• صفحه اصلی
  • مدل شبکه توسعه فناوری در وب 5 بر پایه اصول توسعه فناوری نرم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991027251756 بازدید : 3779 صفحه: 42 - 52

10.52547/jstpi.20983.17.68.42

20.1001.1.17355486.1400.17.68.6.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط