• صفحه اصلی
  • چارچوب ارزیابی زیست بوم کسب وکار های نوپا( مورد مطالعه: زیست بوم استان بوشهر)
کد مقاله : 14000308273622 بازدید : 80 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی