• صفحه اصلی
  • بررسی موانع تجارت الکترونیک همراه با استفاده از مدلسازی ساختاری- تفسیری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990727250227 بازدید : 400 صفحه: 64 - 69

10.52547/jstpi.20959.18.69.64

20.1001.1.17355486.1400.18.69.2.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط