• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی با در نظر گرفتن سرمایه¬ی اجتماعی و خودکارآمدی (مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000422274231 بازدید : 441 صفحه: 43 - 54

10.52547/jstpi.21037.18.71.43

20.1001.1.17355486.1401.18.71.4.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط