• صفحه اصلی
  • نقش مدیریت خلاقیت و نوآوری و دیده بانی فناوری در شرایط کسب و کار ناپایدار و بقای بلند مدت سازمان ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305251347351716 بازدید : 6726 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.17355486.1391.8.31.4.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط