• صفحه اصلی
  • ارائه مدل هوش تجاری ابری درکسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری با رویکرد فراترکیب و مدلسازی ساختاری-تفسیری
کد مقاله : 14000326273862 بازدید : 70 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی