فهرست مقالات برحسب موضوع توسعه مدل‌های کسب و کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی تأثیرات متقابل میان هوش‌تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران
   رضا آقائی ميلاد آقايي
   امروزه سازمان‌ها در محیطی مشغول به فعالیت هستند که اصلی‌ترین جزء آن فضای عدم اطمینان به سبب شکل‌گیری رقابت و فضای رقابتی در بازار است و هوشمندی در کسب و کار می‌تواند موجب ایجاد رضایت در مشتریان و وفادارسازی انها به سازمان گردد که در نهایت این امر به رشد سودآوری و بهبود چکیده کامل
   امروزه سازمان‌ها در محیطی مشغول به فعالیت هستند که اصلی‌ترین جزء آن فضای عدم اطمینان به سبب شکل‌گیری رقابت و فضای رقابتی در بازار است و هوشمندی در کسب و کار می‌تواند موجب ایجاد رضایت در مشتریان و وفادارسازی انها به سازمان گردد که در نهایت این امر به رشد سودآوری و بهبود ارزش ویژه برند سازمان کمک می‌نماید. از این رو و با توجه به اهمیت این مسأله، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط متغیرهای هوش تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران است. این تحقیق با استفاده از نظرات 10 نفر از خبرگان صنعت و روش DEMATEL به بررسی روابط میان متغیرهای تحقیق می‌پردازد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر وجود روابط سیستمی و شبکه‌ای میان متغیرهای تحقیق می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه میان هوش تجاری و متغیرهای رضایت و ارزش ویژه برند رابطه‌ای دوسویه است و بر مبنای نتایج حاصل، وفاداری، هوش تجاری و ارزش ویژه برند متأثر از رضایت مشتریان خواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه نام تجاری و رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی)
   مسعود توصیفیان علی رمضانی
   باتوجه به اینکه بازاریابی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی یکی از انواع بازاریابی دیجیتالی است و هدف برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان به منظور ارائه خدمات و کسب و کار است، می‌توان از رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی اینترنتی استفاده کرد. هدف از این مطالعه بررسی تأثی چکیده کامل
   باتوجه به اینکه بازاریابی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی یکی از انواع بازاریابی دیجیتالی است و هدف برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان به منظور ارائه خدمات و کسب و کار است، می‌توان از رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی اینترنتی استفاده کرد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف‌کننده است، تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بکار گرفته شده در این تحقیق تحلیلی- پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی (مشتریان) بود که تعداد آنان نامحدود است و با توجه به تعداد نامحدود آنان برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و با خطای 05/0 بصورت تصادفی 385 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق از پرسش‌نامه استفاده شد. در آمار استنباطی ابتدا ابعاد مورد نظر تعيين و شاخص‌ها استخراج گردید، پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال‌بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف بررسی و سپس با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SPSS و lisrel به بررسی فرضیات پرداخته شد. براساس نتایج به‌دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند. بطوریکه تلاش بازاریابی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده دارای بیشترین تأثیر به میزان 95/0 بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط
   عباس طلوعی اشلقی فرشید فرخی زاده رضا رادفر نقی شجاع
   طی دهه گذشته نقش بنیادی و کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرایند گذار و تغییر سازمان‌ها به اثبات رسیده است و با توجه به توان از بین بردن فاصله زمانی و مکانی کارآیی سازمان‌ها را افزایش داده است. آمادگی الکترونیکی بستر ورود به عصر نوین و فعالیت در دنیای شبکه‌ای و چکیده کامل
   طی دهه گذشته نقش بنیادی و کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرایند گذار و تغییر سازمان‌ها به اثبات رسیده است و با توجه به توان از بین بردن فاصله زمانی و مکانی کارآیی سازمان‌ها را افزایش داده است. آمادگی الکترونیکی بستر ورود به عصر نوین و فعالیت در دنیای شبکه‌ای و همچنین رقابت در بازار است. از این‌رو طراحی الگوهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی متناسب با شرایط داخلی و محیطی سازمان‌ها و جوامع با هدف سنجش سطح آمادگی الکترونیکی آن‌ها ضروری است و بدون ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان‌، فعالیت در دنیای شبکه‌ای غیرممکن و یا موانع آن بسیار زیاد خواهد بود. در عصر اطلاعات، ارزیابی آمادگی الکترونیکی به‌منظور برنامه‌ریزی برای توسعه قابلیت‌های لازم از جنبه‌های مختلف فنی و سازمانی به‌طور روزافزونی اهمیت پیدا می‌کند. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مدل‌های ارائه شده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و طبقه‌بندی آن‌ها، عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک با رویکرد ترکیبی فراتلفیق و آنتروپی شانون بررسی و شناسایی شده است. در این مقاله جهت تعیین این عوامل پس از شناسایی و معرفی انواع مدل‌های موجود؛ مفاهیم، ابعاد و شاخص‌های تحقیق با استفاده از روش فراتلفیق استخراج و با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه‌بندی شده‌اند که نتایج پژوهش حاکی از این است که عوامل سازمانی آمادگی الکترونیکی در رتبه اول، عوامل محیطی آمادگی الکترونیکی در رتبه دوم و عوامل سرمایه انسانی آمادگی الکترونیکی در رتبه سوم قرار می‌گیرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - رتبه‌بندی شاخص‌های انتخاب تأمین‌کنندگان جهت برون‌سپاری خدمات در دانشگاه گیلان تحت شرایط عدم‌اطمینان
   مصطفی ابراهیم پور ازبری عاطفه عبدالهی محسن اکبری کرامت غلامی
   از مسأله‌های محوری که توجهات حوزه‌های متفاوت کسب و کار رقابتی نوین را به خود اختصاص داده است می‌توان به ادغام عمودی یا همان تصمیم برون‌سپاری خدمات و اجرای آن توسط خود سازمان اشاره کرد. اهمیت این مسأله به حدی است که بسیاری از نویسندگان از تئوری هزینه مبادله، تکنینک‌های ت چکیده کامل
   از مسأله‌های محوری که توجهات حوزه‌های متفاوت کسب و کار رقابتی نوین را به خود اختصاص داده است می‌توان به ادغام عمودی یا همان تصمیم برون‌سپاری خدمات و اجرای آن توسط خود سازمان اشاره کرد. اهمیت این مسأله به حدی است که بسیاری از نویسندگان از تئوری هزینه مبادله، تکنینک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و بکارگیری مدل‌های هیبریدی تصمیم‌گیری برای تصمیم‌گیری درست در این زمینه استفاده کردند تا میزان هزینه‌های صرف‌شده توسط سازمان را به گونه‌ای مطلوب به حداقل برسانند و همچنین در دستیابی به راهبردهای پایه‌ای و راهبردی سازمان سهمی داشته باشند و از طرفی به حفظ مزیت رقابتی سازمان‌ها در بلندمدت کمک کنند. مقاله حاضر در پی تدوین راهبرد انتخابی دانشگاه گیلان به‌عنوان یک سازمان دولتی جهت دستیابی به اهداف تعریف شده در انتخاب تأمین‌کننده می‌باشد. پژوهش انجام‌شده از نوع هدف کاربردی، از حیث روش، توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا ضمن مرور مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته اقدام به مصاحبه با خبرگان حوزه پژوهشی نمودیم، نتایج مطالعات و مصاحبه‌های صورت گرفته نشان داد که معیارهای ارزیابی خدمات جهت برون‌سپاری به 7 معیار اصلی و 24 معیار فرعی تقسیم‌بندی می‌شوند؛ در ادامه با بکارگیری رویکردی ترکیبی از F-TOPSIS و F-VIKOR معیارهای اصلی شناسایی‌شده را رتبه‌بندی کرده و زیرمعیارهایی که امکان بهبود مؤثرتر هر کدام از معیارهای اصلی فراهم می‌آورد را شناسایی نمودیم. نتایج این پژوهش نشان داد معیارهای اصلی که دانشگاه گیلان تواند هنگام گزینش تأمین‌کننده مناسب جهت برون‌سپاری خدمات می‌توانند بر آن‌ها تمرکز کنند به ترتیب کیفیت خدمات، انعطاف‌پذیری و تحویل است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیت‌ها و چالش‌ها
   مونا کاردانی ملکی نژاد محمد مهدی فراحی
   در طی چند سال گذشته، ظهور فناوری رایانش ابری به‌طور چشمگیری پیشرفتی در صنعت فناوری اطلاعات با ارائه ایده‌ی «همه چیز به‌عنوان یک سرویس» ایجاد کرده است. رایانش ابری به‌عنوان یک فناوری جذاب در حال رشد در بین شرکت‌ها در سراسر جهان شناخته شده است. از جمله مهم‌ترین کاربردهای چکیده کامل
   در طی چند سال گذشته، ظهور فناوری رایانش ابری به‌طور چشمگیری پیشرفتی در صنعت فناوری اطلاعات با ارائه ایده‌ی «همه چیز به‌عنوان یک سرویس» ایجاد کرده است. رایانش ابری به‌عنوان یک فناوری جذاب در حال رشد در بین شرکت‌ها در سراسر جهان شناخته شده است. از جمله مهم‌ترین کاربردهای فناوری رایانش ابری در استقرار نظام‌ها و سیستم‌های مدیریت منابع در سازمان‌ها به ویژه نظام‌هایی که اجرا و استقرار آن با هزینه‌های بالایی مواجه است، می‌باشد. به ویژه برخی نظام‌های مدیریت از جمله نظام مدیریت منابع انسانی علاوه بر آنکه دارای مزایای متعدد برای سازمان‌ها است با این حال برای سازمان‌های کوچک و متوسط این سازمان‌های را با هزینه‌های متعدد اداری و بروکراتیک مواجه می‌سازد هدف از این مطالعه، بررسی و ارائه کابردها، مزیت‌ها و چالش‌های فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط، و در ادامه ارائه الزامات و چگونگی کاربست آن در این سازمان‌ها است. مطالعه به روش کتابخانه‌ای و مرور ادبیات صورت گرفته است. به این صورت که نسبت به مرور و بررسی ادبیات حوزه رایانش ابری، مدیریت منابع انسانی و ویژگی‌های آن در سازمان‌های کوچک و متوسط پرداخته شده است و در ادامه با مرور و جمع‌بندی ادبیات و پیشینه پژوهش‌ها در این خصوص، چگونگی کاربست و الزامات رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی ارائه شده است. براساس یافته‌های این مطالعه کاربردهای رایانش ابری در نظام‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط گسترده است. این فناوری می‌تواند در استعدادیابی و جذب استعدادها، آموزش و توسعه منابع انسانی، نظام‌های مدیریت جبران خدمات و مدیریت و ارزیابی عمکلرد منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. هم‌چنین مزیت‌ها و چالش‌های این فناوری در مدیریت منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط در دو دسته کلی شامل عوامل داخلی و خارجی معرفی شده است. مزیت‌ها و چالش‌های داخلی شامل عوامل فنی، امنیتی، منابع انسانی، و مالی می‌باشد و عوامل خارج از سازمان شامل عوامل محیطی و قانونی بوده است. در ادامه نیز کاربردها و مزیت‌ها و چالش‌های این فناوری در نظام‌های منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط به تفصیل توضیح داده شده است. یافته‌های این تحقیق می‌تواند مبنایی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های کوچک در مدیریت استفاده و بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری در سیستم‌های مدیریت منابع انسانی قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - طراحی مدل سودآوري کاربر نهایی از دیدگاه کارآفرینان فناوری در صنعت نرم افزار ایران با رویکرد ترکیبی
   رضا حاتمیان ناصر آزاد عبداله نعامی
   مدیریت ارتباط با کاربر، رویکردي مدیریتی برای حفظ روابط موفقیت آمیز با مشتريان و کاربران در طول زمان به منظور حفظ کاربر سودآور است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سودآوري کاربر نهایی از دیدگاه کارآفرینان فناوری در صنعت نرم ‌افزار ایران با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری شامل ک چکیده کامل
   مدیریت ارتباط با کاربر، رویکردي مدیریتی برای حفظ روابط موفقیت آمیز با مشتريان و کاربران در طول زمان به منظور حفظ کاربر سودآور است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سودآوري کاربر نهایی از دیدگاه کارآفرینان فناوری در صنعت نرم ‌افزار ایران با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری شامل کلیه کارآفرینان فناوری است که در صنعت نرم افزار اعم از تحلیل و برنامه نویسی، نصب و راه اندازی، کاربران حرفه‌ای، مدیریت و بازاریابی در حوزه نرم افزار فعالیت دارند، می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 132 نفر به به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که مشتمل بر 51 گویه بود، استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 30 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی برای تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از 0.7 به دست آمد که در حد قابل قبولی می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی با نرم افزار SPSS و آمار استنباطی از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که عوامل ارتقای فروش بر ارزش اجتماعی، ارزش اجتماعی محصول بر ارزش احساسی محصول، ارزش عملکردی محصول بر ارزش اقتصادی محصول، ارزش اقتصادی محصول بر عوامل رضایتمندی کاربر، ارزش احساسی محصول بر عوامل رضایتمندی کاربر، عوامل رضایتمندی کاربر بر وفاداری و وفاداری کاربر بر سودآوری کاربر تاثیرگذار است. اما ارزش اجتماعی محصول بر ارزش اقتصادی محصول تاثیرگذار نیست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارائه مدل خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های کوچک و متوسط آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی
   مجتبی نصیری حسین وظیفه دوست محمد علی نسیمی حسین دیده خانی
   خرید اینترنتی به عنوان یکی از شیوه های جدید خرید و فروش در کسب و کارهای کوچک و متوسط آنلاین غیر فیزیکی به شمار می آید، که حاصل رشد سریع و استفاده روز افزون از فناوری رایانه ای بوده و باعث می گردد فروشندگان کسب و کارها و خریداران از طریق شبکه اینترنت به شکل بسیار موثرتر چکیده کامل
   خرید اینترنتی به عنوان یکی از شیوه های جدید خرید و فروش در کسب و کارهای کوچک و متوسط آنلاین غیر فیزیکی به شمار می آید، که حاصل رشد سریع و استفاده روز افزون از فناوری رایانه ای بوده و باعث می گردد فروشندگان کسب و کارها و خریداران از طریق شبکه اینترنت به شکل بسیار موثرتر ارتباط برقرار کرده و فرایند مبادله اثر بخش گردد. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل خرید اینترنتی در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با استفاده از روش تحلیل تم بوده است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاری از کارافرینان حوزه کسب و کار کوچک و متوسط آنلاین استفاده شده است. حجم نمونه با منطق نمونه گیری هدفمند و تا حصول اشباع نظری در مجموع 12 نفر را در برگرفت. کد گذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا به انجام رسید. یافته های پژوهش نشان داد مدل خرید اینترنتی در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط آنلاین با 9 تم اصلی و 45 تم فرعی (عوامل زیر ساختی وب سایت، عوامل بازاریابی، تجربه خرید اینترنتی، عوامل سیاسی، عوامل فناوری- حمل و نقل، عوامل اقتصادی، امنیت و ریسک، عوامل اجتماعی، ویژگی های مصرف کننده) تبیین می‌شود. پیشنهاد می گردد مطالعات رفتار خرید اینترنتی مشتریان در اولویت کسب و کارهای کوچک و متوسط آنلاین قرار گرفته تا از یافته های آن در شناسایی درست و بهنگام تغییر ذائقه رفتاری مصرف کنندگان استفاده گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - ارائه مدل تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کارهای آنلاین با تاکید بر صنعت گردشگری
   حامد  خاتمی نژاد محمد علی نسیمی بهزاد فرخ سرشت
   از دلایل اصلی سرعت پیشرفت فناوری در کشورهای صنعتی، توجه به فرآیند تجاری سازی بوده است. لازمه رسیدن به مزیت های رقابتی و ورود به کسب و کارهای امروزی در حوزه های متنوع فناوری اطلاعات، تجاری سازی است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کاره چکیده کامل
   از دلایل اصلی سرعت پیشرفت فناوری در کشورهای صنعتی، توجه به فرآیند تجاری سازی بوده است. لازمه رسیدن به مزیت های رقابتی و ورود به کسب و کارهای امروزی در حوزه های متنوع فناوری اطلاعات، تجاری سازی است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کارهای آنلاین است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی و برمبنای روش داده بنیاد با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاری از متخصصین حوزه تجاری سازی فناوری اطلاعات استفاده شده است. حجم نمونه با روش نمونه گیری قضاوتی و تا حصول اشباع نظری در مجموع 12 نفر را در برگرفت. کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کارهای آنلاین با 10 مولفه شامل (عوامل اقتصادی، مباحث حقوقی و قانونی، ساختار، عوامل مرتبط با بازاریابی، عوامل مدیریتی، عوامل موثر بر کسب و کار، مسائل سیاسی، پیش نیاز فرهنگی، محیط کسب و کار، مدیریت فناوری) تبیین شد. پیشنهاد می شود جهت دستیابی به تجاری سازی موفق در کسب و کار های گردشگری آنلاین شاخص های زیرساخت به طور مداوم پیگیری شود. حمایت هاي فرهنگی از فعالیت های تجاری سازی سازمان، تغییر و ترغیب نگرش هاي مصرف کنندگان و ایجاد نگرش مثبت به حوزه فناوری اطلاعات در اولویت قرار گیرد. با توجه به کمبود انجام پژوهش در زمینه تجاری سازی محصولات دانش بنیان، پیشنهاد می گردد مدل تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر فناوری اطلاعات مورد مطالعه قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - ارائه چارچوبی نو از بازاریابی ویروسی در کسب و کار بر خط: تحلیل کیفی با تکنیک های فرافکنی
   الهام فاضلی ویسری محمدجواد تقی پوریان رضا طاولی
   بازاریابی ویروسی یک سیاست بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران برمی انگیزد. مزیت بازاریابی ویروسی این است که بازاریابان می توانند با هزینه های تقریبا معادل صفر مشتری ایجاد کنند و ارتباطات از حالت بازاریاب- مصرف کننده به طرف مصرف کننده- مصر چکیده کامل
   بازاریابی ویروسی یک سیاست بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران برمی انگیزد. مزیت بازاریابی ویروسی این است که بازاریابان می توانند با هزینه های تقریبا معادل صفر مشتری ایجاد کنند و ارتباطات از حالت بازاریاب- مصرف کننده به طرف مصرف کننده- مصرف کننده جابجا شود. با توجه به فراگیر شدن روش بازاریابی ویروسی و همچنین با توجه به فراگیر شدن اینترنت در سطح جامعه، محقق سعی دارد در این پژوهش این مسئله را بسنجد که با توجه به نقش بازاریابی ویروسی چه مولفه های جدید دیگری را می توان شناسایی کرد و هدف تحقیق حاضر مفهوم پردازی مولفه های بازاریابی ویروسی در کسب و کار برخط می باشد. بدین منظور از تکنیک های فرافکنی در یک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر در نسلهای سه گانه (X، Y و Z) که معروف به نسل ملینیوم در بازاریابی می باشند، استفاده شده است که از طریق تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیو دی ای، 76 کد باز، 21 کد محوری و 6 مولفه جدید در حوزه بازاریابی ویروسی از قبیل خدمات برخط، جذابیت برخط، ریسک پذیری برخط، ترغیب برخط، اعتماد برخط و پشتیبانی برخط شناسایی شده است. نتایج بدست آمده می تواند به صاحبان کسب و کارهای برخط در توسعه فعالیت های کم هزینه و همچنین به آنها جهت رفاه و پاسخگویی سریع به کاربران و پیشرو بودن از رقبا در شرایط رقابتی امروز کمک نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - ارائه مدل هوش تجاری ابری درکسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری با رویکرد فراترکیب و مدلسازی ساختاری-تفسیری
   فاطمه حمیدی نوا عبدالحمید ابراهیمی روح اله سمیعی حسین دیده خانی
   کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری نسبت به کسب و کارهای بزرگتر در این صنعت پاسخگوتر هستند و در صورت استفاده از سیستم هوش تجاری می توانند از رقابت بالایی برخوردار شوند. استفاده از هوش تجاری در مشاغل منجر به تصمیم گیری بهتر در نتیجه بهبود فرآیندهای مدیریت داده شده است و چکیده کامل
   کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری نسبت به کسب و کارهای بزرگتر در این صنعت پاسخگوتر هستند و در صورت استفاده از سیستم هوش تجاری می توانند از رقابت بالایی برخوردار شوند. استفاده از هوش تجاری در مشاغل منجر به تصمیم گیری بهتر در نتیجه بهبود فرآیندهای مدیریت داده شده است و بستر ابر برای اجرای هوش تجاری هزینه های نگهداری و اجرا را برای این کسب و کارها کاهش میدهد. این مقاله با هدف مدلسازی هوش تجاری ابری در صنایع کوچک و متوسط گردشگری انجام گرفته است.استقرار سیستم هوش تجاری در ابر هزینه های و سرعت زمان نصب و نگهداری این تکنولوژی را را به نحو چشمگیری کاهش میدهند. جامعه آماری این مقاله شامل اساتید و خبرگان باتجربه هوش تجاری است. برای نمونه‌گیری از روش گلوله‌برفی استفاده شده است. فرایند نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت 19 نفر از خبرگان و ارائه دهندگان هوش تجاری ابری و پردازش ابری در این مطالعه شرکت کردند. در این مقاله برای شناسایی عوامل زیربنایی هوش تجاری از روش فراترکیب استفاده شده است. شاخص‌های نهایی، تعداد 6 عامل اصلی، 27عامل فرعی و تعداد 34 شناسه حاصل گردید برای اعتبارسنجی عوامل از روش دلفی فازی استفاده شده است. در نهایت نیز با استفاده از مدلسازی تفسیری-ساختاری به ارائه مدل هوش تجاری ابری پرداخته شده است. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای MatLab و MicMac انجام شده است.تحقیق ما نشان داده است دو عامل اصلی "محرکها" و "مشخصه های کسب و کار" بالاترین قدرت نفوذ را بر بقیه متغیرها دارند پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - طراحی مدل سیاست‌گذاری تأمین مالی کارآفرینی فناورانه در مراحل اولیه ایجاد کسب‌وکار در ایران
   محسن نورعلی سرخنی عین اله کشاورز ترک مقتداالانام روانبخش
   روش پژوهش از نظر هدف کاربردی ، بر اساس نحوه گرد آوری داده ها توصیفی ، از نظر روش اجرا میدانی و از نظر ماهیت همبستگی است. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد ترکیبی و با هدف اکتشافی از روش تحلیل نظریه زمینه ای دربخش کیفی به بازسازی معنایی ابعاد مختلف مدل / الگوی به چکیده کامل
   روش پژوهش از نظر هدف کاربردی ، بر اساس نحوه گرد آوری داده ها توصیفی ، از نظر روش اجرا میدانی و از نظر ماهیت همبستگی است. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد ترکیبی و با هدف اکتشافی از روش تحلیل نظریه زمینه ای دربخش کیفی به بازسازی معنایی ابعاد مختلف مدل / الگوی بهینه سیاست گذاری تامین مالی کارافرینی فناورانه درمراحل اولیه ایجاد کسب و کار بپردازد و با استفاده از نظرات مدیران ارشد و اساتید متخصص در این زمینه مفاهیم و تفاسیر موجود را از دیدگاه آنان بررسی کرده و در بخش کمی پرسشنامه ای با استفاده از مفاهیم اصلی مستخرج از بخش کیفی ساخته تا به تعمیم و تأیید یافته ها پرداخته شود. در این تحقیق ابتدا به منظور شناسایی روش های تامین مالی و هم چنین معیارهای انتخاب روش تامین مالی مناسب از روش دلفی فازی استفاده و سپس برای تعیین اولویت ها از تحلیل سلسله مراتبی استفاده و بعد از تعیین این اوزان از طریق روش تاپسیس به اولویت بندی گزینه های مطرح شده پرداخته شد. نتایج نشان داد از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت‌های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - طراحی و اعتبارسنجی مدل توانمندی‌های پلتفرم‌های فناورانه در صنعت لوازم آرایشی
   سیدرسول حسینی تورج صادقی علی حسین زاده ساحل فرخيان
   کارایی یک شرکت به توانایی آن در تولید جریان مداوم محصولات جدید و بازگشت سریع هزینه‌های کلان سرمایه گذاری بستگی دارد. از این رو اتخاذ راهبردهای تولید محصولات بر اساس پلتفرم و بهره‌گیری از توانمندی‌های آن حائز اهمیت می‌باشد. از این رو هدف از انجام مطالعه حاضر طراحی و اعتب چکیده کامل
   کارایی یک شرکت به توانایی آن در تولید جریان مداوم محصولات جدید و بازگشت سریع هزینه‌های کلان سرمایه گذاری بستگی دارد. از این رو اتخاذ راهبردهای تولید محصولات بر اساس پلتفرم و بهره‌گیری از توانمندی‌های آن حائز اهمیت می‌باشد. از این رو هدف از انجام مطالعه حاضر طراحی و اعتبارسنجی مدل توانمندی‌های پلتفرم‌های فناورانه بوده است. روش پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم استقرایی می‌باشد. جامعه کیفی موردمطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار و مدیریت فناوری اطلاعات به تعداد 16 نفر تشکیل دادهاند. در بخش کمی نیز مدیران و سرپرستان و شرکتهای فعال در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان جامعه آماری این مطالعه لحاظ گردید. به منظور اعتبارسنجی مدل پژوهش نیز تعداد 150 پرسشنامه در میان جامعه بخش کمی توزیع شد. اعتبارسنجی مدل پژوهش حاضر با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرمافزار SMART- PLS انجام گرفت. تجزیهوتحلیل دادههای مصاحبه با استفاده از روش دادهبنیاد بر اساس رهیافت نظاممند استراوس و کوربین (1998) ، بر پایه سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. همچنین این مطالعه نشان داد که شرایط علی بر پدیده مرکزی یعنی یکپارچه‌سازی زنجیره تامین و یکپارچهسازی سازمانی، پدیده مرکزی بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها تاثیر مثیت و معناداری دارند. همچنین اثرگذاری پدیده مرکزی پژوهش بر راهبردها توسط شرایط زمینهای و عوامل مداخلهگر تعدیل شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - توسعه‌ای برای مدل کسب و کار پایدار اقامتگاه‌های بوم‌گردی
   حمید  هاشمی محمود  ضیائی وجه الله قربانی زاده محمود جمعه پور
   با توجه به توسعه روزافزون اقامتگاه‌های بوم‌گردی در كشور و همچنین نقش آن‌ها در توسعه گردشگری پایدار، به نظر می‌رسد هنوز مدل کسب و کار جامع و پایداری برای این نهاد اقتصادی - اجتماعی معرفی نشده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری اقامتگاه‌های بوم‌گر چکیده کامل
   با توجه به توسعه روزافزون اقامتگاه‌های بوم‌گردی در كشور و همچنین نقش آن‌ها در توسعه گردشگری پایدار، به نظر می‌رسد هنوز مدل کسب و کار جامع و پایداری برای این نهاد اقتصادی - اجتماعی معرفی نشده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی و پیشنهاد مدل کسب و کار پایدار بر‌اساس دانش خبرگان دانشگاهی و مدیران این کسب و کارهاست. روش‌شناسی پژوهش این مقاله از نوع كیفى است و از تحلیل مضمون با رویكرد قیاسى و روش توصیفى- استنتاجى استفاده شده است، داده‌ مورد نیاز از طریق تحلیل محتوای مصاحبه با خبرگان تأمین شده است. جامعه پژوهش مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی موفق و اساتید دانشگاهی مطلع و صاحب‌نظران حوزه کارآفرینی و گردشگری کشور بوده است. براى انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیرى هدف‌مند قضاوتی استفاده شد و مصاحبه‌ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته و همچنین نتایج بر اساس مضمون‌هاى بدست آمده از تحلیل محتوای متون مصاحبه بوده است. براساس یافته‌های نگاشت‌شده در مدل کسب و کار پایدار اقامتگاه‌های بوم‌گردی پیشنهادی لازم است برای هر سه بعد اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست، یکپارچگی، جامعیت و اهمیت همزمان قائل شد تا از پایداری و بقای بلندمدت برخوردار گردند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، پایداری کسب و کارهای نوین و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در گرو اتخاذ سبد درآمدی متنوع و تلاش برای خلق ارزش در هر سه بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیط‌زیستی و به عبارتی توجه و اهمیت به سود، مردم و زمین است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - ارائه مدل کسب و کار اقتصاد دایره‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان
   فاطمه  شهدکار تقی ترابی فریدون رهنما رودپشتی
   اقتصاد دایره‌ای رویکردی ارزشمند برای دستیابی به مفهوم پایداری است که سبب برابری اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست می‌گردد.هدف اصلی از این پژوهش، ارائه یک مدل کسب و کار اقتصاد دایره‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان بود. این پژوهش از نظر هدف، در دسته پژوهش‌های چکیده کامل
   اقتصاد دایره‌ای رویکردی ارزشمند برای دستیابی به مفهوم پایداری است که سبب برابری اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست می‌گردد.هدف اصلی از این پژوهش، ارائه یک مدل کسب و کار اقتصاد دایره‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان بود. این پژوهش از نظر هدف، در دسته پژوهش‌های بنیادی- توسعه‌ای و به لحاظ موضوع و ماهیت از رویکرد پژوهش‌های کیفی از نوع اکتشافی بوده و از نظریه داده بنیاد (سیستماتیک) استفاده شده است. داده‌ها از طریق منابع مستند (کتاب، مقاله، رساله) و مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 15 نفر از صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی از طریق نمونه گیری هدفمند نظری تا اشباع اطلاعات مورد نیاز و کفایت نظری، جمع آوری شد. داده‌ها بر مبنای نظریه داده بنیاد در چارچوب کدهای باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده‌های کیفی حاصل از پژوهش، منجر به ارائه مدل کسب و کار اقتصاد دایره‌ای با 124 مقوله، 17 مقوله محوری و 6 عامل اصلی، در قالب ابعاد 6 گانه شامل شرایط علی (2مقوله)، پدیده اصلی (مدل کسب و کار دایره‌ای)، راهبرد (4 مقوله)، ویژگی‌های زمینه‌ای (5 مقوله)، شرایط مداخله‌گر (2مقوله) و پیامد (4مقوله) شد. مدل حاصل از این پژوهش می‌تواند راه‌گشای دست اندر‌کاران، برنامه‌ریزان و مدیران شرکت‌های دانش بنیان جهت تولید و توزیع کالا و خدمات در قرن حاضر باشد. پرونده مقاله