مقاله


کد مقاله : 13980227179476

عنوان مقاله : بررسی تأثیر رایانش ابری بر سیستم سلامت الکترونیک

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 113

فایل های مقاله : 522 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن قره خانی mohsen.gharakhani@iranian.ac.ir استاد دکترا
2 سیده ام سلمه پورهاشمی 1pourhashemi1986@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

رایانش ابری به عنوان یک پارادایم جدید برای میزبانی و ارائه خدمات از طریق اینترنت مطرح گردید. رایانش ابری می تواند مزایای متعددی برای سازمان¬ها شامل کاهش هزینه و انعطاف پذیری داشته باشد. با این حال انتقال از سیستم موجود بر بستررایانش ابری کار ساده¬ای نیست، زیرا به عوامل متعددی وابسته است. این پژوهش کاربردی است و هدف اصلی آن بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم سلامت الکترونیک مبتنی بررایانش ابری در تعدادی از بیمارستان¬های دولتی درسطح شهرتهران است. در این مطالعه به تجزیه و تحلیل مسیر با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی(AHP) و حداقل مربعات جزیی(PLS) به درک عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری در سیستم سلامت الکترونیک ازدیدگاه کارکنان IT پرداخته شد. با بررسی ادبیات موضوع بر مبنای مدل فناوری، سازمان، محیط و تئوری انتشارنوآوری، 4عامل اصلی و 17زیر معیار شناسایی شد. این عوامل وزیر معیارها با توجه به نظرات متخصصین، اساتیددانشگاهی و کارشناسان فناوری اطلاعات و سلامت بر اساس فرایندتحلیل سلسله مراتبی و روش حداقل مربعات جزئی مشخص گردید. نتایج نشان داد هنگام اتخاذ سیستم سلامت الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری عوامل محیطی همچون قوانین و مقررات، فشاررقابتی، فشارتجاری و ساختارسازمانی و عوامل فناوری همچون دسترسی، قابلیت اطمینان، امنیت، حریم خصوصی و اعتماد به عنوان اهداف سازمانی هنگام اتخاذ فناوری رایانش ابری باید در نظرگرفته شود. نتایج این پژوهش می¬تواند تأثیر زیادی بر سازمان¬هایی همچون سازمان بهداشت و درمان که نگران این موضوع هستند داشته باشد.