• صفحه اصلی
  • سیاست¬گذاری توسعه نوآوری باز: الزاماتی برای ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400072531842 بازدید : 2114 صفحه: 33 - 42

10.52547/jstpi.31842.18.71.33

20.1001.1.17355486.1401.18.71.7.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط