• صفحه اصلی
  • بررسی ارتباط بین کارآفرینی، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397060318582164032 بازدید : 5702 صفحه: 14 - 23

10.7508/jstpi.2019.01.002

20.1001.1.17355486.1397.15.57.8.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط