• صفحه اصلی
  • بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950921114484162 بازدید : 3582 صفحه: 51 - 62

10.7508/jstpi.2017.02.006

20.1001.1.17355486.1396.13.50.4.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط