مقاله


کد مقاله : 139305281356131754

عنوان مقاله : نگاهی به طرح حمایت از گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و برخی کاستی های اجرای آن

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1389

مشاهده شده : 1204

فایل های مقاله : 147 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داوود وحدت Vahdat@pnu.ac.ir - -
2 علیرضا داداشی ardadashi51@yahoo.com مدرس دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

درصد قابل توجهی از جمعیت در سن اشتغال کشور به شکل آشکار و پنهان بیکار هستند. راه حل چیست؟ در کشور های مختلف برای حل معضلی از این دست راه حل های مختلفی اندیشیده شده که تعدادی از آنها عبارتند از: استفاده از توانایی های بالقوه جامعه و اقتصاد و به فعلیت رسانیدن آنها و حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده، اعطای بیمه بیکاری، حمایت از تولیدکنندگان کوچک از طریق خرید محصولات تولیدی آنها و کمک به احداث و راه اندازی واحدهای خدماتی و تولیدی نیازمند سرمایه کم و تشویق به تولید فکر از طریق خرید فکرهای جدید برای کمک به کسانی که توانایی فکر دارند ولی توان تولید و کار خدماتی ندارند. در ایران، آنچه از سال 1384 در دولت نهم به عنوان راه حل اتخاذ شده، توسعه بنگاه های کوچک زودبازده و افزایش حمایت از آنها برای گسترش دامنه فعالیت باهدف کاهش میزان بیکاری بوده است. طیف موافقان و مخالفان نظرات متعددی در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت احتمالی آن ارائه نموده اند. از آنجا که این طرح در ابتدای مسیر قرار دارد، عمده این صاحب نظران نیز ، نظرات خود را بر اساس شناخت نسبی از اجرای این طرح در سایر کشورها به دست آورده اند. هدف ما ارائه شناختی از این نوع بنگاهها ، نتایج حمایت های انجام گرفته و در نهایت برخی نواقص و ضعفهای عملکردی در این خصوص است. ادبیات موضوع هم بررسی خواهد شد. نهایتاً پیشرفت های آینده و تقویت زیر ساخت های قانونی و مالی در ایران می تواند منجر به موفقیت قابل توجهی در این برنامه شود. با امید به این که کمکی باشد به رفع کاستی ها و ارتقاء کیفی این طرح.