مقاله


کد مقاله : 13930513161421679

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان

نشریه شماره : 36 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 1692

فایل های مقاله : 586 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا عليپور شيرسوار Alipour@iaurasht.ac.ir - -
2 عفت مرزبان مقدم az_ma1139@yahoo.com - -

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان است. كارآفريني، فراينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي‌گردد که عبارت اسـت از فراينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها. با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی مي‌باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان تشکیل مي‌دهد که در سال 1391، از بين 207 مدیر شرکت‌هاي تولیدی، 119 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌هاي هوش سازمانی آلبرخت و کارآفرینی رابینزاستفاده شد، پس از تأیید سنجش روایی پرسشنامه‌ها از طریق روش محتوایی و پایایی، از طریق آلفای کرونباخ (87/0= α)، اطلاعات به دست آمده با انجام محاسبات آماری توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین تک‌تک مؤلفه‌هاي هوش سازمانی (بينش راهبردي، سرنوشت مشترك، تمايل به تغيير، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، كاربرد دانش و فشار عملكرد) با مؤلفه‌هاي کارآفرینی (خلاقیت، ریسک‌پذیری، استقلال طلبی، انگیزش، عزم و اراده، اعتقاد به مقدسات) رابطه معنا داری وجود دارد. به نظر مي‌رسد برای توسعه شرکت‌هاي تولیدی علاوه بر ارتقاء ابزارهای هوشمند تولیدی و توجه به فناوری باید سعی در ایجاد تعامل بین نیروی انسانی (به عنوان سرمایه‌هاي هوش سازمانی) و ابزار هوشمند شود.