مقاله


کد مقاله : 13930529102891774

عنوان مقاله : ارايه مدل اجرايي پنجره واحد بنگاه¬هاي کوچک ومتوسط در ايران: رويکرد مشارکت دولتي- خصوصي

نشریه شماره : 21 فصل زمستان 1388

مشاهده شده : 1047

فایل های مقاله : 961 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید مهدی سادات رسول sadatrasoul@gmail.com استادیار دکترا
2 حسن طالبی h.talebi@nioc.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پنجره واحد بنگاه¬هاي کوچک و متوسط بعنوان يک پل ارتباطي بين بنگاه¬ها از يک سو و دستگاه¬هاي تامين کننده خدمات بنگاه¬ها از سوي ديگر عمل مي‌کند. اين سامانه مزاياي متعددي از جمله کاهش هزينه و زمان دسترسي به اطلاعات و خدمات، مديريت دانش و فناوري و ... را به دنبال دارد. تحقق مزاياي اين سامانه جز با برنامه¬ريزي و در نظر گرفتن همه جنبه¬هاي مهم در پياده¬سازي اين سامانه ميسر نيست، و بخش عمده¬ايي از اين تجارب درس¬هاي آموخته شده¬ايي است که از تجربيات ساير کشورها در اين حوزه بدست آمده است. پياده¬سازي پنجره واحد نيازمند برنامه¬ريزي و داشتن يک مدل اجرايي است که قبلا موفقيت آن تجربه شده باشد. در اين مقاله مدل مفهومي 6C به منظور استقرار پنجره واحد ارايه خدمات به بنگاه¬هاي کوچک و متوسط با استفاده از بهترين تجارت ساير کشورها در اين حوزه و نيازهاي سازمان صنايع کوچک و شهرک¬هاي صنعتي ايران بومي¬سازي شده و نهايتا پروژه¬ها و برنامه زمانبندي براي تحقق آن در ايران به صورت يک مدل اجرايي ارايه شده است.