• صفحه اصلی
  • شناسایی کاربردهای اینترنت‌اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد و جاذبه‌های گردشگری: یک مرور سیستماتیک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990825250758 بازدید : 383 صفحه: 21 - 33

10.52547/jstpi.20966.18.69.21

20.1001.1.17355486.1400.18.69.10.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط