مقاله


کد مقاله : 13930608166211827

عنوان مقاله : دانشگاه كارآفرينی ( مفهوم، زمينه‌هاي پيدايش و نحوة دستيابي)

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 1007

فایل های مقاله : 497 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهمن فکور bfakour@gmail.com استادیار -

چکیده مقاله

در سطح جهان نظام علم اغلب كشور‌ها در پاسخگويي به نياز‌هاي فزايندة اجتماعي و اقتصادي به دانش و فناوري در حال تغيير و تحول هستند. نظرية دانشگاه كارآفرين يكي ازمدل‌هاي مطرح شده براي تبيين چهرة جديد و متحول شدة دانشگاه ها است كه از ويژگي‌هاي مهم آن تعامل گسترده‌تر دانشگاه‌ها با جامعه است. اين مقاله با كنكاشي در زمينه هاي پيدايش دانشگاه كارآفرين، مفهوم آن و نيز عوامل موثر در تبديل دانشگاه‌ها به دانشگاه كارآفرين در صدد است درك و شناخت بيشتري را از اين پديده به دست دهد. مقاله نشان مي دهد كه تحولات اجتماعي، اقتصادي محيطي و نيز تحولات دروني دانشگاه‌ها در دهه‌هاي اخير در پيدايش دانشگاه كارآفرين موثر بوده‌اند و دانشگاه كارآفرين به مفهوم داشتن كنش كارآفرينانه در راهبرد‌ها،ساختارها و عملكرد‌هاي دانشگاه است كه عملاً منجر به ايجاد ظرفيت‌هاي داخلي در آن براي انتقال فناوري و تاثيرگذاري در توسعه اقتصادي محلي و ملي واز طرف ديگر باعث افزايش درآمد‌هاي دانشگاه مي گردد. همچنين مقاله نشان مي دهد در مسير تبديل دانشگاه‌ها به دانشگاه كارآفرين لازم است آنها در ابعاد ساختاري،‌مديريتي،‌فرهنگي خود را متحول ساخته و با گسترش زير ساخت‌هاي مورد نياز زمينه را براي ايفاي كاركرد‌هاي جديد‌تر فراهم سازند.