مدير مسئول

دکتر حبیب الله اصغری استاد
h.asghari@gmail.com دکترا

سردبیر

دکتر جعفر توفیقی استاد
دکترا

هیئت تحریریه

جعفر توفیقی استاد
دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
قاسم مصلحی استاد
دکترا
دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی کریمیان اقبال دانشیار
دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
مهدی کشمیری استاد
دکترا
دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد صالح اولیاء استاد
دکترا
دانشگاه یزد
علی نقی مصلح شیرازی استاد
دکترا
دانشگاه شیراز
فتانه تقی یاره دانشیار
دکترا
دانشگاه تهران
محمدجعفر صدیق دانشیار
دکترا
دانشگاه تهران
امیرحسین دوایی مرکزی استاد
دکترا
دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعلیرضا فیض‌بخش بازرگانی استاد
دکترا
دانشگاه صنعتی شریف

مدیر داخلی

بهنوش کریمی دانش آموخته
bkindangel@yahoo.com کارشناسی