مقاله


کد مقاله : 1393052892791736

عنوان مقاله : بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1390

مشاهده شده : 1200

فایل های مقاله : 167 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد میرکمالی mkamali@ut.ac.ir استاد دکترا
2 زینب ایزدیان zeinab.izadian@gmail.com مدرس دانشجوی دکترا
3 هادی مصدق hadimosadegh@gmail.com - دکترا

چکیده مقاله

در اقتصاد معاصر، دانش، پایه و اساس رقابت سازمانی است از این رو شرکت¬های مختلف به ویژه شرکت¬های کوچک و متوسط برای حفظ بقا و موفقیت خود باید وضعیت روشنی از جریان دانش در سازمان خود داشته باشند تا بتوانند آن را به درستی مدیریت کنند. هدف از انجام این پژوهش ترسیم وضعیت روشنی از چگونگی به کارگیری استراتژی¬های مدیریت دانش شرکت¬های مستقر در شهرک علمی¬تحقیقاتی اصفهان است. بدین منظور 98 شرکت به روش نمونه¬گیری ساده انتخاب شد و پرسشنامه 47 سؤالی شامل 4 استراتژی کاربرد دانش، انتقال دانش، دانش سازمانی و تولید و توسعه، در بین مدیران آن¬ها توزیع گردید. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی (فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد) استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استراتژی غالب مدیریت دانش شرکت ¬های شهرک در زمینه کاربرد دانش، استراتژی انسان محور، درزمینه انتقال دانش، استراتژی اجتماعی، در تولید و توسعه دانش، استراتژی کاربردی و در زمینه دانش سازمانی، استراتژی نوآوران می¬یاشد. این نتایج نشان می¬دهد که در شرکت¬های مورد مطالعه تأکید بیشتری بر دانش پنهان نسبت به دانش آشکار وجود دارد و دانش بیشتر ماهیت شخصی دارد که پیشنهاد می¬شود برای تعدیل وضعیت موجود بخشی از دانش تجربی افراد مستند و مکتوب گردد تا بتواند به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرد.