لیست داوران   شماره50 سال13

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 الهام شاهمندی dr.shahmandi@gmail.com دانشگاه آزادنجف آباد استاد دکترا
2 محمد قاسمی نامقی mghn2008@yahoo.com دانشگاه پیام نور مشهد استاد دکترا
3 محمد صالحی drsalehi@iausari.ac.ir دانشیار استاد دکترا
4 هدیه وجدانی h_vojdani@yahoo.com استاد دکترا
5 سید مهدی حسینی سرخوش hosseini777@yahoo.com مالک اشتر استاد دکترا
6 حمید شفیع زاده Shafizadeh11@gmail.com دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا
7 حبیب ولی زاده vhvh374@yahoo.com دانشگاه میسور هندوستان استاد دکترا
8 یاسر قاسمی نژاد yaserghn@gmail.com دانشگاه جامع امام حسین استاد دکترا
9 حسام الدین  مدنی shmadani@gmail.com دانشگاه علوم و تحقيقات تهران دانشیار دکترا
10 رضا بندریان bandarianr@ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
11 مهرداد گودرزوند چگيني goodarzvand@iaurasht.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
12 هومن  اندامی h_ha@iust.ac.ir دانشگاه ملایر استاد دکترا
13 ابوالفضل  شاه ابادی shahabadia@gmail.com دانشگاه همدان استاد دکترا
14 محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
15 جواد سلطان زاده jsoltanzadeh@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
16 سیده صدیقه جلال پور Jalalpour_sedigheh@yahoo.com آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
17 مجید محمدشفیعی ommsend@gmail.com گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
18 Taybeh Abbasnejad t.abbasnejad@gmail.com University of Hormozga استادیار دکترا