فهرست داوران   شماره52 سال13

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 جليل خاوندکار تهران دانشیار دکترا
2 رضا  عباسی دانشگاه شاهد استاد دکترا
3 کیارش جهانپور استاد دکترا
4 غلامرضا ملک زاده علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
5 غلامرضا ملک زاده هیات علمی استاد دکترا
6 مهرداد گودرزوند چگيني دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
7 نجف الهیاری فرد عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری استاد دکترا
8 سيد علي نجومي وزارت بهداشت استاد دکترا
9 امین پژوهش جهرمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
10 تست تستس استاد کارشناسی ارشد
11 محسن ذبيحي جامخانه پردیس فارابی دانشگاه تهران استاد دکترا
12 نقدعلی  علوی فرد استادیارمعلم فرهنگیان دانشجو دکترا
13 حسنعلی آقاجانی استاد دکترا
14 حمید شفیع زاده دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا