• صفحه اصلی
  • شناسایی مخاطرات پروژه های نفتی بر اساس استاندارد PMBOK و رتبه بندی آن ها با رویکرد AHP و TOPSIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب، پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت نفت ستاره خلیج فارس)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951123757544959 بازدید : 4009 صفحه: 41 - 50

10.7508/jstpi.2017.02.005

20.1001.1.17355486.1396.13.50.8.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط