• صفحه اصلی
 • محورهای موضوعی
 • فهرست مقالات برحسب موضوع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و انطباق اهداف آنها با توسعه پایدار در کشور

فهرست مقالات برحسب موضوع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و انطباق اهداف آنها با توسعه پایدار در کشور


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت پتروشیمی با رویکرد دیمتل (مورد مطالعه پتروشیمی لرستان)
   فرشید فرخی زاده
   هدف پژوهش: مديريت زنجيره تأمين سبز تأثير شايان توجهي بر محيط‌زيست دارد که اساس آن بر يکپارچگي مديريت محيط‌زيست و مديريت زنجيره تأمين براي کنترل آثار زيست‌محيطي در چرخه عمر محصول به‌وسيله تسهيم اطلاعات و هماهنگي و همکاري تمام زنجيره تأمين است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و چکیده کامل
   هدف پژوهش: مديريت زنجيره تأمين سبز تأثير شايان توجهي بر محيط‌زيست دارد که اساس آن بر يکپارچگي مديريت محيط‌زيست و مديريت زنجيره تأمين براي کنترل آثار زيست‌محيطي در چرخه عمر محصول به‌وسيله تسهيم اطلاعات و هماهنگي و همکاري تمام زنجيره تأمين است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و رتبه‌بندی ابعاد «مدیریت زنجیره تأمین سبز» در صنعت پتروشیمی، و همچنین شناسایی زیر شاخص‌های این ابعاد اصلی به‌عنوان اهداف فرعی پژوهش است. متدلوژی/ روش‌شناسی: جهت تحقق اهداف و پاسخ به سؤال‌های پژوهش، این پژوهش در دو گام انجام شده است. در گام اول با مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان آشنا به مسائل زیست‌محیطی، مديريت زنجيره تأمين سبز و صنعت پتروشیمی، شاخص‌های مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر اساس ابعاد اصلی استخراج‌شده شناسایی و مبنای تهیه پرسشنامه اول قرار گرفت. پس از جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و تعیین میانگین جامعه و میزان اهمیت ابعاد و شاخص‌ها، 4 بُعد از میان 5 بُعد و 11 شاخص از 22 شاخص انتخاب شد. در گام دوم از روش دیمتل به منظور تجزیه‌وتحلیل علی و معلولی و رتبه‌بندی ابعاد و شاخص‌های مؤثر استفاده شد. نتایج پژوهش: نتایج نشان‌دهنده آن است که ابعاد جامعه و مشارکت سازمانی و شاخص‌های تشكیل کارگروه، پشتیبانی مدیریت ارشد، انتظار جامعه از شرکت و آموزش و تربیت زیست‌محیطی به ترتیب بیش‌ترین وزن و بالاترین اهمیت را در این صنعت دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تاثیرگذاری شدت رقابت بر مولفه های عملکردی سازمان در صنعت فلز
   جواد ناصری مصطفی مبلغی
   پژوهش حاضر بر تأثیرگذاری شدت رقابت بر مولفه های عملکردی سازمان ( بعد سرمایه گذاری و مالی ، مشتری ، فرآیند داخلی و یادگیری) در صنعت فلز می پردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. از تعداد 230 مدیر ارشد در زمینه صنایع فلزی در استان آذربایجان شر چکیده کامل
   پژوهش حاضر بر تأثیرگذاری شدت رقابت بر مولفه های عملکردی سازمان ( بعد سرمایه گذاری و مالی ، مشتری ، فرآیند داخلی و یادگیری) در صنعت فلز می پردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. از تعداد 230 مدیر ارشد در زمینه صنایع فلزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 144نفر به صورت تصادفی از این جامعه گرفته شده است. ابزار پژوهش ، پرسشنامه بوده و به منظور بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، دراعتبار محتوا با نظر خواهی ازخبرگان و در بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی متغییر های پژوهش استفاده شده است. همچنین آلفای کرونباخ برای کلیه سوالات پرسشنامه برابر902/0بدست آمده که پایایی بالای پرسشنامه را تایید می نماید. برای توزیع داده ها از آزمون کالموگروف اسمیرنوف استفاده گردید و نتایج نشان داد که همه عوامل در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی نموده است. برای تحلیل فرضیه ها از آزمون رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌های تحقیق استفاده گردیده است. براساس یافته های پژوهش شدت رقابت بر بعد مالی ، بعد مشتری ، بعد فرایندهای داخلی و بعد فرایندهای یادگیری سازمان تاثیردارد. نتایج جداول رگرسیونی نشان داد که شدت رقابت بر بعد مشتری سازمان بیشترین تأثیر را دارد. پرونده مقاله