودن در صنعت، برخورداری از رویکرد و نگاه نوآوری باز در سازمان است. نوآوری به عنوان عامل کلیدی در خلق ا چکیده کامل
    در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها برای رشد و توسعه موقعیت خود باید شیوه جدید مقتضی با این میزان تغییرات و پیشرفت سریع را اتخاذ کنند. یکی از الزامات توسعه بخشیدن و پیشرو بودن در صنعت، برخورداری از رویکرد و نگاه نوآوری باز در سازمان است. نوآوری به عنوان عامل کلیدی در خلق ارزش و کسب مزیت رقابتی پایدار در محیط متغیر پیچیده کنونی بنگاه‌ها به حساب می‌آید. نوآوری باز با تاکید بر از بین بردن مرزهای سازمان و دخیل کردن عوامل ارزش آفرین خارج از سازمان، احتمال موفقیت و توسعه سازمانی را بالا برده و ریسک ناشی ازخطرات سرمایه گذاری‌ را کاهش می‌دهد. از آنجا که در دهه اخیر، توجه و تمرکز از صنایع پیشرفته به صنایع متوسط و از سطح کلان به سطح صنعت و بنگاه معطوف شده است، ضروری است پژوهش‌هایی به منظور بکارگیری رویکرد نوآوری باز در بنگاه و صنایع مختلف توسعه یابد. به همین منظور، در این پژوهش با بررسی و شناسایی عوامل موثر بر نوآوری باز ، با استفاده از روش دیمتل به اولویت‌بندی این عوامل پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است و ابزار گرد آوری آن با کمک مرور ادبیات پژوهشی این حوزه و گردآوری اطلاعات پرسشنامه در بین مدیران نوآوری و خبرگان و کارشناسان این حوزه است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد آمادگی سازمانی، مدیریت مالکیت فکری و توانمندی مشارکتی از اثرگذارترین عوامل بر نوآوری باز و ظرفیت جذب، واسطه‌های نوآوری و مدل کسب و کار از تاثیرپذیرترین عوامل نوآوری باز در بنگاه‌ها هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مکان یابی شهرک دانش بنیان در استان تهران
    مهدی قرخلو مریم موسوی
    استان تهران سهم بسزایی در توسعه علوم و فناوری در کشور ایفا میکند، بدیهی است ظرفیت های علمی، نیاز به امکانات و زیرساخت هایی برای توسعه کسب و کار خود دارند. یکی از مهم ترین عوامل در رونق کسب و کارهای مبتنی بر دانش، بستر فیزیکی مناسب این بنگاه ها می باشد. نزدیکی شرکت های د چکیده کامل
    استان تهران سهم بسزایی در توسعه علوم و فناوری در کشور ایفا میکند، بدیهی است ظرفیت های علمی، نیاز به امکانات و زیرساخت هایی برای توسعه کسب و کار خود دارند. یکی از مهم ترین عوامل در رونق کسب و کارهای مبتنی بر دانش، بستر فیزیکی مناسب این بنگاه ها می باشد. نزدیکی شرکت های دانش بنیان از یکسو به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و از سوی دیگر به صنایع، سبب می شود فرایند تبدیل علم به صنعت تسریع گردد. در این پژوهش ابتدا معیارهای موثر در مکان یابی شهرک دانش بنیان را شناسایی کرده سپس با استفاده از روش AHP به وزندهی این معیارها و زیرمعیارها پرداخته ایم، در مرحله بعد با اعمال این وزن ها در نرم افزار GIS نقشه های مربوط به هرکدام را در محیط ARC map تهیه نموده ایم. با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با روی هم گذاری معیارهای موثر در مکان یابی شهرک دانش بنیان، نقشه پهنه بندی شده این مناطق با دو اولویت در سطح استان شناسایی شد. پس از تهیه نقشه نهایی با مطالعه در مورد پهنه های دارای اولویت به غربالگری پرداخته و نقاطی که دارای استانداردهای بالاتری می باشند را جهت مکان یابی شهرک دانش بنیان نشان داده ایم. در مکان های انتخاب شده برای شهرک دانش بنیان به عواملی از جمله نزدیکی به دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مناطق صنعتی، وجود امکانات زیر بنایی و طرح های توسعه ای استان و شهر تهران توجه ویژه نموده ایم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان با بررسی ارتباط درونی میان ابعاد ورودی و خروجی شاخص جهانی نوآوری
    رضا سلامی حسین میزرایی عاطيه صفردوست
    در دهه ی حاضر، اقتصاد دانش بنیان واژه ای رایج و جذاب در محافل علمی کشور می باشد. این واژه توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به خود جلب نموده است. شاخص جهانی اقتصاد دانش بنیان دارای چهار پایه بوده و نوآوری یکی از این پایه ها می باشد. در حوزه نوآوری، کشور ایران از چکیده کامل
    در دهه ی حاضر، اقتصاد دانش بنیان واژه ای رایج و جذاب در محافل علمی کشور می باشد. این واژه توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به خود جلب نموده است. شاخص جهانی اقتصاد دانش بنیان دارای چهار پایه بوده و نوآوری یکی از این پایه ها می باشد. در حوزه نوآوری، کشور ایران از امتیاز کمتری، نسبت به متوسط جهانی، برخوردار می باشد. در این نوشتار، با به منظور ارتقای سطح نوآوری و به طبع آن، سطح اقتصاد دانش بنیان، با استفاده از آمارهای جهانی در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآوری و با تحلیل ضریب همبستگی پیرسون، ابتدا شاخص های ورودی مهم و اثرگذار بر نوآوری شناخته شده و سپس وضعیت این ورودی ها با متوسط جهانی مقایسه شده است. پس از مشخص شدن نقاط ضعف در سنجه های ورودی، وضعیت این سنجه ها در سند برنامه ششم توسعه بررسی شده است. با توجه به یافته ها، مشخص شد که در برنامه ششم توسعه تنها به سنجه درآمد ناخالص داخلی به ازای هر واحد مصرف انرژی اشاره شده است و اشاره مستقیمی به سایر سنجه های مهم نشده است. تفاوت و نوآوری این نوشتار در این است که در این پژوهش سعی شده است ریشه های مهم و اثرگذار نوآوری متناسب با شاخص جهانی نوآوری شناسایی و در سطح ورودی های اولیه اقتصاد دانش بنیان مقایسه انجام گیرد. مقایسه سنجه ها با متوسط جهانی نشان داد که جهت بهبود خروجی های نوآوری، کشور نیازمند به ارتقای سطح سنجه های تحقیق و توسعه، کارکنان دانشی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، محیط سیاسی و پایداری بوم شناختی می-باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مدیریت مبتنی بر شواهد: پلی بر شکاف علم مدیریت و عمل مدیر
    امین پژوهش جهرمی
    نگرانی مشترکی بین صاحب‌نظران مدیریت وجود دارد که پژوهش‌های این حوزه نتوانسته بر کنش‌ها و اقدامات مدیریتی به طور موثر تاثیرگذار باشد. منشا این نگرانی آن است که اتکای استدلال‌های تصمیم‌گیری در سازمان بر تجربه و شهود شخصی مدیر و یا نظرسنجی شورای مدیریت سازمانی، تضمین‌کننده چکیده کامل
    نگرانی مشترکی بین صاحب‌نظران مدیریت وجود دارد که پژوهش‌های این حوزه نتوانسته بر کنش‌ها و اقدامات مدیریتی به طور موثر تاثیرگذار باشد. منشا این نگرانی آن است که اتکای استدلال‌های تصمیم‌گیری در سازمان بر تجربه و شهود شخصی مدیر و یا نظرسنجی شورای مدیریت سازمانی، تضمین‌کننده تحقق اهداف سازمان نخواهد بود. مدیریت مبتنی بر شواهد به عنوان راه‌حل این مشکل، عبارت است از ترکیب بهترین شواهد حاصل‌ از نظریات، دستاوردهای پژوهشی و تحقیقات حوزه مدیریت به منظور اتخاذ بهترین تصمیمات در حوزه سازمانی. ادبیات موضوعی در این باره در طی دهه اخیر افزایش قابل توجهی داشته، اما در داخل کشور توجهی بدان نشده است، چنان‌که به سختی می‌توان به مقاله‌ای فارسی در این باره دست یافت. هدف این یادداشت معرفی مدیریت مبتنی بر شواهد و ارائه راهکاری است تا مدیریت‌ها بیش‌از پیش نتیجه‌محور و مبتنی بر شواهد باشند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع، کیفی و با توجه نحوه گردآوری‌ داده‌ها، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله با پذیرش این فرض که کمبود آگاهی مدیران از رویکرد مبتنی بر شواهد موجب شده این مفهوم کمتر مورد توجه قرار گیرد، با بررسی ادبیات موضوعی درباره شاهد و طبقه‌بندی شواهد، و هم‌چنین مدیریت مبتنی بر شواهد، مدلی پنج مرحله‌ای (چه چیزی نیاز است بدانیم؟؛ پیدا کردن شواهد؛ دست‌یابی به بینشی که مورد نیاز است؛ ارتباط‌دادن پیام؛ و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد درست) ارائه می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه‌بر کلان داده
    غلامرضا ملک زاده صدیقه صادقی
    امروزه ابزارهای هوشمند، محیط‌های مجازی و خلاقیت‌های فناورانه، بخشی از زندگی همه انسان‌ها شده است. اگرچه این پیشرفت‌ها می‌تواند متضمن تهدیدهای بسیاری برای جامعه انسانی باشد، اما مدیران و رهبران خلاق و هوشمند می‌توانند از آن‌ها در فرصت‌های فراروی سازمان خود بهره‌برداری ک چکیده کامل
    امروزه ابزارهای هوشمند، محیط‌های مجازی و خلاقیت‌های فناورانه، بخشی از زندگی همه انسان‌ها شده است. اگرچه این پیشرفت‌ها می‌تواند متضمن تهدیدهای بسیاری برای جامعه انسانی باشد، اما مدیران و رهبران خلاق و هوشمند می‌توانند از آن‌ها در فرصت‌های فراروی سازمان خود بهره‌برداری کنند. از سوی دیگر فراگیر شدن فناوری اطلاعات در سازمان‌ها از یک‌سو و گستردگی انواع شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگر بستری برای جمع‌آوری حجم انبوهی از داده‌ها و اطلاعات مربوط به افراد را فراهم آورده است. با توجه به این حقایق می‌توان گفت تفکر خلاق و همسویی با جریان امکانات، نیازها و الزامات عصر امروز و آگاهی از ارزش مدیریت دانش و بکارگیری آن موضوعی است که به‌ویژه در رابطه با سرمایه‌های انسانی باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد. تأثیر توجه به فلسفه وجودی سازمان در انعطاف‌پذیری و خلاقیت سرمایه‌های انسانی و نیز برخورداری از سواد بهره‌برداری بهینه از سامانه‌های اطلاعاتی از عمده‌ترین محورهای این موضوع است. با عنایت به این مهم که نسل جدیدی از افراد در شرف ورود به بازار کار هستند، در این مقاله با تکیه‌ بر پژوهش‌ها و مطالعات انجام‌ شده در سازمان‌های معتبری همچون مکنزی، بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعاتی به‌ویژه کلان داده در مدیریت منابع انسانی در حال حاضر و برای دهه پیش رو مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه این واقعیت می‌توان انتظار داشت در حوزه مدیریت منابع انسانی، جایگزین کردن ساختارهای سنتی با نتایج تحلیلی حاصل از کلان داده‌های سامانه‌های اطلاعاتی تناسب بیشتری برای تعامل و مدیریت نسل کاری آتی خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی ادبیات رفتار کارآفرینانه جنایی
    مجتبي ناهيد رقیه ایزدی
    کارآفرینان در اقتصاد نقش مهمی را بازی می‌کنند. با تشخیص فرصت‌ها و اقدام به بهره‌برداری آن‌ها، فرآیند تولید بازار و انجام احتیاجات اقتصادی و اجتماعی را به‌پیش می‌رانند. درحالی‌که کارآفرینی به‌طور معمول به‌عنوان چیزی مثبت و مطلوب تصویر شده است این مقاله به معرفی بخش‌های ت چکیده کامل
    کارآفرینان در اقتصاد نقش مهمی را بازی می‌کنند. با تشخیص فرصت‌ها و اقدام به بهره‌برداری آن‌ها، فرآیند تولید بازار و انجام احتیاجات اقتصادی و اجتماعی را به‌پیش می‌رانند. درحالی‌که کارآفرینی به‌طور معمول به‌عنوان چیزی مثبت و مطلوب تصویر شده است این مقاله به معرفی بخش‌های تاریک و مبهم این مفهوم می پردازد. کارآفرینی جنایی در جرائم سازمان‌یافته مشاهده می‌شود بطوریکه کارآفرینان مجرم به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌های بازارهای غیرقانونی دست به سازمان‌دهی کسب‌وکار جنایی می‌زنند. با توجه به استراتژی و منابع در دسترس از فرصت‌های کارآفرینانه می‌توان به روش‌های مختلف بهره برد. از آنجایی که جرائم سازمان‌یافته به‌صورت منطقه‌ای و همچنین در سطح جهان در حال رشد است، لازم است سازمان‌های مجری قانون درک خود از کارآفرین استراتژیک جنایی را بالا ببرند. این مقاله سعی دارد مسائل کلیدی در کارآفرینی مجرمانه را کشف و شناسایی کند و همچنین به بررسی رفتار سازمانی و توسعه نهادهای غیرقانونی بپردازد. این مقاله مفهومی و ترویجی برای اولین بار در ایران، مفهوم کارآفرینی جنایی را ارائه می‌دهد. برای این منظور ابتدا به تعریف کارآفرینی و کارآفرینی جنایی پرداخته و سپس با ارائه جامع دیدگاه‌های نظری به توصیف جرائم سازمان‌یافته و سازمان‌های غیرقانونی می‌پردازد. پس از آن، کارآفرینان و جرم در قالب کارآفرینی غیرقانونی و در پایان استراتژی جرم ترکیب می‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - از بازاریابی انبوه تا بازاریابی الکترونیکی یک‌به‌یک
    آرش بهشتیان اردکانی محمد  فتحيان
    روش‌های سنتی بازاریابی، تمرکز بر پوشش عده زیادی از مشتریان در مقیاس وسیع و با تبلیغات یکسان دارند و نظرات مشتریان مختلف را در نظر نمی‌گیرند. این تبلیغات با وجود هزینه زیاد، تعداد اندکی از مشتریان هدف را جذب می‌نمایند. این بدان معنا است که قسمت اعظمی از بودجه بازاریابی ا چکیده کامل
    روش‌های سنتی بازاریابی، تمرکز بر پوشش عده زیادی از مشتریان در مقیاس وسیع و با تبلیغات یکسان دارند و نظرات مشتریان مختلف را در نظر نمی‌گیرند. این تبلیغات با وجود هزینه زیاد، تعداد اندکی از مشتریان هدف را جذب می‌نمایند. این بدان معنا است که قسمت اعظمی از بودجه بازاریابی اتلاف می‌شود. با پیشرفت فناوری اطلاعات، اینترنت، تجارت الکترونیکی، کسب‌وکارهای الکترونیکی و توسعه‌ی انواع مدل‌های بازاریابی الکترونیکی، شرکت‌ها موفق به دریافت اطلاعات کاربران به‌صورت بلادرنگ و با هزینه کمتر شدند. رشد روزافزون داده‌های مشتریان، افزایش فضای رقابت و قابلیت‌های جدید فناوری اطلاعات، شرکت‌ها را به سمت بهبود استراتژی‌های بازاریابی با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم با مشتریان و اجرای بازاریابی یک‌به‌یک سوق داده است. همچنین برای افزایش موفقیت بازاریابی یک‌به‌یک و شناسایی مشتریانی که با احتمال بیشتری به فعالیت‌های بازاریابی پاسخ مثبت می‌دهند، می‌توان از مدل‌سازی پاسخ استفاده کرد. در این مقاله، ابتدا مشکلات ناشی از بازاریابی انبوه و لزوم حرکت به سمت روش‏های نوین بازاریابی مطرح‏ شده است. سپس سیر تحول استراتژی‌های بازاریابی، از بازاریابی انبوه و سنتی تا بازاریابی الکترونیکی یک‌به‌یک با استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات، مورد بررسی قرار گرفته‌شدهاند. در ادامه آن نیز به تشریح اجزای اصلی بازاریابی الکترونیکی یک‏ به ‏یک پرداخته ‏شده‏ است. شرکت‏ها با شناسایی و اعمال مراحل اصلی بازاریابی یک‌به‌یک الکترونیکی، که در این مقاله ارائه شده‌اند، می‌توانند در راستای جذب مشتریان جدید، ترغیب مشتریان فعلی به خرید و حفظ مشتریان وفادار و درنتیجه افزایش سودآوری خود گام بردارند. پرونده مقاله