مقاله


کد مقاله : 139305281123211749

عنوان مقاله : نقش به‌کارگيري سيستم مديريت فرايند کسب و کار در بهبود عملکرد سازمان‌ها

نشریه شماره : 26 فصل بهار 1390

مشاهده شده : 1769

فایل های مقاله : 405 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین صفرزاده hr.safarzadeh@gmail.com استادیار دکترا
2 معصومه قریشی m.ghorashi@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه فرایندهای کسب ‌و کار، کلید موفقیت هر سازمان می‌باشند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرایند کسب و کار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است، و سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرایند کسب و کار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. مدیریت فرایند کسب و کار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان‌ها، روشی یکپارچه و نظام‌مند را برای طراحی، اجرا و مدیریت فرایندهای کسب و کار سازمان‌ها ارائه می‌نماید. در هر یک از فرایندها، افراد و سامانه‌ها نقش دارند. با توجه به اینکه سیستم مدیریت فرایند کسب و کار، بستری را فراهم می‌آورد تا انجام کلیه فرایندها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه راه‌ها در حال منتهی‌شدن به سیستم مدیریت فرایند کسب و کار به‌عنوان هسته اصلی سیستم‌های سازمانی جهت بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌باشد. در این مقاله انواع داده‌های مربوط به یک فرایند عنوان شده و سپس یک مدل یکپارچه برای هماهنگی این داده‌ها با مدیریت فرایند کسب و کار، بیان می‌گردد، پس از آن سیستم مدیریت فرایند کسب و کار معرفی می‌گردد. در نهایت به بررسی همسوسازی مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت استراتژیک پرداخته می‌شود، زیرا که تدوین استراتژی مناسب و مهم‌تر از همه پیاده‌سازی مطلوب آن با استفاده از مدیریت فرایند باعث بهبود عملکرد و ارتقا اثربخشی سازمان شده و رضایت ذینفعان را سبب می‌گردد.