مقاله


کد مقاله : 139703111921112517

عنوان مقاله : ارائه روشی جهت شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های فرایند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران با استفاده از روش ترکیبی ANP-DEMATEL

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 604

فایل های مقاله : 673 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید قاسم سلیمی زاویه sg.salimi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 رکسانا فکری r.fekri@pnu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

ریسک‌های بسیاری در فرایند توسعه محصول جدید در تمام صنایع به‌طور ذاتی وجود دارد. از این‌رو درک، شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌ها از اهمیتی راهبردی برای شرکت‌ها برخوردار است. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌‌ها در فرایند توسعه محصول جدید در صنایع خودرو‌سازی ایران می‌باشد. در این‌ راستا، براساس ادبیات پژوهش و مصاحبه‌‌‌های تخصصی انجام‌شده با خبرگان، شاخص‌‌های اصلی ایجاد ریسک در توسعه ‌محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران شناسایی شدند. با توجه به اینکه میان معیار‌ها و زیرمعیار‌ها رابطه وجود دارد، از تکنیک دیماتل برای شناسایی الگوی روابط استفاده‌شده و با در نظر گرفتن معیارها شبکه روابط شناسایی شد. در نهایت با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP) و با بکارگیری نرم‌افزار سوپردسیژن، رتبه‌‌بندی معیارها و زیرمعیارها به‌دست آمد. نتیجه حاصل از تکنیک‌های به‌کار گرفته شده ‌حاکی ‌از این است که ریسک سازمانی از بیشترین اهمیت در مدیریت ریسک فرایند توسعه محصول جدید صنعت خودرو کشور برخودار بوده و ریسک فنی‌کمترین اهمیت را دارا می‌باشد. از طرفی زیرمعیار برنامه‌ریزی نادرست منابع، دارای بالاترین اهمیت و زیرمعیار فقدان ارتباطات کافی دارای کمترین اهمیت در صنایع خودروسازی ایران می‌‌باشد.