• صفحه اصلی
  • چارچوب ارزیابی زیست بوم کسب وکار های نوپا( مورد مطالعه: زیست بوم استان بوشهر)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000308273622 بازدید : 420 صفحه: 12 - 22

10.52547/jstpi.21020.18.70.12

20.1001.1.17355486.1401.18.70.5.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط