مقاله


کد مقاله : 13980704192532

عنوان مقاله : دانشگاه کارآفرین؛ آموزش عالی پایدار و منسجم اهرمی در مسیر توسعه پایدار

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 133

فایل های مقاله : 795 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین صمدی میارکلائی hossein_samadi22@yahoo.com دانش آموخته دانشجوی کارشناس ارشد
2 حمزه صمدی hamzeh.samadi@srbiau.ac.ir مدرس دکترا

چکیده مقاله

امروزه توسعه پايدار برای جوامع به آرمان و چالشی بزرگ بدل شده است، تحقق این آرمان در بخش آموزش عالی به عهده‌ دانشگاه‌ها می¬باشد، و بدون شک نقش دانشگاه در توسعه پایدار انکارناپذیر است. دراین‌بین، ظهور دانشگاه كارآفرين پاسخي به اهميت روزافزون دانش در نظام ملي و منطقه¬ايِ نوآوري و ادراك جديد از دانشگاه است؛ يعني نهادي كه عامل توسعه، انتقال دانش و فناوري، و منبع اختراعات خلاقانه به¬شمار مي¬رود، و ازلحاظ اقتصادي باصرفه است. بنابراین پژوهش حاضر باهدف تبیین و بررسی مدل دانشگاه کارآفرین در جهت دست¬یابی به توسعه پایدار، در دانشگاه¬های استان مازندران به اجرا درآمده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر ابزار گردآوری اطلاعات، توصیفی به شمار می‎رود. ابتدا پس از بررسی ادبیات نظری و انجام مصاحبه با خبرگان، پرسشنامه اولیه‎ای طراحی و شاخص¬های اساسی مدل دانشگاه کارآفرین استخراج شد. سپس به کمک تکنیک دیمتل فازی، روابط علّی میان متغیرها بررسی و درنهایت جهت طراحی الگو ساختاری تحقیق از رهیافت مدل¬سازی¬ساختاری¬تفسیری مبتنی بر دیمتل-فازی (FDISM) استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان شاخص¬های موردبررسی پنج متغیر نقش علّی و پنج متغیر نیز نقش معلولی دارند، یافته¬های تکنیک وزن¬دهی فازی نشان داد، از میان شاخص¬های موردبررسی، شاخص چشم¬انداز، مأموریت و استراتژی در دانشگاه دارای بیشترین وزن و اهمیت است. هم¬چنین رهیافت FDISM نشان داد که متغیرها در هفت سطح طبقه¬بندی شدند، که دراین‌بین متغیر چشم¬انداز، مأموریت و استراتژی در دانشگاه، رهبری در دانشگاه و ساختار و طرح سازمانی در دانشگاه به‌عنوان عوامل زیربنایی و داراي قدرت نفوذ بیشتری هستند.