لیست داوران   شماره52 سال13

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 جليل خاوندکار khavand@iasbs.ac.ir تهران دانشیار دکترا
2 رضا  عباسی r.abbasi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد دکترا
3 کیارش جهانپور jkiarash@yahoo.com استاد دکترا
4 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
5 غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
6 مهرداد گودرزوند چگيني goodarzvand@iaurasht.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
7 نجف الهیاری فرد allahyar@nigeb.ac.ir عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری استاد دکترا
8 سيد علي نجومي ali.nojoumi@gmail.com وزارت بهداشت استاد دکترا
9 امین پژوهش جهرمی amin.pazhouhesh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
10 تست تستس gilaki@rooyesh.ir استاد کارشناسی ارشد
11 محسن ذبيحي جامخانه mohsenezabihi@gmail.com پردیس فارابی دانشگاه تهران استاد دکترا
12 نقدعلی  علوی فرد naghdali.alavi@gmail.com فردوسي مشهد دانشیار دکترا
13 حسنعلی آقاجانی aghajani@umz.ac.ir استاد دکترا
14 حمید شفیع زاده Shafizadeh11@gmail.com دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا