مقاله


کد مقاله : 139305221516451699

عنوان مقاله : عوامل موثر بر توليد صنايع با فناوري برتر در اقتصاد دانش محور (رهيافت panel data به روش GLS)

نشریه شماره : 33 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 1173

فایل های مقاله : 12.06 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح اله شهنازی rshahnazi@shirazu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

صنايع و خدمات با فناوري برتر به عنوان بخش محوري اقتصادهاي دانش‌محور محسوب شده و يکي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي سنجش درجه دانش‌محور شدن يک اقتصاد مي‌باشند. در اين تحقيق سعي شده تا مباني و شاخص‌هاي صنايع با فناوري برتر معرفي شده و تأثير متغيرهاي پايه‌اي اقتصاد دانش‌محور يعني فناوري اطلاعات و ارتباطات، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و آموزش بر توليد صنايع با فناوري برتر بررسي و تحليل شود. جهت آزمون تأثير متغيرهاي پايه‌اي اقتصاد دانش‌محور بر توسعه صنايع با فناوري برتر با توجه به چارچوب لايه‌هاي اقتصاد دانش‌محور يک مدل کاب داگلاس طراحي شده است. اين مدل براي 48 کشور جهان طي سال‌هاي 2007-2000 با استفاده از رهيافت Panel Data به روش GLS برآورد شده است. نتايج بخش تجزيه و تحليل مقاله بيانگر اثرات مثبت و معنادار فناوري اطلاعات و ارتباطات، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بر صنايع با فناوري برتر و تأثير مثبت ولي در سطح اطمينان کمتر آموزش بر صنايع با فناوري برتر است. همچنين از آنجا كه مدل مورد بررسي به صورت لگاريتمي است، ضرايب هر يك از متغيرها بيانگر کشش توليد صنايع با فناوري بالا به متغيرهاي مستقل است که نتايج برآورد شده براي کشش‌ها نشان مي‌دهد افزايش يك درصد هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، هزينه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش به ترتيب موجب 48/0، 68/0 و 29/0 درصد افزايش در توليد صنايع با فناوري برتر مي‌شود.