• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش در دفتر مرکزی جهاددانشگاهي
    عباس  حسین پور محمد باقر علی پور
    دنياي رقابتي امروز، ايجاب مي‌كند تا دانش به‌عنوان ارزشمندترين منبع راهبردی شناخته شده و توانايي سازمان به منظور كاربرد دانش براي استفاده از فرصت‌‌هاي بيشتر مورد اهتمام قرار گرفته و در مقايسه با رقبا، مهم‌ترين عملكرد را داشته باشد. هدف از اجراي اين تحقيق، شناسايي و وارسی چکیده کامل
    دنياي رقابتي امروز، ايجاب مي‌كند تا دانش به‌عنوان ارزشمندترين منبع راهبردی شناخته شده و توانايي سازمان به منظور كاربرد دانش براي استفاده از فرصت‌‌هاي بيشتر مورد اهتمام قرار گرفته و در مقايسه با رقبا، مهم‌ترين عملكرد را داشته باشد. هدف از اجراي اين تحقيق، شناسايي و وارسی برخي از عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش در جهاد دانشگاهي است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پيمايشی و ابزار گردآوري داده‌ها، پرسش‌نامه است. براي اعتبار و روايي از صاحب‌نظران حوزه مديريت و آشنا به فناوري اطلاعات استفاده شد و پس از تجميع نظرات، پرسش‌‌نامه براي سنجش پايايي در نمونه 60 نفری مورد آزمون مقدماتی قرار گرفت. در اين مرحله ضريب آلفاي كرونباخ متغير فناوري اطلاعات برابر با 82%، متغير ساختار سازماني برابر با 81% ، متغير فرهنگ سازماني برابر با 92%، متغير انگيزش برابر با 91% و متغير عوامل مديريتي برابر با 93% به دست آمد كه بيانگر قابل اعتماد بودن ابزار سنجش است. جامعه آماری این پژوهش یعنی مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی شامل 200 نفر بودند که حجم نمونه 132 نفر بدست آمد. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد، عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش شامل فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، انگیزش و عوامل مدیریتی ارتباط مستقيم با پياده‌سازي مديريت دانش دارد. بيشترين اثر به بعد انگیزش اختصاص داشته و بعد از آن ابعاد فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی قرار دارند و كمترين اثربخشی در بین متغیرهای این پژوهش نيز به بعد ساختار سازمانی اختصاص دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین‌دست پتروشیمی ایران
    اکبر محمدی مهدی صدقیانی میلاد یداللهی امیر البدوی
    امروزه با سرعت پیشرفت فناوری‌ها و توجه روزافزون به نوآوری بعنوان پیشران توسعه اقتصادی کشورها، توجه به طراحی و پروراندن اکوسیستم‌های نوآوری بیش از پیش رو به افزایش است. اکوسیستم‌های نوآوری معمولاً بصورت راهبردی و شبکه‌ای حول یک فناوری، بخش و یا صنعت خاص در راستای ایجاد ف چکیده کامل
    امروزه با سرعت پیشرفت فناوری‌ها و توجه روزافزون به نوآوری بعنوان پیشران توسعه اقتصادی کشورها، توجه به طراحی و پروراندن اکوسیستم‌های نوآوری بیش از پیش رو به افزایش است. اکوسیستم‌های نوآوری معمولاً بصورت راهبردی و شبکه‌ای حول یک فناوری، بخش و یا صنعت خاص در راستای ایجاد فعالیت‌های کارآفرینی، توسعه و تکامل می‌یابند. یکی از مهم‌ترین اقدمات در مسیر طراحی اکوسیستم‌های نوآوری، جستجو، شناخت، انتخاب و استقرار بازیگران کلیدی اکوسیستم‌‌های نوآوری می‌باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی است که با هدف شناسایی بازیگران کلیدی در طراحی اکوسیستم نوآوری صنعت پایین دست پتروشیمی به کمک مطالعه موردی چندگانه صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که شش بازیگر اصلی نقش‌آفرین در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین دست پتروشیمی شامل هماهنگ‌کننده و معمار طراحی، شتاب‌دهنده، تأمین‌کننده زیرساخت‌های انسانی و فیزیکی، سرمایه‌گذار خطرپذیر، کاربران رهبر و کارشناسان رهبر می‌باشد که به ترتیب هلدینگ توسعه کسب و کار نکو به‌عنوان هماهنگ‌کننده و معمار طراح، شرکت مدیریت صنعت نکو به‌عنوان شتاب‌دهنده، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت پژوهش و فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه‌‌های شریف، تهران و امیرکبیر به‌عنوان تأمین‌کننده زیرساخت‌های انسانی و فیزیکی، صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان سرمایه‌گذار خطرپذیر، شرکت‌های صاحب دموپلنت و روابط عمومی شرکت ملی پتروشیمی بعنوان کاربران رهبر و شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به‌عنوان کارشناسان رهبر شناسایی شدند. مطالعات و نتیجه این پژوهش در کمک به شناخت الزامات و توانمندی‌های بازیگران در پرورش و توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین‌دست پتروشیمی برای مدیران و تصمیم‌گیران صنعت نفت و پتروشیمی کشور بسیار مؤثر خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نقش انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات محصولات صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران
    نرگس احمدوند محمد حسن فطرس
    بین رشد اقتصادی و تراز تجاری هر کشور ارتباط وجود دارد. كشورها براساس توانمندي‌هاي اقتصادي و تجاري خود، در بازار جهاني مشاركت می‌کنند و از منافع تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند. افزایش فزاینده‌ی سهم صادرات و واردات محصولات صنعتی منبعی، قابل اتکاء برای تخصیص بهتر منابع، کارای چکیده کامل
    بین رشد اقتصادی و تراز تجاری هر کشور ارتباط وجود دارد. كشورها براساس توانمندي‌هاي اقتصادي و تجاري خود، در بازار جهاني مشاركت می‌کنند و از منافع تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند. افزایش فزاینده‌ی سهم صادرات و واردات محصولات صنعتی منبعی، قابل اتکاء برای تخصیص بهتر منابع، کارایی و رشد تولید به حساب می‌آید. در واردات و صادرات کالاهای صنعتی، فناوری نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. فناوری به‌عنوان عامل ارتقای فرایند تولید کالاهای صنعتی، بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده این محصولات است. بنابراین، جذب فناوری از کانال واردات کالاهای صنعتی متغیری جانشین برای اثر سر ریز تحقیق و توسعه است، که به افزایش در سطح دانش و سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در توليد ناخالص داخلی و رشد صادرات منجر می‌شود. در پژوهش حاضر ابتدا به نقش فناوری در افزایش مزیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی پرداخته شده است. پس از آن انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات صنایع با فناوری بالا، متوسط و پایین و نقش آن‌ها بر روی رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل شده است و به ارایه تصویری از رشد اقتصادی و صادرات و واردات صنایع با سطوح مختلف فناوری در ایران و برخی از کشورهای آسیایی پرداخته است. در نتیجه‌گیری یکی از مهم‌ترین کانال‌ها جهت رشد اقتصادی ایران ابتدا جذب فناوری و سپس یادگیری و به‌کارگیری آن در چرخه تولید برای ایجاد تنوع در تولید و بالابردن کیفیت تولیدات و افزایش صادرات عنوان شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - معماری نوين آینده: مدلی نوآور برای کسب‌وکار بر بستر یکپارچگی رایانش ابری و اینترنت اشیاء
    صدف زرین مهرداد علي محمدي سيد حسين  سيادت
    اینترنت اشیاء یک نوآوری جدید در دنیای فناوری است و تاکنون با پشتیبانی بسیاری از شرکت‌ها، پیشرفت‌های زیادی نموده است؛ اما این تازه نقطه شروع رشد آن است. مقاله‌ي‌ حاضر، به بررسی اینترنت اشیاء از دیدگاه کسب‌وکار و یکپارچگی آن با فناوری رایانش ابری با تمرکز بر جنبه‌های نظری چکیده کامل
    اینترنت اشیاء یک نوآوری جدید در دنیای فناوری است و تاکنون با پشتیبانی بسیاری از شرکت‌ها، پیشرفت‌های زیادی نموده است؛ اما این تازه نقطه شروع رشد آن است. مقاله‌ي‌ حاضر، به بررسی اینترنت اشیاء از دیدگاه کسب‌وکار و یکپارچگی آن با فناوری رایانش ابری با تمرکز بر جنبه‌های نظری و عملی می‌پردازد. با ورود اینترنت اشیاء به حوزه‌های مختلف دانش و گستردگی و حجم بالای داده‌ها و نیاز به تحلیل و مدیریت این اطلاعات، رایانش ابری به‌عنوان تنها راه‌حل برای تأمین نیازهای نرم‌افزاري و سخت‌افزاري معرفی شده و معماری‌های مطرح آن، در این مقاله معرفی و ارزیابی خواهند شد. این یکپارچه‌سازی در عین اینکه فواید بسیاری دارد و موجب بهبود بسیاری از اپلیکیشن‌ها می‌شود، با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است که در رابطه با آن بحث خواهد شد. در ابتداي مقاله اکوسیستم کسب‌‌وکارهای اینترنت اشیاء با هدف شناخت نقش‌های این اکوسیستم معرفی شده، سپس تأثیر اینترنت اشیاء بر اجزای مدل کسب‌ و کار شرکت‌ها بررسی شده و گونه‌شناسی مدل‌های کسب‌وکار اینترنت اشیاء صورت می‌گیرد. در ادامه مهم‌ترین معماری و پلتفرم‌های این حوزه تشریح می‌شوند و در نهایت با توجه به رویکرد مقاله، چارچوب کسب‌وکاری معرفی می‌شود که می‌تواند توسط توسعه‌دهندگان، به‌عنوان نقطه شروع برای ایجاد برنامه‌های کاربردی از اینترنت اشیاء بر بستر فضای ابری، استفاده گردد. در پایان مطالعات انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که اینترنت اشیاء به زودی به تمام جنبه‌های جهان فیزیکی راه یافته و موجب بهره‌وری بالا در تمام ابعاد آن می‌شود و به‌عنوان یک چشم‌انداز جذاب برای توسعه و رفاه کشورها تلقی خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه نام تجاری و رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی)
    مسعود توصیفیان علی رمضانی
    باتوجه به اینکه بازاریابی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی یکی از انواع بازاریابی دیجیتالی است و هدف برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان به منظور ارائه خدمات و کسب و کار است، می‌توان از رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی اینترنتی استفاده کرد. هدف از این مطالعه بررسی تأثی چکیده کامل
    باتوجه به اینکه بازاریابی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی یکی از انواع بازاریابی دیجیتالی است و هدف برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان به منظور ارائه خدمات و کسب و کار است، می‌توان از رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی اینترنتی استفاده کرد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف‌کننده است، تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بکار گرفته شده در این تحقیق تحلیلی- پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی (مشتریان) بود که تعداد آنان نامحدود است و با توجه به تعداد نامحدود آنان برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و با خطای 05/0 بصورت تصادفی 385 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق از پرسش‌نامه استفاده شد. در آمار استنباطی ابتدا ابعاد مورد نظر تعيين و شاخص‌ها استخراج گردید، پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال‌بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف بررسی و سپس با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SPSS و lisrel به بررسی فرضیات پرداخته شد. براساس نتایج به‌دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند. بطوریکه تلاش بازاریابی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده دارای بیشترین تأثیر به میزان 95/0 بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات با رویکرد سلسله مراتبی خاکستری مورد مطالعاتی (دانشکده آموزش‌های الکترونیک دانشگاه شیراز)
    محمدحسین  رونقی صنوبر خردمند پیام فرهادی
    امروزه فناوري ‌اطلاعات يک بخش مهم و راهبردی در توسعه كسب وكار و افزايش قدرت رقابتي است و حاكميت فناوري ‌اطلاعات بخش مهمي از حاكميت کسب وکار محسوب می‌‌شود. ابزارهای مختلفی برای ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات وجود دارد. یکی از کامل‌ترین و پرکاربرد‌ترین این ابزارها کوبیت ا چکیده کامل
    امروزه فناوري ‌اطلاعات يک بخش مهم و راهبردی در توسعه كسب وكار و افزايش قدرت رقابتي است و حاكميت فناوري ‌اطلاعات بخش مهمي از حاكميت کسب وکار محسوب می‌‌شود. ابزارهای مختلفی برای ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات وجود دارد. یکی از کامل‌ترین و پرکاربرد‌ترین این ابزارها کوبیت است. چارچوب کوبیت، چارچوب اطلاعاتی است که بیان می‌کند چه باید انجام شود تا به برتری فناوری اطلاعات دست یابیم براین اساس شرکت‌ها نیاز به اجرای کوبیت خواهند داشت‌. پایة‌ هر علم، شناخت آن است و ارزش قوانین هر علمی به روش شناسی‌ای مبتنی است که در آن علم به‌کار می‌رود بکارگیری روش‌های غیرقطعی اطلاعات نزدیک‌تری به واقعیت ارائه می‌دهند این پژوهش با هدف بکارگیری رویکرد غیرقطعی سلسله‌مراتب خاکستری جهت ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات انجام شده‌ است همچنین در این پژوهش الگویی ترکیبی از کوبیت و چارچوب معماری سازمانی توگف ارائه شده‌ است. پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری، كاربردي و از نظر روش توصيفي - پیماشی است. از پرسش‌نامه برای تعیین وزن ابعاد فرایندهای حاکمیت فناوری اطلاعات و ارزیابی فرایندهای فناوری ‌اطلاعات در دانشکده آموزش‌های الکترونیک دانشگاه شیراز به‌عنوان سازمان مورد مطالعه استفاده شده ‌است. جامعه اول پژوهش شامل گروه خبرگان حوزه حاکمیت فناوری ‌اطلاعات است که با استفاده از تکنیک گلوله‌برفی انتخاب می‌شوند. جامعه دوم شامل20 نفر از مدیران و کارکنان دانشکده براساس تمام‌شماری می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش چگونگی بکارگیری تئوری خاکستری جهت ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات و همچنین ارائه مدل ترکیبی از توگاف و کوبیت در این ارزیابی را نشان می‌دهد. در این پژوهش تعداد 31 فرایند از فرایندهای حاکمیت فناوری اطلاعات دارای سطح بلوغ بالاتر از سطح دو و پایین‌تر از سطح سه در سازمان مورد مطالعه می‌باشند نتايج پژوهش بیانگر آن است كه سازمان‌ مورد مطالعه بستر مناسبي براي پیاده‌سازي حاكمیت فناوري اطلاعات دارد و مديران سازمان با تکیه بر حوزه‌هاي كوبیت مي‌توانند اين بستر را فراهم كنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - کاربردهای نوین فناوری شبکه‌های هوشمند بین خودرویی در صنعت راه‌آهن: بسترهای جدید جهت ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه حمل‌ونقل ریلی
    احمد رضا جعفریان مقدم
    پيشرفت‌هاي تکنولوژي و فناوري، راهکار جامع و کاربردي سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند (1ITS) را به منظور غلبه بر مشکلات حمل‌ونقلي، پيش‌روي مديران شهري قرار داده است. يکي از مهم‌ترين زيرسيستم‌هاي ITS که نقش بسزايي در کنترل ترافيک و سوانح دارد، سيستم و یا فناوری شبکه هوشمند بين خ چکیده کامل
    پيشرفت‌هاي تکنولوژي و فناوري، راهکار جامع و کاربردي سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند (1ITS) را به منظور غلبه بر مشکلات حمل‌ونقلي، پيش‌روي مديران شهري قرار داده است. يکي از مهم‌ترين زيرسيستم‌هاي ITS که نقش بسزايي در کنترل ترافيک و سوانح دارد، سيستم و یا فناوری شبکه هوشمند بين خودرويي (2VANET) مي‌باشد. VANET که هدف آن تأمين امنيت و راحتي براي مسافران است، شبکه‌اي متشکل از خودروها مي‌باشد که در آن خودروها به‌عنوان گره‌هاي شبکه با استفاده از فناوری‌های بي‌سيم با يکديگر در ارتباط هستند. در این مقاله ضمن معرفی فناوری شبکه VANET کاربردهای نوین آن در صنعت ریلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فناوری شبکه هوشمند بین ناوگان ریلی (3RANET) پیشنهاد شده است. در RANET ناوگان ریلی گره‌های شبکه هستند و دارای ارتباط بی‌سیم و پویا با یکدیگر می‌باشند. افزایش درآمد، کاهش هزینه‌ها و سوانح، افزایش کارایی، افزایش رضایت صاحبان کالا و مسافران از مهم‌ترین اهداف صنعت راه‌آهن است که فناوری RANET در تحقق این اهداف می‌تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید و زمینه توسعه حمل‌ونقل ریلی بدون راننده را فراهم آورد. RANET می‌تواند زمینه‌ساز ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناورانه حمل‌ونقل ریلی و بروز خلاقیت و نوآوری‌های کاربردی باشد. نتایج مقاله نشان می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان قادر خواهند بود در استفاده‌های نوین از فناوری RANET در زمینه‌هایی همچون برنامه‌ریزی حرکت قطارها، بلاک‌بندی پویا، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل چند وجهی و مدیریت تقاطع‌ها و دستگاه‌های سوزن خطوط ریلی و غیره فعالیت نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - رشد فناوری، تغییر یادگیری
    حامد عباسی کسانی غلامرضا شمس مورکانی
    ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات دريچه‌ي جديدي را فراروي انسان گشوده و بر جنبه‌هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي او تأثير گذاشته است. انسان سعي کرده است با افزايش دانش خود در اين زمينه از آن به شکل‌های گوناگون استفاده کند که از جمله آن‌ها در آموزش و یادگیری است. پیشرفت فناور چکیده کامل
    ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات دريچه‌ي جديدي را فراروي انسان گشوده و بر جنبه‌هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي او تأثير گذاشته است. انسان سعي کرده است با افزايش دانش خود در اين زمينه از آن به شکل‌های گوناگون استفاده کند که از جمله آن‌ها در آموزش و یادگیری است. پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نقش بسیار مهمی در نحوه آموزش و یادگیری داشته است. ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی موجب شده است که آموزش و یادگیری از حالت سنتی (چهره به چهره) خود فاصله گرفته و به سمت شیوه‌های نوین برود. در واقع نحوه آموزش و یادگیری انسان‌ها متفاوت شده است و دلیل این امر را در تغییرات و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان جست. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات یادگیری در اثر رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد. این پژوهش یک پژوهش مروری می‌باشد و از روش کتابخانه‌ای و مطالعه عمیق ادبیات موجود در مقالات و کتب مرتبط داخلی و خارجی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، انواع یادگیری، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری، یادگیری چهره به چهره، یادگیری از راه دور، یادگیری مکاتبه‌ای، یادگیری الکترونیکی، یادگیری سیار، و یادگیری ترکیبی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. پژوهش نشان می‌دهد که هر چه از گذشته فاصله گرفته می‌شود و در مسیر آینده گام برداشته می‌شود، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری بیشتر شده و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب شده است که افراد به سمت یادگیری از راه دور، مادام‌العمر، شخصی‌سازی شده، شبکه‌ای، فارغ از زمان و مکان، و ... حرکت کنند. پرونده مقاله