مقاله


کد مقاله : 139306221444101909

عنوان مقاله : شاخص هاي ارزيابي شركتهاي مستقر در مركز رشد

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1384

مشاهده شده : 920

فایل های مقاله : 217 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فضل اله ادیب نیا FADIB@yazduni.ac.ir - -
2 محمد رضا حسینی m_h@yahoo.com - -

چکیده مقاله

وظيفه اصلي مركز رشد حمايت از شركتهاي فناور نوپاي مستقر در آن است. به نحوي كه اين شركتها به شركتهاي موفق و رشديافته تبديل شده و قادر باشند حمايتها و خدمات دريافت كرده از مركز رشد را به آن برگردانند. بنابراين يكي از فعاليتهاي ضروري يك مركز رشد، ارزيابي صحيح و مستمر مؤسسات مستقر در آن مركز ميباشد. اهداف اصلي ارزيابي شركتها، ايجاد انگيزه در آنها جهت موفقيت بيشتر و شناسايي شركتهاي موفق است. تلاش و تخصص دو عامل مؤثر در موفقيت يك شركت هستند. هر چند كه موفقيت يك معيار فازي و نسبي است و در طول زمان قابل كسب و تشخيص ميباشد.