مقاله


کد مقاله : 13980229179518

عنوان مقاله : بررسی و نقش رایانش ابری در شرکت‌های دانش بنیان ایران

نشریه شماره : 62 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 165

فایل های مقاله : 397 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 خاطره اسمعیلی رنجبر khatere_esmaeeli@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مژده سلاجقه msalajgh@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

چکیده رایانش ابری به عنوان یکی از مهم¬ترین موضوعات مورد بحث در میان شرکت‌های فناوری اطلاعات مطرح است. شرکت‌های کوچک و متوسط با بودجه کم و نیروی انسانی محدود یکی از گروه های عمده¬ای هستند که تمایل به استفاده از رایانش ابری برای دست یافتن به مزایای این تکنولوژی دارند. فاکتورهای متعددی تطابق این شرکت‌ها با ابر را تحت تاثیر قرار می¬دهند. قبل از تصمیم گیری برای تطابق شرکت‌ها با ابرابتدا باید این فاکتورها ارزیابی شوند. هدف این تحقیق تشخیص این فاکتورها و رتبه¬بندی آنهاست. اینکه هر فاکتور چه میزان تاثیرگذاری را در تطابق شرکت‌های کوچک و متوسط با ابر را دارد. بر همین اساس با توجه به دو تئوری معروف اشاعه نوآوری (DOI) و تئوری تکنولوژی و سازمان و محیط(TOE). براساس مطالعات گذشته، مدل مفهومی با دوازده فاکتور ارائه شد که داده¬ها توسط پرسشنامه از 59شرکت دانش بنیان جمع آوری شد. که تمامی این شرکت‌های کوچک و متوسط در شرکت¬های دانش بنیان قرار داشتند. 59 متخصص یا تصمیم¬گیرنده فناوری اطلاعات شرکت‌ها به پرسشنامه¬ها پاسخ دادند. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS ویراست 23، MINITAB ویراست 17 و EXCEL ویراست 2013 استفاده شده است. به طور خلاصه نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که نوآوری تصمیم گیرندگان فناوری اطلاعات و نیاز بیشترین تاثیر را در تطابق این شرکت‌ها با ابر دارند.