مقاله


کد مقاله : 13970922166182

عنوان مقاله : شناسايي عوامل مؤثر بر يادگيري فناوري در كشورهاي در حال توسعه

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 1095

فایل های مقاله : 476 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسرین دسترنج dastranj_n@itrc.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

يادگيري فناورانه به‌عنوان روشي درون‌زا براي ايجاد قابليت‌هاي فناورانه در كشورهاي در حال توسعه تعريف مي‌شود كه بيانگر توانايي يك سازمان براي استفاده مؤثر از فناوري، جذب و سازگاري فناوري‌هاي بیرونی و ايجاد فناوري‌هاي جديد در طول زمان همراه پاسخ به تغييرات محيطي است. سه ويژگي مهم يادگيري فناوري شامل تغيير فناورانه تدريجي، انتشار بين‌المللي فناوري و تلاش‌هاي فناورانه بومي مي‌باشد. در این پژوهش عوامل مؤثر بر یادگیری فناوري شناسايي شده‌اند. براي استخراج این عوامل از روش فراتركيب یا متاسنتز استفاده شده است که در آن یافته‌های حاصل از سایر مطالعات کیفی تفسیر و با هم ترکیب می‌شوند تا به سطح مفهومی جدیدی در پاسخ به سؤال پژوهش دست یابیم. اين روش در چهار گام اصلي جمع‌آوري و بررسي يافته‌ها؛ شناسايي ارتباطات ميان بررسي‌هاي انجام‌شده و خلاصه‌سازي نتايج؛ تفسير و ترجمه؛ و ارائه نتايج تلفيق‌هاي به‌عمل آمده به كار گرفته شده است. بدین ترتیب با مطالعات انجام‌شده، دو مؤلفه اصلی مشتمل بر قابليت‌هاي فناورانه (ظرفيت جذب) و راهبرد همپایی به‌عنوان مؤلفه‌های کلیدی معرفي شده‌اند. سپس با تحلیل مؤلفه‌ها، اجزای اصلی هریک شناسایی و مدلسازي شده‌اند. قابلیت‌ها با مجموعه‌ای از عوامل شناسایی شده‌اند که تحت عنوان عوامل بنگاهی (شامل دانش داخلی کارکنان، راهبردهای سازمانی و سطح قابلیت‌های فناورانه)، عوامل ملی (شامل شرایط بازار و فضای رقابتی، فرهنگ و آموزش عمومی، سیاست‌ها و قوانین و زیرساخت فنی) و عوامل جهانی (شامل سیال‌بودن، تعدد نوآوری‌ها و پیچیدگی فناوری‌ها) دسته‌بندی شده‌اند. سطح قابلیت‌های مذکور تعیین‌کننده راهبرد همپایی خواهد بود. شناخت این عوامل کمک می‌کند که با تمرکز بر آنها، سرعت و قدرت یادگیری فناوري در بنگاه‌ها و صنايع كشورهاي در حال توسعه به نحو مطلوبی تحت تأثیر قرار گيرد. توجه به ایجاد قابلیت‌های فناورانه و ظرفیت جذب در سطح بنگاه‌های داخلی با هدف ارتقای بومی‌سازی فناوری، انتخاب روش مناسب برای کسب فناوری در راستای تشویق یادگیری و کسب مهارت‌های جدید، و همچنين توجه به توسعه قابلیت‌های مکمل منجر به توسعه يادگيري فناوري و موفقيت طرح‌هاي فناورانه در كشور خواهد شد.