• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی کارآفرینی سالمندی با رویکرد ساختاری تفسیری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000427274281 بازدید : 4223 صفحه: 61 - 65

10.52547/jstpi.21040.18.71.61

20.1001.1.17355486.1401.18.71.5.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط