مقاله


کد مقاله : 13980307189782

عنوان مقاله : فن آوری قراردادهای هوشمند، ابزاری در توسعه تجارت الکترونیکی: بایسته ها و سیاستگذاری ها

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 89

فایل های مقاله : 358 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن صادقی sadeghilaw@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 مهدی ناصر Mn.ujsasac0077@yahoo.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

توسعه فن آوری منجر به خلق ابزارهای نوین در حوزه تجارت الکترونیکی شده است. این ابزارها با ایجاد محیطی سریع، کم هزینه و ایمن نقشی موثر در توسعه تجارت الکترونیکی بر عهده دارند. یکی از این ابزارها قراردادهای هوشمند نام دارند. این تحقیق به روش اسنادی با مطالعه حقوق آمریکا به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاستگذاری پیاده سازی قواعد عمومی قراردادها در مرحله انعقاد قراردادهای هوشمند با چه چالش هایی در نظام حقوقی ایران مواجه است؟ پاسخ به سوال مزبور در وهله اول نیازمند شناسایی ماهیت این قراردادها می باشد. قراردادهای هوشمند، قراردادهای منعقد شده در بستر نامتمرکز با تشریفاتی خاص می باشد. به جهت مکانیسم خاص انعقاد این قراردادها، سیاست گذاری پیاده سازی آنها در نظام حقوقی ایران ابتدائا در حوزه شناسایی قصد متعاملین بر نحوه احراز ایجاب و قبول آنها در قرارداد استوار است. درحوزه قصد و رضا و اهلیت متعاملین نیز نظام حقوقی ایران با چالش های نحوه احراز ایجاب و قبول متعاملین، مطابقت قواعد حاکم بر این قراردادها با هنجار های موجود در جامعه ایران و تعارض قوانین همراه است. در حوزه معین بودن مورد معامله نیز چالشهای مرتبط با شناسایی اموال و اعتبار سنجی ابزارهای دیجیتالی قابل استفاده از قراردادهای هوشمند و در حوزه مشروعیت جهت معامله، زبان انعقاد قراردادهای هوشمند و ماهیت متمرکز پایگاه های اطلاعاتی در دسترس و هوش مصنوعی جزو مهمترین چالش های نظام حقوقی ایران می تواند به شمار آید. حل این چالش ها نیازمند برخی سیاستگذاری های قانون و اجرایی به شرح این پژوهش است.