مقاله


کد مقاله : 13930618114591883

عنوان مقاله : ارزيابي توانايي پارك‌هاي علم و فناوري با استفاده از الگوريتم ابتكاري تركيبي

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1385

مشاهده شده : 1438

فایل های مقاله : 219 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود رشیدی نژاد mrashidinejad@yahoo.co.uk - -
2 زهره شریف زاده کرمانی sharifzadeh@msp.ir - -

چکیده مقاله

اين مقاله به معرفي يك روش عمومي در خصوص تصميم‌سازي به منظور ارزيابي و مقايسه توانايي پارك‌هاي علم و فنا‌وري مي‌پردازد. عمده‌ترين مسأله در اين باب مقايسه و ارزيابي عواملي از جمله موفقيت و مخاطره در خصوص پارك‌هاي علم و فناوري است. بر اين اساس كليه مفاهيم مربوط به مدل‌سازي در راستاي تصميم‌سازي به شناخت تمامي عوامل توانايي و معرفي مدل رياضي به منظور توصيف و يا تجويز بهترين گزينه معطوف مي‌شود. در نهايت روش پيشنهادي تركيبي از يافته‌ها و مفروضات كيفي و كمّي‌سازي آنها به كمك منطق فازي و روش‌هاي مدل‌سازي كمّي رياضي خواهد بود.