مقاله


کد مقاله : 139509031550584033(DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.005)

عنوان مقاله : تاثیر فشارهای محیطی بر عملکرد سازمان با تاکید بر انتخاب فناوری سبز (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط تولید رنگ شیمیایی)

نشریه شماره : 49 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 1992

فایل های مقاله : 655 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید عزیزمحمدلو azizmohammadlou@SOC.ikiu.ac.ir استادیار دکترا
2 سپیده محمدنژاد مدردی en.mohamadnejad71@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

عملکرد سازمانها یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی موفقیت آنها به شمار می رود. با توجه به اینکه در دهه های اخیر نگرانی ها نسبت به محیط زیست افزایش یافته، شرکت های کوچک و متوسط باید روشهایی به کار گیرند تا عملکرد خود در این حوزه را بهبود بخشند. یکی از این روشها، انتخاب و به کارگیری فناوری سبز می باشد. این مفهوم، در سال های اخیر بسیار گسترش پیدا کرده و سازمان های بسیاری از آن به عنوان استراتژی زیست محیطی استفاده کرده اند. جدید می باشد با توجه به اینکه مهم ترین مساله برای هر سازمان، ارتقای درآمد و سودآوری می باشد، فناوری سبز، با کاهش مصرف انرژی، کاهش اتلاف و افزایش بازده، می تواند گام مهمی در این راستا بردارد. اين پژوهش با هدف بررسي تاثیر فشارهای محیطی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با تاکید بر انتخاب فناوری سبز انجام يافته است. داده ها از طریق پرسشنامه و نمونه 75 تایی از مدیران صنایع تولید رنگ شیمیایی جمع آوری شده است. برای آزمون مدل مفهومی از روش مدلسازي معادلات ساختاري بر پایه روش کمترین مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، شرایط کلان بیشترین تاثیر را بر انتخاب فناوری سبز دارد و بهبود عملکرد زیست محیطی منجر به ارتقای عملکرد سازمان می شود. پیش بینی می شود با افزایش فشار شرایط کلان و حمایت دولت، صنایع گرایش بیشتری برای انتخاب فناوری سبز نشان دهند.