لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 رضا بندریان bandarianr@ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
2 امین پژوهش جهرمی amin.pazhouhesh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
3 حمید شفیع زاده Shafizadeh11@gmail.com دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا
4 مهدی ثقفی m.s_accountant@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
5 عاطیه صفردوست atiyeh.safardoust@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی دانشجو دکترا
6 یاسر قاسمی نژاد yaserghn@gmail.com دانشگاه جامع امام حسین استاد دکترا
7 محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
8 علیرضا عالی پور alipoor.alireza@yahoo.com دانشگاه علوم دریایی استاد دکترا
9 علی داوری ali_davari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
10 حسنعلی آقاجانی aghajani@umz.ac.ir استاد دکترا
11 عباس خمسه khamseh1349@gmail.com گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. دانشیار دکترا
12 امیررضا کنجکاو منفرد monfared@yazd.ac.ir دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد دانشیار دکترا
13 متین رشیدی آستانه m.managment65@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
14 محمدحسین رونقی mh_ronaghi@yahoo.com بخش مدیریت دانشگاه شیراز استادیار دکترا
15 مریم عاشوری maryam.ashoori@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
16 منصوره حورعلی hourali@yahoo.com استاد کارشناسی
17 محمد فتحیان fathian@iust.ac.ir استاد دکترا
18 غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
19 بابک شیرازی shirazi_b@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
20 علی حاجی غلام سریزدی A.hajigholam@modares.ac.ir پژوهشگر پسادکتری استاد کارشناسی ارشد
21 میثم  شیرخدایی shirkhodaie@umz.ac.ir گروه مدیریت، دانشگاه مازندران استاد دکترا
22 عباسعلی  رستگار A_rastgar@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
23 مانی  آرمان maniarman59@gmail.com دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی ارشد
24 محمد مهدی پایدار paydar@nit.ac.ir عضو هیات علمی استاد کارشناسی ارشد
25 محمد صالحی drsalehi@iausari.ac.ir دانشیار استاد دکترا
26 ایوب محمدیان mohamadian@ut.ac.ir استاد دکترا
27 اسلام ناظمی nazemi@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
28 مهدی  معینی کیا M_moeinikia@uma.ac.ir استاد دکترا
29 علی نقی مصلح شیرازی an_mosleh@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
30 ناصر سیف اللهی naser_seifollahi@yahoo.com استاد دکترا
31 رضا  عباسی r.abbasi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد دکترا
32 داوود شیخی sheikhi54@yahoo.com دانشگاه پیام نور (محل کار) استاد دکترا
33 محمدکاظم صیادی mk.sayadi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
34 احرام صفری e.safari@itrc.ac.ir استاد دکترا
35 ناصر صفایی nsafaie@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استاد دکترا
36 سیده صدیقه جلال پور Jalalpour_sedigheh@yahoo.com آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
37 مهتا میرمقتدایی mmoghtada@yahoo.com استاد دکترا
38 آفرين اخوان akhavan@sau.ac.ir دانشگاه علم وهنر دانشیار دکترا
39 مهدی  سخائی نیا sakhaei@basu.ac.ir گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان استاد دکترا
40 محمود همت فر dr.hematfar@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد استاد دکترا
41 Abdolhossein Karampour a_karampour2004@yahoo.com Malek Ashtar University of Technology دانشیار دکترا
42 Somaieh Alavi somayeh_alavi61@yahoo.com استاد دکترا
43 مهدی کاظمی Mehdykazemi@Gmail.Com shahid bahonar university of kerman دانشیار دکترا
44 جلیل  غریبی jalil_int@yahoo.com دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
45 علی کریمی خوزانی alikarimikhozani@gmail.com پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
46 زهره سبزیان پور zsabzianpour@yahoo.com دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشیار دکترا
47 محمد غفاری فرد ghaffary2@yahoo.com استاد دکترا
48 فرانک  موسوی frnkmosavi@yahoo.com 1- استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. استاد کارشناسی ارشد
49 محمد سليماني soleimani.mo@gmail.com معارف اسلامي و اقتصاد استاد دکترا
50 هادی پورشافعی pourshafei@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
51 منوچهر مکی Makky_ut@yahoo.com طبرستان چالوس استاد دکترا
52 علی دلشاد alidelshad@yazd.ac.ir دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری استادیار دکترا
53 حمید رضائی rezaei.hamid66@gmail.com ازاداسلامی واحد علی اباد کتول دانشیار دکترا
54 سعید فرجام farjamsaeid59@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
55 جواد سخدری j.sakhdari@gmail.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
56 ابوالفضل  شاه ابادی shahabadia@gmail.com دانشگاه همدان استاد دکترا
57 حسين نوروزي norouzi@khu.ac.ir خوارزمي استاد دکترا
58 رضا اسماعیل پور Esmaeilpour@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
59 الله یار بیگی فیروزی beigi.firoozi1365@gmail.com هیات علمی دانشگاه پیام نور مربی دکترا
60 Alireza Motameni ar_motameni@yahoo.com Shahid Beheshti استاد دکترا
61 جواد سلطان زاده j.soltanzadeh@umz.ac.ir استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران استادیار دکترا
62 سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir پیام نور دانشیار دکترا
63 محمدصالح اولیاء owliams@gmail.com مهندسي صنايع استاد دکترا
64 سید مهدی حسینی سرخوش hosseini777@yahoo.com مالک اشتر استاد دکترا
65 معصومه مداح masoumeh.maddah@gmail.com دانشگده مدیریت و اقتصاد دانشگاه میلان استاد دکترا
66 حسن خاکباز khakbaz@istt.ir - دانشیار دکترا
67 محمد طالقانی m.taleghani454@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد کارشناسی ارشد
68 مهرداد گودرزوند چگيني goodarzvand@iaurasht.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
69 جلال رضائي نور rezaeenoor@yahoo.com دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
70 مهسا اسدي عزيزآبادي asadi.mahsa87@gmail.com آزاد صفادشت استاد دکترا
71 مرضیه شاوردی marzieh_shaverdi@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
72 جواد سلطان زاده jsoltanzadeh@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
73 مهدی یوسفی نژاد عطاری mahdi108108@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب استاد کارشناسی
74 آرمان بهاری arman_bahari@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
75 نجف الهیاری فرد allahyar@nigeb.ac.ir عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری استاد دکترا
76 کیارش جهانپور jkiarash@yahoo.com استاد دکترا
77 عاطفه ذوالفقاری a_zolfaghari@ut.ac.ir - استاد دکترا
78 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
79 اصغر مبارک asghar_mobarak@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
80 پیمان حاجی زاده p.hajizade@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
81 حمید  هاشمی hashemihamid@yahoo.com جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
82 جعفر عباداله عموقین ebadollah2005@gmail.com دانشگاه قم استاد دکترا
83 قاسم مصلحي moslehi@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع استاد دکترا
84 اصغر آقايي aghaee_1340@yahoo.com دانشگاه علوم انتظامي دانشیار دکترا
85 حبیب ولی زاده vhvh374@yahoo.com دانشگاه میسور هندوستان استاد دکترا
86 حسن صفرلو h.safarlou@gmail.com واحد مرکز همکاری های علمی بین المللی استاد دکترا
87 اميررضا کنجکاو منفرد monfared_55@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
88 محمد حسين برخورداري sirmhb@gmail.com امیرکبیر استادیار دکترا
89 سيد علي نجومي ali.nojoumi@gmail.com وزارت بهداشت استاد دکترا
90 جليل خاوندکار khavand@iasbs.ac.ir تهران دانشیار دکترا
91 امیر محمد  فکور ثقیه amf@um.ac.ir علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
92 الهام شاهمندی dr.shahmandi@gmail.com دانشگاه آزادنجف آباد استاد دکترا
93 رویا  آل عمران aleemran@iaut.ac.ir اقتصاد مدیریت و حسابداری استاد دکترا
94 مهرداد مدهوشی mmadhoshi@yahoo.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
95 نقدعلی  علوی فرد naghdali.alavi@gmail.com فردوسي مشهد دانشیار دکترا
96 حمیدرضا  ایزدبخش h_izadbakhsh@yahoo.com خوارزمی- رشته مهندسی صنایع گرایش فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
97 داود  وحدت dvahdat@gmail.com پيام نور استادیار دکترا
98 داود کیا کجوری davoodkia@yahoo.com آزاد چالوس استاد کارشناسی ارشد
99 مهدی حمزه‌پور tasnime110@yahoo.com امام صادق (ع) استاد کارشناسی
100 علی  حاجی کتابی hajiketabi@yahoo.com علم و فرهنگ دانشیار دکترا
101 محمد مهدوی مزده mazdeh@iust.ac.ir علم و صنعت ايران استاد دکترا
102 عیسی ثمری esamari52@uma.ac.ir شهيد بهشتي استاد دکترا
103 تورج صادقی Tooraj_sadeghi@yahoo.com گروه پژوهشي بازرگاني فردوسي مشهد استاد دکترا
104 کوروس حمزه hamze@acecr.ac.ir جهاددانشگاهي دانشیار دکترا
105 مریم محمودی nmahmoodi@hotmail.com تربیت مدرس استاد کارشناسی
106 عبدالرضا میری dr.ab_miri@yahoo.com آزاد اسلامی واحد قزوین استاد دکترا
107 حامد  فضل الله تبار h.fazl@du.ac.ir علم و صنعت ايران استاد کارشناسی
108 منیره دیزجی mdizaji@yahoo.com استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، 09144037137 وmdizaji@yahoo.com وdizaji@iaut.ac.ir استاد دکترا
109 مجید محمدشفیعی ommsend@gmail.com گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
110 منصور ثابتي sabeti.mansour@gmail.com تهران جنوب استاد دکترا
111 مصطفی بختیاروند m.bakhtiarvand@qom.ac.ir دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
112 کاوه خلیلی دامغانی kaveh.khalili@gmail.com تهران جنوب استاد دکترا
113 عبدالمجيد سعادت‌نژاد a.m_saadat@yahoo.com دانشگاه آزاد- واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
114 علی توسلی Ali.tavasoli85@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
115 محسن ذبيحي جامخانه mohsenezabihi@gmail.com پردیس فارابی دانشگاه تهران استاد دکترا
116 مجتبي ناهيد mojtabanahid@alumni.ut.ac.ir دانشگاه قزوین دانش آموخته دکترا
117 احمدرضا قاسمی ghasemiahmad@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
118 محمد شاکر اردکانی Mohammad.shaker64@gmail.com دانشگاه اردکان استادیار دکترا
119 حسن دولتی hasan_savalan@yahoo.com دانشکده مدیریت استاد دکترا
120 امیرعباس مهراد mehrad.amirabbas@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران مربی دکترا
121 حسينعلي  حسن‌پور hahassan@ihu.ac.ir دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام استاد دکترا
122 ابراهیم رحیمی erahimi57@gmail.com پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان استاد دکترا
123 مهدی محمدی mohamadi.me@fc.lu.ac.ir هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) استادیار دکترا
124 خلیل نوروزی K.noruzi@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
125 مرضيه احمدي marzieh.ahmady@gmail.com استاد دکترا
126 علي فريدزاد afaridzad@yahoo.com استاد دکترا
127 ایمن  قاسمیان صاحبی iman.imanagment@yahoo.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
128 فضل اله طالبی کهدوئی talebifaz@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
129 آزاده عزیزی azizi.a2016@gmail.com استاد دکترا
130 الهام امینی elham.amini62@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی بم دانشیار دکترا
131 حميد حنيفي hanifi123@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانش آموخته دکترا
132 فاطمه پورکریم fpoorkarim@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
133 احمدعلی یزدان پناه aayazdanpanah@gmail.com گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات استاد دکترا
134 داراب احمدوند darabav@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته دکترا
135 مهین رحیم پور rahimpour.m1987@gmail.com دانشگاه مازندران بابلسر دانشیار دکترا
136 مهدی هاشمی hashemi.mehdi@yahoo.com دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دانشیار دکترا
137 احمد روشن pendar1234@gmail.com استاد دکترا
138 احسانه نظری nazari.ehsaneh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استاد دکترا
139 غلامرضا صفری parsa139192@yahoo.com دانشگاه ازاد اسلامی اسلامی واحدنورآباد ممسنی استاد دکترا
140 محمدشریف شریف‌زاده sharifsharifzadeh@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
141 محمدمهدی مهتدی mehdi.mohtadi@gmail.com مدیریت و برنامه ریزی راهبردی استاد دکترا
142 محسن رسولیان m_RSL@yahoo.com استاد دکترا
143 افشین  همتا afshin_hamta@yahoo.com دانشگاه امیرکبیر دانشیار دکترا
144 احمدرضا سنجری arsk33@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
145 محمد حسن کارگر mhkargar@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
146 مصطفی دستمردی mdastmardi@yahoo.com - استاد دکترا
147 حسین عظیمی h.azimi@znu.ac.ir عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان دانشیار دکترا
148 محمد جبرائیلی jabraily@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استاد دکترا
149 کاوه لطفی کیا lotfikia@gmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
150 محمدرضا فلاح mfallah83@gmail.com علوم انسانی استاد دکترا
151 حامد حیدری heidari@qiau.ac.ir دانشگاه علوم تحقیقات استاد دکترا
152 مصطفی کریمیان اقبال mkeghbal@yahoo.com استاد دکترا
153 حمید رضا  شاملویی shamlouei@gmail.com استاد دکترا
154 احسان سوری ehsanjij@gmail.com دانشگاه اراک استاد دکترا
155 سید امیرهادی مینوفام minoofam@naiau.ac.ir استاد دکترا
156 رضا نقی زاده rezanaghizadeh@yahoo.com استاد دکترا
157 سعید قربانی sgh14@yahoo.com دانشگاه امام خمینی استاد دکترا
158 شیوا رزاق زاده shiva.razzaghzadeh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل استاد دکترا
159 نعمت‌اله شیری nshiri82@gmail.com گروه کارآفرینی و توسعه روستایی استاد دکترا
160 محمدحسین دهقان mhdehghan2000@gmail.com استاد دکترا
161 حسن وکیلیان h.vakilian@atu.ac.ir استاد دکترا
162 ياسمن اسدي yasamanasadi@gmail.com فنی و مهندسی استاد دکترا
163 عرفان شمس shams.erfan@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
164 حامد  قادرزاده hamedar2002@yahoo.com استاد دکترا
165 محمدرضا فرقانی Forghanimohammad@yahoo.com استاد دکترا
166 حمید راشدی hrashedi@ut.ac.ir استاد دکترا
167 رضا  صالح زاده r.salehzadeh99@yahoo.com دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی استادیار دکترا
168 عبد الرئوف صمدی میبدی samadi@umz.ac.ir استاد دکترا
169 محمدعلی مصطفی‌پور Mostafapour.ma@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول استاد دکترا
170 ابراهیم عباسی abbasiebrahim2000@yahoo.com دانشیار دانشکده مالی، دانشگاه الزهرا استاد کارشناسی ارشد
171 هانیه  هوشمند eng.hooshmand@yahoo.com دانشگاه مربی کارشناسی ارشد
172 قاسم  اسلامی gh.eslami@um.ac.ir استادیار دکترا
173 مریم تقوایی یزدی m_taghvaeeyazdi@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری استاد کارشناسی
174 نجم الدین یزدی najmoddin.yazdi@sharif.edu استادیار دکترا
175 محمدرسول الماسی‌فرد Almasifard@gmail.com
176 شهاب  عاملیان shahab_amelian@yahoo.com استاد دکترا
177 هادی محمدی محمدی hm_mohamady@iauctb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار دکترا
178 وحید شرفی v.sharafi@hmu.ac.ir گروه مدیریت دانشگاه حضرت معصومه(س) استادیار دکترا
179 سید محمدجواد میرزاپور mirzapour@aut.ac.ir استادیار دکترا
180 نعمت رستمی مازوئی Nrostami60@gmail.com عضو هیا علمی استادیار دکترا
181 ابوالقاسم  علی بیکی a_alibaiky@yahoo.com استادیار دکترا
182 داوود نعمتی انارکی dna585@gmail.com
183 شهرام هاشمی نیا hashemnia_sh2877@yahoo.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
184 محسن اکبری m.akbari2036@gmail.com دانشیار دکترا
185 رضا شریعت sh_r235@yahoo.com دانش آموخته دکترا
186 حبیب‌ا...  کیانی dr.kiani90@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
187 سید مهدی خاکزادیان mehdi.khakzadian@gmail.com موسسه آموزش عالی پردیسان استاد دکترا
188 علیرضا اسفندیاری ali.isfandyari@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی علی اباد کتول استاد دکترا
189 نصراله جهانگرد jahangard@ito.gov.ir دانشیار دکترا
190 علي کريم‌زاده ميبدي 4esdc@chmail.ir امام حسين ع استاد دکترا
191 هاتف حاضری Hatef_hazeri@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
192 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
193 آرش  شاهین shahinmailbox@yahoo.com دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
194 سید مهدی حسینی مطلق motlagh@iust.ac.ir علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
195 ابراهیم تیموری Teimoury@iust.ac.ir علم و صنعت ايران دانشیار دکترا
196 رضا قاسمي يقين yaghin@aut.ac.ir استاد دکترا
197 بابك فرهنگ مقدم farhang@iust.ac.ir استاد دکترا
198 هدیه وجدانی h_vojdani@yahoo.com استاد دکترا
199 هومن  اندامی h_ha@iust.ac.ir دانشگاه ملایر استاد دکترا
200 حسام الدین  مدنی shmadani@gmail.com دانشگاه علوم و تحقيقات تهران دانشیار دکترا
201 Taybeh Abbasnejad t.abbasnejad@gmail.com University of Hormozga استادیار دکترا
202 محمد قاسمی نامقی mghn2008@yahoo.com دانشگاه پیام نور مشهد استاد دکترا
203 مهتاب پورآتشی mah.pouratashi@gmail.com موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد دکترا
204 سید رضا میرعسکری r.miraskari@gmail.com استاد دکترا
205 تست تستس gilaki@rooyesh.ir استاد کارشناسی ارشد
206 محسن شفیعی نیک آبادی mohsenshnaj@yahoo.com هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
207 یعقوب مهارتی a.khorakian@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
208 مصطفی فرخی استاد mostafafarokhy@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد دکترا
209 ابراهیم معینی ebrmoeini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
210 حسین منتی mennati_h@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استاد دکترا
211 دکتر جعفریان h.jafariani@gmail.com دانشگاه بجنورد استاد دکترا
212 سعید قانع Ghane_saeed@yahoo.com دانشگاه مسجدسلیمان استاد دکترا
213 مرضیه اسفندیاری m.esfandiari@eco.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
214 سعید گرشاسبی فخر garshasebi.saeid@yahoo.com دانشگاه تبریز استاد دکترا
215 فرشته امین famin@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
216 نجمه جوريان najmejooriyan@yahoo.com دانشگاه شهيد باهنر استاد کارشناسی ارشد
217 Seyed Hossein Siadat Siadat.hossein@gmail.com Shahid Beheshti دانشیار دکترا
218 ابوالفضل  باقری Abolfazl_ir@yahoo.com عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
219 یوسف رمضانی d.ramezani@attar.ac.ir استادیار دکترا
220 محمود دهقان نیری mdnayeri@modares.ac.ir استاد دکترا
221 حسین عموزاد خلیلی amoozad92@yahoo.com استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران استادیار دکترا
222 مجید کابلی majidkaboli@yahoo.com استاد دکترا
223 محمدرضا نظری nazari_eco@yahoo.com استاد دکترا
224 فخرالدین معروفی maroofif2900@gmail.com دانشگاه کردستان استاد کارشناسی ارشد
225 محمود مرادی m.moradi@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد دکترا
226 جلال رضائی نور j.rezaee@qom.ac.ir استادیار گروه مهندسی صنایع و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه قم استادیار دکترا
227 سهراب دل انگیزان sohrabdelangizan@gmail.com دانشگاه رازی کرمانشاه استاد دکترا
228 محسن هاشمی‌نژاد hasheminejad7@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد دکترا
229 فرزان مجیدفر farzan.majidfar@gmail.com استاد دکترا
230 محسن افصحی mohsen.afsahi@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
231 علیرضا  افشاری afshari@mshdiau.ac.ir استاد دکترا
232 مریم عاملی m.ameli@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
233 غزاله مقدم g.moghadam@in.iut.ac.ir اداره پژوهش انتقال گاز استاد دکترا
234 حسینعلی حسن پور hahassan0@yahoo.com جامع امام حسين (ع) استاد دکترا
235 حمیدرضا سلمانی مجاوری mazisalmani@yahoo.com دانشگاه علوم و تحقیقات تهران استاد دکترا
236 حجت الله حمیدی h_hamidi@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا
237 محمدرضا زاهدی zahedy182@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
238 نسرین دسترنج ndastranj@gmail.com پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
239 دکتر مهدی اجلی mehdiajalli2010@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
240 مهدی مرادی mahdimoradi.83@gmail.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
241 مسعود بنافی banafi@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشیار دکترا
242 سمیرا پور s.pour@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
243 محمد آزادنیا azadnia@itrc.ac.ir استاد دکترا
244 مصطفی مظفری m_mozafari@sbu.ac.ir استاد دکترا
245 مصطفی  جهانگیر Mjahangir@varastegan.ac.ir گروه فناوری اطلاعات سلامت استاد دکترا
246 اعظم سازور azam.sazvar@gmail.com مازندران استاد دکترا
247 علی  مهرابی amehrabk@yahoo.com استاد دکترا
248 پرویز جباری p.jabbarei@gmail.com استاد دکترا
249 محمد مقدسی m.moghadasi1364@gmail.com استاد دکترا
250 رضا حسنوی r_hosnavi@yahoo.com دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر دانشیار دکترا
251 ف اا ABD.MOUSAVI@GMAIL.COM تتت استاد کارشناسی ارشد
252 محبوبه سلیمان پورعمران m.pouromran@gmail.com دانشگاه ازاد استاد دکترا
253 محمد غفاری m_gh261@yahoo.com پردیس فارابی-دانشکده مدیریت و حسابداری استاد دکترا
254 سعید مینایی minaee@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
255 وحید خیابانی vahid.khiabani@mtsu.edu استاد دکترا
256 سيد جمال الدين  محسني زنوزي sj.mzonouzi@urmia.ac.ir اقتصاد و مدیریت استاد کارشناسی ارشد
257 حسین عباسی اسفنجانی H.abbasi@pnu.ac.ir گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران استاد دکترا
258 داریوش پورسراجیان poursarrajian@yahoo.com استاد دکترا
259 حسن  امامي haemami@sbmu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي استاد دکترا
260 حامد حیدری hamed.16633@yahoo.com استاد دکترا
261 حمید حصاری hhesariacc@yahoo.com موسسه آموزش عالی حکیمان دانشیار دکترا
262 حمیدرضا فلاح لاجیمی lajim1363@gmail.com استاد دکترا
263 سیدعلیرضا داوودی alirzd@yahoo.com دانشگاه آزاد خراسان رضوی استاد کارشناسی ارشد
264 فرنیا ضروری farnia.zaruri88@gmail.com استاد دکترا
265 علی اکبر آقاجانی aghajaniali@ut.ac.ir استاد دکترا
266 محمود باقری mahbagheri@ut.ac.ir دانشگاه لندن انگلستان استاد کارشناسی ارشد
267 سید سروش قاضی نوری ghazinoori@atu.ac.ir استاد دکترا
268 مصطفی صفدری رنجبر safdariranjbar921@atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی ارشد
269 مجید زنجیردار zanjirdar08@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی ارشد
270 محمد ارجمند m.arjmandi77@gmail.com استاد دکترا
271 محمد علی نسیمی ali_nassimi2002@yahoo.com گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، داتشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن، ایران استاد دکترا
272 محسن خلیجی khalijimohsen@gmail.com استاد دکترا
273 مهدی فاتح راد fatehrm@sharif.edu استاد دکترا
274 مجید حیدری mheydari@znu.ac.ir دنشگاه زنجان استادیار دکترا
275 لیلا آندرواژ leila.andervazh@gmail.com استاد دکترا
276 محمدجواد تقی پوریان jpouryan@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس استاد دکترا
277 عبدالله نعامی naami122@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استاد دکترا
278 فرامرز محمدی پویا muhammadipouya@basu.ac.ir استاد دکترا
279 بهناز احمدوند behnazahmadvand@gmail.com استاد دکترا
280 محسن اعظمی m.aazami2012@gmail.com استاد دکترا