مقاله


کد مقاله : 139305131613321678

عنوان مقاله : رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر پذيرش تدارکات الکترونيکي در سازمان به روش آماري و تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي بررسي موردي شرکت راه آهن ج.ا.ا.

نشریه شماره : 36 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 1287

فایل های مقاله : 884 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزانه پورکیانی Faraneh.pourkiani@gmail.com - -
2 داوود وحدت Vahdat@pnu.ac.ir - -
3 رضا عسکری مقدم askari@pnu.ac.ir - -
4 اسلام ناظمی eslam.nazemi@yahoo.com - -
5 علیرضا داداشی ardadashi51@yahoo.com مدرس دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از تهيه اين مقاله، رتبه‌بندي و تعيين درجه اهميت عوامل مؤثر بر پياده‌سازي تدارکات الکترونيک در سازمان‌ها (بررسي موردي راه آهن ج.ا.ا) به دو روش تجزيه و تحليل متفاوت مي‌باشد. براي رتبه‌بندي از روش آماري آزمون فريدمن و آزمون کروسکال-واليس (آزمون H) و همچنين از تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) استفاده شده است. دو نوع پرسشنامه ليکرت و AHP در اين تحقيق طراحي گرديده است، پرسشنامه ليکرت توسط97 نفر از کارشناسان، مديران و مديران ارشد شرکت راه آهن که حدود 70% آنها داراي مدرک تحصيلي ليسانس و حدود 19% داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس هستند، تکميل شده است. نتايج روش آماري حاکي از اين است كه عامل «سازمان» با درجه 0585/4 ، «فناوري» با درجه7807/3 و «محيط» با درجه 6968/3 ، سه اولويت اول در بين عوامل مؤثر در پذيرش تدارکات الکترونيکي در شرکت راه آهن ج.ا.ا مي‌باشند. پرسشنامه AHP توسط 24 نفر از مديران و مديران ارشد شرکت راه‌آهن تکميل گرديده است که در تحليل سلسله مراتبي (AHP) نيز «سازمان»، «فناوري» و «محيط» به ترتيب با 389/0 ، 378/0 و 233/0 رتبه‌هاي اول تا سوم از بين عوامل مؤثر در پذيرش تدارکات الکترونيکي در شرکت راه آهن ج.ا.ا را دارند. بنابراين نتايج هر دو روش به کار رفته در اين تحقيق يكسان و حاکي از اين است كه مؤثرترين فاکتور در پذيرش تدارکات الکترونيکي در شرکت راه آهن ج.ا.ا عامل سازمان است و فناوري و محيط در اولويت دوم و سوم قرار دارند.