مقاله


کد مقاله : 13970922166182

عنوان مقاله : شناسايي عوامل موثر بر يادگيري فناوري در كشورهاي در حال توسعه

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 188

فایل های مقاله : 476 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسرین دسترنج dastranj_n@itrc.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

يادگيري فناورانه به عنوان روشي درونزا براي ايجاد قابليتهاي فناورانه در كشورهاي در حال توسعه تعريف مي¬شود كه بيانگر توانايي يك سازمان براي استفاده موثر از فناوري، جذب و سازگاري فناوريهاي بیرونی و ايجاد فناوريهاي جديد در طول زمان همراه پاسخ به تغييرات محيطي است. سه ويژگي مهم يادگيري فناوري شامل تغيير فناورانه تدريجي، انتشار بين المللي فناوري و تلاشهاي فناورانه بومي مي¬باشد. در این پژوهش عوامل موثر بر یادگیری فناوري شناسايي شده¬اند. با مطالعات انجام شده، دو مولفه اصلی مشتمل بر قابليتهاي فناورانه (ظرفيت جذب) و راهبرد همپایی به عنوان مولفه¬های کلیدی معرفي شده اند. سپس با تحلیل مولفه¬ها، اجزای اصلی هریک شناسایی و مدلسازي شده¬اند. قابلیتها با مجموعه¬ای از عوامل شناسایی شده¬اند که تحت عنوان عوامل بنگاهی (شامل دانش داخلی کارکنان، راهبردهای سازمانی و سطح قابلیتهای فناورانه)، عوامل ملی (شامل شرایط بازار و فضای رقابتی، فرهنگ و آموزش عمومی، سیاستها و قوانین و زیرساخت فنی) و عوامل جهانی (شامل سیال بودن، تعدد نوآوریها و پیچیدگی فناوریها) دسته¬بندی شده¬اند. سطح قابلیتهای مذکور تعیین¬کننده راهبرد همپایی خواهد بود. شناخت این عوامل کمک می¬کند که با تمرکز بر آنها، سرعت و قدرت یادگیری فناوري در بنگاه¬ها و صنايع كشورهاي در حال توسعه به نحو مطلوبی تحت تاثیر قرار گيرد. توجه به ایجاد قابلیتهای فناورانه و ظرفیت جذب در سطح بنگاههای داخلی با هدف ارتقای بومی¬سازی فناوری، انتخاب روش مناسب برای کسب فناوری در راستای تشویق یادگیری و کسب مهارتهای جدید، و همچنين توجه به توسعه قابلیتهای مکمل منجر به توسعه يادگيري فناوري و موفقيت طرحهاي فناورانه در كشور خواهد شد.