• صفحه اصلی
  • ارائه مدل تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کارهای آنلاین با تاکید بر صنعت گردشگری
کد مقاله : 13991204262319 بازدید : 68 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی