• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طبقه بندي و مديريت مراكز رشد : سامان بخشي اهداف راهبردي و ميدان رقابت براي تسهيل كار مشاغل جديد
    ماکسیمیلیان فن زدويتز علیرضا قراباغی
    مراكز رشد به عنوان مدلي از تسهيلات براي تازه كاران ، اخيرا توجه فزاينده اي را به خود جلب كرده است . سرمايه گذاران مخاطره پذير ، مراكز رشد را وسيله اي براي تنوع بخشيدن به سبد سرمايه گذاري پر مخاطره مي دانند و كارآفرينان شركتهاي آينده براي كسب حمايت در راه اندازي ، به اين چکیده کامل
    مراكز رشد به عنوان مدلي از تسهيلات براي تازه كاران ، اخيرا توجه فزاينده اي را به خود جلب كرده است . سرمايه گذاران مخاطره پذير ، مراكز رشد را وسيله اي براي تنوع بخشيدن به سبد سرمايه گذاري پر مخاطره مي دانند و كارآفرينان شركتهاي آينده براي كسب حمايت در راه اندازي ، به اين مراكز روي مي آورند . مراكز رشد در هر دو عرصه ي مديريت ريسك سرمايه گذاري و مديريت ريسك كارآفريني ، با چالش رو به رو مي شوند . ... پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - رويكرد و استراتژي هاي دانش آفريني در دانشگاه ها
    محمدرضا حمیدی زاده
    بهره گيري از روشها ، فرآيندها و سازوكارها در چارچوب رويكرد و استراتژي هاي توليد ، حفظ و احياي دانش در دانشگاه هاي پر سابقه و پيشكسوت كشور نه تنها موجب تقويت ذخاير فكري ، علمي و تجربي اعضاي هيات علمي و كاركنان آن مراكز مي شود ، بلكه الگوي مناسبي براي مراكز دانشگاهي نوپا چکیده کامل
    بهره گيري از روشها ، فرآيندها و سازوكارها در چارچوب رويكرد و استراتژي هاي توليد ، حفظ و احياي دانش در دانشگاه هاي پر سابقه و پيشكسوت كشور نه تنها موجب تقويت ذخاير فكري ، علمي و تجربي اعضاي هيات علمي و كاركنان آن مراكز مي شود ، بلكه الگوي مناسبي براي مراكز دانشگاهي نوپا و جوان براي برخورداري از كاربست هاي توليد و ذخيره سازي دانش ، دريافت دانش توليد شده و موجود از صنايع و ساير دانشگاه ها مي شود . توجه به اين جنبه هاي مديريت دانش ، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي را به عنوان سرچشمه هاي توليد ، خلق و بازپروري دانش در كشور مطرح مي كند . .. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارتباط بين شركت هاي مجازي و فناوري اطلاعات با مديريت ريسك و تاثير متقابل آنها بر يكديگر
    ايمان محمدیان خراسانی رضا صنیعی
    در محيط كسب و كار امروزي ، فناوري اطلاعات به عنوان يك فناوري نوين ، نقشي كليدي ايفا مي كند . از يك سو به دليل همين نقش كليدي و نيز وجود منابع بسيار گسترده و از سوي ديگر تغييرات بسيار سريع فناوري و محيط كسب و كار ، سازمان هاي استفاده كننده از اين فناوري با سطح بالايي از چکیده کامل
    در محيط كسب و كار امروزي ، فناوري اطلاعات به عنوان يك فناوري نوين ، نقشي كليدي ايفا مي كند . از يك سو به دليل همين نقش كليدي و نيز وجود منابع بسيار گسترده و از سوي ديگر تغييرات بسيار سريع فناوري و محيط كسب و كار ، سازمان هاي استفاده كننده از اين فناوري با سطح بالايي از مخاطرات مواجه مي گردند ، كه اين امر لزوم استفاده از مديريت ريسك موثر و همه جانبه در حوزه ي فناوري اطلاعات را آشكار مي سازد . .. پرونده مقاله