• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر حمایت های مالی دولت بر نوآوری شرکت های دانش بنیان: مبتنی بر داده های پیمایش نوآوری ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990829250824 بازدید : 148 صفحه: 30 - 40

نوع مقاله: پژوهشی